Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-426-4/18
Датум: 19.11.2018. 

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 13.11.2018. године од привредног друштва Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука, примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се производи у Соларној електрани „БЛЦ 2“. У обрасцу захтјева наведено је да је соларна електрана изграђена на дијелу крова пословног објекта у улици Милоша Обилића 30 у Бања Луци, на земљишту означеном као к.ч. бр.172/32 к.о. Бања Лука, стари премјер, што одговара к.ч. бр. 240/1 к.о. Бања Лука, нови премјер. Према наведеним подацима номинална активна снага је 10 kW, планирана нето годишња производња 12.500 kWh. Регулаторна комисија за енергетику је на 93. редовној сједници одржаној 27. септембра 2018. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „БЛЦ 2“ којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије. 
Захтјев и пратећу документацију подносилац је доставио путем поште, гдје је предата 12. новембра, што се сматра датумом комплетирања овог захтјева. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић