Skip to Content

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Бесједа 2" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-232-5/19/Р-115-149
Датум: 20. јун 2019. године 
                                                                                     


На основу одредби члана 119 став 2. и члана 208. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), у поступку по захтјеву привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана „Бесједа 2“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела

З А K Љ У Ч А K

ОБУСТАВЉА СЕ поступак по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Бесједа 2“, привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука, због одустанка странке од захтјева.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Бесједа 2“, број 3/19 од 15. маја 2019, инсталисане снаге 49,5 кW и планиране годишње производње електричне енергије од 65.000 кWх. Захтјев је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен дана 20. маја 2019. године.
У току поступка по овом захтјеву, подносилац је актом број 02-06/19 од 5. јуна 2019. године, обавијестио Регулаторну комисију да повлачи поднесени захтјев за одобрење прелиминарног права. Дакле, подносилац захтјева се поднеском у писаној форми изричито изјаснио да повлачи свој захтјев, чиме је подносилац одустао од захтјева у смислу одредбе члана 120. став 1. Закона о општем управном поступку.

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, овај поступак је требало обуставити, због одустанка странке од захтјева, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.
Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Правна поука: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка. 


                                                                                                       Предсједник


Владислав Владичић