Skip to Content

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана "Билећа"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-431-4/18/Р-108-66
Датум: 29. март 2019. године

На основу члана 208. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 27. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 33. став (1) тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 у 43/16), одлучујући по захтјеву привредног друштва "Солар 1" д.о.о. Билећа, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Билећа", Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела

 

З А K Љ У Ч А K

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца "Солар 1" д.о.о. Билећа за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана "Билећа", због некомплетности.

 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Солар 1" д.о.о. Билећа (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Билећа", број З-01-11.18 од 14. новембра 2018. године, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен дана 15. новембра 2018. године. Према обрасцу захтјева производно постројење се гради у Билећи, номинална активна снага је 49,5 кW, а планирана годишња бруто производња износи 70.000 кWх.
Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да је захтјев непотпун да би се по истом могло даље поступати. С обзиром на чињеницу да је захтјев подносиоца непотпун, Регулаторна комисија је, на основу члана 56. став 1. Закона о општем управном поступку, актом број 01-431-3/18 од 21. јануара 2019. године обавијестила подносиоца о некомплетности захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај и затражила достављање прописане документације и то: студије економске оправданости, потврде о упису пројекта у Регистар пројеката, одобрење за грађење, као и доказ да је у току изградња производног постројења. Подносиоцу захтјева је остављен рок од 30 дана за отклањање наведених недостатака, а упозорен је и на посљедице пропуштања овога рока, односно да ће захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај бити закључком одбачен као некомплетан. 
У остављеном року подносилац није допунио поднесени захтјев према обавјештењу Регулаторне комисије о некомплетности захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај. Имајући у виду ове чињенице Регулаторна комисија је, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, утврдила да су се испунили услови за одбацивање захтјева у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку, те је одлучено као у диспозитиву овога закључка.
Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).


Поука о правном лијеку: 

Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка. 


                                                                                                        Предсједник


Владислав Владичић