Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-461-3/18
Датум: 07.12.2018.
 

На основу члана члана 19. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 97. редовној сједници, оджаној 7. децембра 2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавног разматрања нацрта овог Правилника, Регулаторна комисија ће у уторак, 18. децембра 2018. године, одржати општу расправу са почетком у 11 часова, у просторијама Регулаторне комисије, улица Краљице Јелене Анжујске 7 у Требињу.

Основни разлог за доношење овог правилника је усаглашавање са одредбама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 112/13, 60/16 и 112/17) те прецизирање појединих одредби Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у циљу ефикаснијег провођења овог правилника.

Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на нацрт Правилника, непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара може бити ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.

Нацрт Правилника, као и образложење уз Нацрт Правилника стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.reers.bа. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на нацрт Правилника, путем поште на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске 7, 89 101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску пошту: "regulator@reers.ba", најкасније до 18. децембра 2018. године.

Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић