Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере у "Рафинерији нафте Брод" а.д.

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-360-9/18/Р-103-30
Датум: 20.02.2019.

 

На основу одредбе члана 9. став 2. тачка ђ, Закона о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске, број 36/09 и 102/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. став  1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 7/19), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "Рафинерија нафте Брод" а.д, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 103. редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2019. године у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "Рафинерија нафте Брод" а.д, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте и дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:

Дозвола за обављање дјелатности производње деривата нафте

Тачка 6.7. Финансијске обавезе корисника дозволе

1. Корисник дозволе је дужан да у року од 30 дана достави Регулаторној комисији план активности за побољшање финансијског положаја Друштва,

2. Привредно друштво је обавезно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања у погледу тога да ли ће привредно друштво бити у стању да настави са пословањем у догледној будућности, што представља трајну активност.

Тачка 6.10. Заштита животне средине

1. Обавезује се корисник дозволе да редовно доставља извјештаје о провођењу мониторинга ваздуха (имисија и емисија), мониторинга отпадних вода и испитивања  квалитета земљишта у животној средини "Рафинерије нафте Брод" а.д. када се ангажује овлаштена институција да обави та испитивања (поновљена мјера прописана рјешењем број 01-530-9/13/Р-75-256 од  26.12.2013. године), те да предузме неопходне активности у циљу испуњења услова из еколошке дозволе.

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

"Рафинерија нафте Брод" а.д. је корисник дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте и дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте које су издате рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у тексту овога рјешења: Регулаторна комисија) број 01-429-18/15/Р-118-227 од 26.11.2015. године и број 01-430-4/15/Р-118-228 од 26.11.2015. године.

На основу одредбе члана 9. став 2. тачка ђ, Закона о нафти и дериватима нафте и одредбе члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволе је дана 11. и 12. септембра 2018. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-360-2/18 од 30.08.2018. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, увидом у стање постројења и опреме, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола провјеравали да ли је корисник дозволе поступио у складу са мјерама које су наложене Рјешењем  Регулаторне комисије број 01-95-9/15/Р-111-130 од 16.07.2015. године, те су провјеравали усаглашеност стварног стања са условима издатих дозвола.

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са надзорне провјере број 01-360-7/18 од 20.12.2018. године, који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року кориник дозволе није достављао коментаре на овај извјештај.

На 103. редовној сједници одржаној 20.02.2019. године, а након што је размотрен Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву овога рјешења.

Мјере утврђене у диспозитуву рјешења се односе на испуњење услова дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте, док за дозволу за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте није било потребе за утврђивање корективних мјера.

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте.

Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те одредби члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић