Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - СЕ „Електро Добој - Теслић“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-425-4/18
Датум: 19.11.2018.


На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији  (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће


ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног
захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 13.11.2018. године примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у Соларној електрани „Електро Добој - Теслић“. Подносилац захтјева је МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој.

У обрасцу захтјева наведено је да је соларна електрана изграђена на крову управне зграде РЈ Теслић,  на земљишту означеном као к.ч. бр. 209/1 К.О. Теслић - град, номиналне активне снаге 45 kW, планиране нето годишње производње 51.865 kWh, при чему је за производно постројење издата употребна дозвола 26.6.2013. године.

Захтјев је предат путем поште 8. новембра 2018. године и то се сматра датумом комплетирања овог захтјева.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на једној од наредних редовних сједница ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић