Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХЕ "Дивич"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-388-10/18/Р-109-78 
Датум: 05.04.2019. године                                                                   

На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10), члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/19) и члана 35. став 4. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске" број 112/13, 60/16 и 112/17), након извршене редовне надзорне провјере у Друштву са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ" Теслић, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 05.04.2019. године у Требињу, донијела је


 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

И  НАЛАЖЕ СЕ Друштву са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ" Теслић, кориснику дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у МХЕ "Дивич" и кориснику сертификата за производно постројење МХЕ "Дивич" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе и испуњености критеријума за издавање сертификата, по тачкама и критеријумима како слиједи:
 
Услови дозволе
6.2. Испуњавање техничких, оперативних и организационих услова за рад електране и осталих постројења 
Доставити изјашњење о статусу и плану коришћења агрегата број 5, без одлагања. 
 
6.7.  Набавка електричне енергије за своје потребе
Налаже се кориснику дозволе да регулише односе у вези са преузимањем електричне енергије са дистрибутивне мреже за сопствене потребе МХЕ Дивич у складу са прописима, те да доказе о томе достави Регулаторној комисији, без одлагања.
 
6.11. Мјерење 
Доставити Декларацију о мјерним мјестима електране урађену у складу са важећим прописима која садржи сва мјерна мјеста инсталисана у производном објекту којима се обезбјеђује мјерење и регистрација електричне енергије како је наведено у Рјешењу о издавању Сертификата регистарског броја 01-154-04-1/Спп-1-1/13 и доставити записнике о верификацији свих струјних и напонских мјерних трансформатора инсталисаних у МХЕ Дивич, без одлагања.
 
6.12. Прикључење на електроенергетску мрежу 
Доставити Уговор о приступу МХЕ Дивич на дистрибутивну мрежу, који је закључен након издавања важеће електроенергетске сагласности. 
 
6.14. Рачуноводствене евиденције
Извршити извјештавање по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима производње електричне енергије у МХЕ Дивич као корисника дозволе и осталих ђелатности, као трајну активност, без одлагања.
 
6.15. Примјена и одржавање система управљања
Извршити сертификацију система управљања по ИСО стандардима (серије ИСО 9001 и ИСО 14001) и о томе информисати Регулаторну комисију, без одлагања.
 
6.17. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање 
          Kорисник дозволе дужан је да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај и предузима потребне мјере ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.
         (мјера је поновљена као у рјешењу са предходне надзорне провјере)
 
6.24. Уговор о концесији
Након закључења анекса уговора о концесији, овјерену копију овог акта доставити Регулаторној комисији, без одлагања.
 
6.30. Регулаторна накнада
Налаже се кориснику дозволе да редовно измирује регулаторну накнаду.
 
Kритеријуми за сертификат
д)  Да су у производном постројењу, у зависности од врсте производног постројења и његове намјене (производња електричне енергије ради испоруке у мрежу, производња за властите потребе, производња за властите потребе и испоруку у мрежу), на мјерним мјестима инсталисани мјерни уређаји којима се обезбјеђује:   
1) мјерење и регистрација произведне електричне енергије која је испоручена у електроенергетску мрежу (нето произведена електрична енергија) и електричне енергије која је преузета са мреже, 
2) мјерење и регистрација произведене електричне енергије на стезаљкама генератора (бруто произведена електрична енергија),
3) мјерење и регистрација електричне енергије утрошене за властиту потрошњу,
4) мјерење и регистрација електричне енергије утрошене као потрошња за властите потребе,
5) мјерење и регистрација утрошка примарне енергије, као и свих енергетских величина које су неопходне за прорачун уштеде когенеративног постројења, 
а што се потврђује технолошком и једнополном шемом изведеног стања производног постројења и декларацијом за свако мјерно мјесто која минимално мора да садржи податке о величини која се мјери, произвођачу уређаја, броју серије, опсегу мјерења, години уградње, верификацији и калибрисању и мјесту уградње. 
Једнополна шема и декларације за мјерна мјеста која служе за мјерење електричне енергије морају бити овјерене од стране оператора система чиме он потврђује да су:
- обезбјеђена неопходна мјерења електричне енергије која су потребна за издавање сертификата за ту врсту производног постројења и његову намјену, 
- мјерна мјеста и мјерни уређаји инсталисани у складу са прописима који уређују ову област,
- карактеристике мјерних уређаја у складу са захтјевима прописа који уређују област мјерења.
        Шеме постројења и декларације за мјерна мјеста која служе за мјерење осталих енергетских величина у производном постројењу (утрошка примарне енергије, корисне топлоте и сл.) морају бити овјерене од лица или институција које за то посједује овлашћења од надлежног органа, а чиме потврђују да су:
- обезбјеђена неопходна мјерења осталих енергетских величина која су потребна за издавање сертификата за ту врсту производног постројења и његову намјену, 
- мјерна мјеста и мјерни уређаји инсталисани у складу са прописима који уређују ову област,
- карактеристике мјерних уређаја у складу са захтјевима прописа који уређују област мјерења.
 
    Предузети мјере како је у овоме рјешењу наложено за тачку 6.11 услова дозволе.
 
ђ) Да посједује уговор о прикључењу и декларацију о прикључку на дистрибутивну мрежу, односно уговор о прикључку и одобрење за прикључење на преносну мрежу, за новоизграђено производно постројење уколико је прикључено на електроенергегтску мрежу
       
Предузети мјере како је у овоме рјешењу наложено за тачку 6.12 услова дозволе.
Доставити Декларацију о прикључку електране за МХЕ Дивич.
 
е) Да посједује уговор о концесији у складу са прописима о дођели концесије
 
Предузети мјере како је у овоме рјешењу наложено за тачку 6.24 услова дозволе.
 
 и) Да испуњава техничке и организационе услове за ефикасан и безбједан рад у складу са техничким прописима
       
Предузети мјере како је у овоме рјешењу наложено за тачку 6.2 услова дозволе.
 
 
ИИ Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
 
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ" Теслић, је корисник дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Дивич коју је Рјешењем број 01-370-12/13/Р-70-180 од 17.10.2013. године издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) и корисник Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана Дивич којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије који је Рјешењем број 01-154-15/13/Р-62-72 од 22.05.2013. године издала Регулаторна комисија.
На основу одредбе члана 23. став 1., а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији, одредбе члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола и члана 35. став 4. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, у наведеном привредном друштву је дана 23. октобра 2018. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који су именовани Рјешењем Регулаторне комисије број 01-388-2/18 од 05.10.2018. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, увидом у стање постројења и опреме, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе и сагледавали испуњеност критеријумима за издавање сертификата.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе и сертификата на давање коментара. У остављеном року који је истекао 02.04.2019. године корисник дозволе и сертификата није доставио коментаре на извјештај са редовне надзорне провјере. 
На 109. редовној сједници, одржаној 05.04.2019. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву овог рјешења.
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама тачака из услова издате дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије, док су словне ознаке идентичне са тачкама члана 6. став 1. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији којим су прописани критеријуми на основу којих је издат сертификат за производно постројење.
 
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 
 
 
Предсједник

Владислав Владичић