Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-420-5/18
Датум: 28.11.2018.

На основу одредби члана 65. став 3. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће


ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 96. редовној сједници, одржаној 28.11.2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије, како слиједи:

  • Рјешењима број 01-236-3/14/Р-88-220 од 30.07.2014. године и број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године привредном друштву Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса ''САРАЈЕВО-ГАС'' Источно Сарајево и
  • Рјешењима број 01-243-5/14/Р-88-225 од 30.07.2014. године и број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године привредном друштву Акционарско друштво ''ЗВОРНИК СТАН'' Зворник.

Нацрт Рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом је објављен на огласној табли и на интернет страници Регулаторне комисије "www.reers.ba".

Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт рјешења о измјени дозвола, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Статус умјешача у поступку измјене дозвола, Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку измјене дозвола, треба да докаже да има посебан интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање у поступку измјене дозвола.

Коментари на Нацрт рјешења о измјени дозвола и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити у писаној форми, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње, Краљице Јелене Анжујске бр.7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 10.12.2018. године.

Предсједник
Владислав Владичић