Skip to Content

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Крушево брдо"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
    
Број: 01-177-4/19/Р-115-143
Датум: 20. јун 2019. године                                                                                                                          
 
На основу одредбе члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 23. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19) у поступку по захтјеву „ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош, за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Kрушево брдо“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела    
 
 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е
о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу
Мала хидроелектрана „Kрушево брдо“
 
1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош, Kрушево брдо бб, Kотор Варош, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Kрушево брдо“, номиналне активне снаге на турбини 265 кW, планиране нето годишње производње 1.489.500 кWх, изграђеном на ријеци Врбањи, на земљишту означеном као: водозахват на дијелу парцела означених као к.ч. 1022 и к.ч. 1025 K.О. Kрушево Брдо 1, те к.ч. 967 и к.ч. 985 K.О. Kрушево Брдо 2; цјевовод положен у труп постојећег пута на дијеловима парцела означених као к.ч. 297, к.ч. 1022 и к.ч. 1025 K.О. Kрушево Брдо 1, те к.ч. 967 и к.ч. 985 K.О. Kрушево Брдо 2 и машинска зграда на парцели означеној као к.ч. 297 K.О. Kрушево Брдо 1, Општина Kотор Варош. 
2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном  планирном годишњем износу од  1.489.500 кWх.  
3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, из тачке 1. овог рјешења, даје се на период од петнаест (15) година, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја.
4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за хидроелектране инсталисане снаге до 1 МW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.
5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења престаје да важи рјешење о праву на подстицај.
7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на индиректном, двосмјерном мјерном слогу, са карактеристикама мјерних уређаја како је наведено у Сертификату за производно постројење и Декларацији о мјерном мјесту, а састоји се од:
• мјерног уређаја (бројила електричне енергије) произвођача Искра, тип: МТ 880-Т1, серијски број: 70065615, 2017. године производње, класе тачности 0,5 за мјерење активне енергије и снаге и класе тачности 1 за мјерење реактивне енергије, називног напона 3*58В/100; 3*230В/400, називне струје 5 (1-6)А, а важење жига до 2024. године,
• три струјна мјерна трансформатора произвођача АББ, типа: ТПУ 60.21, серијски број: 1ВЛТ5118021225, 1ВЛТ5118021224 и 1ВЛТ5118021223, класе тачности 0,5, преносног односа 20/√3, 0,1/√3/0,1/3,
• три напонска мјерна трансформатора произвођача АББ, типа: ТЈЦ 6, класе тачности 0,5, серијских бројева 1ВЛТ5218005527, 1ВЛТ5218005526 и 1ВЛТ5218005525,
• обрачунска константа је 400.
8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, 28. марта 2019. године, од привредног друштва „ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош (у даљем тексту: подносилац захтјева) примила Захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала хидроелектрана „Kрушево брдо“ изграђеном на ријеци Врбањи, на земљишту означеном као: водозахват на дијелу парцела означених као к.ч. 1022 и к.ч. 1025 K.О. Kрушево Брдо 1, те к.ч. 967 и к.ч. 985 K.О. Kрушево Брдо 2; цјевовод положен у труп постојећег пута на дијеловима парцела означених као к.ч. 297, к.ч. 1022 и к.ч. 1025 K.О. Kрушево Брдо 1, те к.ч. 967 и к.ч. 985 K.О. Kрушево Брдо 2 и машинска зграда на парцели означеној као к.ч. 297 K.О. Kрушево Брдо 1, Општина Kотор Варош. Инсталисана снага производног постројења је 265 кW                              (номинална снага турбине – 265 кW, електрична снага агрегата – 249,9 кW) а планирана нето годишња производња износи 1.489.500 кWх, како је наведено у обрасцу захтјева.
Регулаторна комисија је, на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Kрушево брдо“, број 01-113-14/19/Р-114-134 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај. 
Регулаторна комисија је 10. јуна 2019. године, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), обавијестила јавност о комплетности овог захтјева. 
Подносиоцу захтјева је, рјешењем Регулаторне комисије, број 01-188-22/17/Р-85-166 од 22. јуна 2018. године, продужено прелиминарно право на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Kрушево брдо“, које је одобрено рјешењем број 01-188-16/17/Р-50-154 од 29. јуна 2017. године, на основу кога је подносилац захтјева закључио Предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, број 1.1/04/1-99-215/17 од 13. јула 2017. године, а који је благовремено усклађен анексом овог уговора, број 1.1/04/1-30-212/18 од 30. јула 2018. године. 
С обзиром на потврду за енергију, број 1.1/04/1-99-106/17 од 11. априла 2017. године и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, на основу одредби члана 6, 14. и 23. Правилника о подстицању, размотрила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Kрушево брдо“. Утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије - у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18) одређене за подстицање, те је одлучено као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у хидроелектране инсталисане снаге до укључиво 1 МW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.
На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 5. диспозитива овог рјешења. 
Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за престанак важења рјешења о подстицају, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на подацима из Сертификата и Декларацији о мјерним мјестима коју је издао оператор дистрибутивног система, број 609-01/19 од 25. марта 2019. године. 
Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може  се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.         
                                                                                                        
                                                                                                    Предсједник
 
                                                                                            Владислав Владичић