Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

На основу члана члана 19. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
 
 
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 108. редовној сједници, оџаној 29. марта 2019. године, утврдила Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
У поступку јавног разматрања нацрта ове одлуке, Регулаторна комисија ће у четвртак 11. априла 2019. године,  са почетком у 11.00 часова, одржати општу расправу у Требињу у сједишту Регулаторне комисије, Kраљице Јелене Анжујске број 7.
Разлози за доношење ове одлуке су утврђивање, преиспитивање и усклађивање гарантованих откупних цијене и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији са промијењеним технолошким условима, имајући у виду расположиви потенцијал и планирано учешће различитих обновљивих извора и ефикасних когенеративних постројења за производњу електричне енергије, а у складу са одредбама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16).
Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на нацрт одлуке, непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара може бити ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.
Нацрт одлуке и Информација уз нацрт одлуке у којој се детаљније описују параметри који утичу на висину гарантованих откупних цијена и премија стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на нацрт одлуке, путем поште на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Kраљице Јелене Анжујске број 7, 89 101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску пошту: "регулатор@реерс.ба", најкасније до 17. априла 2019. године.

Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Број: 01-179-2/19
29. март 2019. године
Требиње       
        
Предсједник

Владислав Владичић