Skip to Content

1/ Да ли постоји моја обавеза на уградњу неких других додатних уређаја за мјерење? 2/ Да ли сам у обавези плаћања било какве накнаде приликом уградње „нових“ мјерних уређаја на стубовима НН мреже? 3/ Да ли се мијења моја категорија порошача (категорија ДОМАЋИНСТАВА)?

Верзија прилагођена за штампање

1.Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник РС", бр.85/08) - Општи услови регулишу између осталог и односе између крајњих купаца електричне енергије и дистрибутера. Одредбама члана 36. и 118. Општих услова се дефинисани појмови прикључне снаге објекта крајњег купца и код нових крајњих купаца и код оних чији су објекти већ прикључени на дистрибутивну мрежу, а члан 70. дефинише ко сноси трошкове измјештања и мјесто-локацију измјештања мјерних мјеста крајњих купаца из категорије домаћинстава.

2. У складу са чланом 118. Општих услова, дистрибутер одређује прикључну снагу објекта  постојећег крајњег купца уколико нема евиденције о прикључној снази, а ни дистрибутер ни постојећи крајњи купац не посједују у својој документацији електроенергетску сагласност. Евентуално ограничење прикључне снаге за такве објекте врши се у складу са одредбама члана 36. Општих услова.

3. У члану 70. став 5.  Општих услова наводи са да је "дистрибутер дужан о свом трошку уз претходно обавјештење крајњег купца постепено измјестити мјерна мјеста постојећих крајњих купаца која се налазе унутар објекта", у истом члану став 7. Општих услова наводи се да је "прикључак крајњег купца код кога је измјештено мјерно мјесто основно средство дистрибутера", дакле не постоји обавеза да крајњи купац врши уградњу неких других додатних уређаја за мјерење. 

4. Тарифни систем за продају електричне енергије у Републици Српској утврђује категорије потрошње и групе купаца електричне енергије. Дистрибутер у поступку издавања електроенергетске сагласности одређује којој категорији потрошње припада крајњи купац водећи рачуна о Тарифном систему, намјени потрошње, инсталисаној снази и врсти трошила крајњег купца.

"купац из категорије домаћинства" означава крајње купце чија потрошња обухвата потрошњу електричне енергије у становима, кућама за становање и одмор, потрошњу за освјетљење припадајућих споредних просторија за домаћинство, гаража, прилаза стамбеним објектима, стубишну расвјeту, лифтове и заједничке ТВ уређаје. Измјештањем мјерног мјеста се не мијења категорија потрошње електричне енергије крајњег купца, већ она искључиво зависи од претходно наведеног.