Skip to Content

Opšte informacije

Verzija prilagođena za štampanje

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (Regulatorna komisija) je osnovana 13.09.2002. kao Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske, u cilju regulisanja monopolskog ponašanja i obezbjeđenja transparentnog i nediskriminacionog položaja svih učesnika na tržištu električne energije u Republici Srpskoj, a u skladu sa Zakonom o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 8/08, 34/09 i 52/09).

Dana 19.07.2007. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/07) kojim je, pored nadležnosti, promijenjen i naziv Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske u "Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske" (u daljem tekstu: Regulatorna komisija).

Postupajući po prijavi Regulatorne komisije za promjenu naziva i djelatnosti, Osnovni sud u Trebinju je dana 15.08.2007. godine donio Rješenje, broj 095-0-REG-07-000179, na osnovu koga je izvršena promjena naziva i dopuna djelatnosti Regulatorne komisije u sudskom registru, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji.

19. juna 2009. godine stupio je na snagu Zakon o energetici (Službeni glasnik RS 49/09). U ovom zakonu su sadržane odredbe Zakona o električnoj energiji koje se odnose na organizaciju rada i nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Regulatorna komisija je specijalizovana, samostalna i nezavisna neprofitna organizacija u obavljanju svojih poslova. Zadatak Regulatorne komisije je da obezbijedi uslove za otvaranje tržišta za slobodnu konkurenciju u djelatnostima koje po svojoj prirodi nisu inherentno monopolske, a da u monopolskim djelatnostima obezbijedi ravnopravan pristup svih strana, kvalitet usluga i pravičnu cijenu uz rentabilno poslovanje učesnika, poštujući pri tom opšteprihvaćene međunarodne standarde.

Regulatorna komisija reguliše i vrši nadzor odnosa na tržištu električne energije, gasa i nafte, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i nadležnostima koje su joj propisane odredbama zakona u sektoru električne energije, sektoru gasa i sektoru nafte, vodeći računa o obezbjeđenju principa transparentnosti, nediskriminacije, pravičnosti, podsticanju konkurentnosti i zaštiti krajnjih kupaca.

U svom radu Regulatorna komisija sarađuje sa Državnom elektroenergetskom regulatornom komisijom (DERK), Regulatornom komisijom za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), Nezavisnim operatorom sistema (NOS) i jedinstvenom prenosnom kompanijom Bosne i Hercegovine, a najmanje jednom godišnje izvještava Narodnu skupštinu Republike Srpske o svom radu.

Pristup javnosti

Sve informacije, osim onih koje se smatraju povjerljivim (a što je definisano Pravilnikom o povjerljivim informacijama Regulatorne komisije), stavljaju se pravovremeno na raspolaganje javnosti. Takođe, sve sjednice Regulatorne komisije su javne, osim u ograničenom broju slučajeva, kada sa radi o povjerljivim informacijama, trgovačkim tajnama ili internim pitanjima. Odluke Regulatorne komisije se objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske, a pregled javnih dokumenata Regulatorna komisija obezbjeđuje u razumnom vremenu i mjestu koje sama odredi.