Skip to Content

Рјешење: Мала хидроелектрана "Електро-Јована" д.о.о. Милићи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-181-9/18/Р-93-234 
Датум: 27.09.2018. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва Мала хидроелектрна ''Електро-Јована'' д.о.о. Милићи, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно оспоравањем обрачуна прекомјерно преузете реактивне електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембра 2018. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ захтјев привредног друштва Мала хидроелектрана ''Електро-Јована'' д.о.о. Милићи од 21.03.2018. године, у вези са оспоравањем обрачуна прекомјерно преузете реактивне енергије.
2. НАЛАЖЕ СЕ МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, да подносиоцу захтјева изврши корекцију обрачуна прекомјерно преузете реактивне електричне енергије, у периоду када електрана није производила и испоручивала електричну енергију у мрежу, на мјерном мјесту ИД број: 0044121290001000, које се налази у насељу Жутица бб, општина Милићи, почев од јула 2016. године.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 26.03.2018. године, поднесак привредног друштва ''Електро-Јована'' д.о.о. Милићи, насловљeн као: ''Жалба на примјену тарифа по којима се испоручује електрична енергија''. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да се у више наврата током 2017. и 2018. године обраћао МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), приговарајући на испостављене рачуне за електричну енергију, а који су одбијени као неосновани. Подносилац наводи да се у приговорима на рачуне позвао на одредбу тачке XIV став 3. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже – у даљем тескту: Тарифни систем (''Службени гласник Републике Српске'', број 61/16), коју одредбу противна страна неће да примијени, а према којој је, као произвођач електричне енергије, ослобођен плаћања реактивне енергије у времену када електрана производи електричну енергију. Подносилац захтјева од Регулаторне комисије тражи да се изврши корекција свих рачуна за утрошену електричну енергију од јула 2016. до фебруара 2018. године у погледу изузимања потрошње реактивне енергије, те да му се по том основу изда књижна обавијест на износ од 5.037,61 КМ, као и поврат свих уплата за наредне мјесеце, тј. од марта 2018. године, све док буде трајао поступак рјешавања овог спора. Такође, подносилац тражи да противна страна престане са даљом праксом мјесечних обрачуна реактивне енергије за МХЕ ''Јована'', када ова електрана производи електричну енергију. Допуном поднеска од 21.03.2018. године, а који је у Регулаторној комисији примљен 14.05.2018. године, подносилац захтјева је навео да његово укупно потраживање од противне стране умјесто првобитно наведених 5.037,61 КМ, износи 5.358,33 КМ. 
Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-181-2/18 од 14.05.2018. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве документације.
Регулаторна комисија је, дана 19.07.2018. године, примила изјашњење противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева, дана 16.07.2015. године, поднио захтјев за иаздавање електроенергетске сагласности за изградњу објекта за производњу електричне енергије, те је, дана 05.11.2015. године, подносиоцу издато рјешење о електроенергетској сагласности број 3430-Е1/2015. Овим рјешњем су дефинисани и прописани технички услови за прикључење МХЕ ''Јована'', инсталисаное снаге 1000 kVA на дистрибутивну мрежу. Након тога, са подносиоцем захтјева су закључени уговор о прикључењу електране на дистрибутивну мрежу и уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу, чиме су испуњен услови за несметан рад хидреоелектране, њено преузимање електричне енергије за властите потребе, као и пласман произведене електричне енергије. Подносиоцу захтјева је 07.03.2017. године издата декларација о прикључку, а 29.12.2016. године са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању, док је 03.01.2018. године са подносиоцем захтјева закључен уговор о резервном снабдијевању електричном енергијом. Испорука електричне енеригје за ово мјерно мјесто је почела у јулу 2016. године, када је издат и први рачун за утрошену електричне енергију, а очитање је у претходном периоду вршено редовно, при чему су очитању, поред радника противне стране, присуствовали и представници подносиоца захтјева. Противна страна наводи да је са подносиоцем захтјева закључила већи број уговора о откупу електричне енргије произедене у пробном раду. Производни објекат подносиоца је, сходно одредби тачке III став б) Тарифног система, сврстан у категорију потрошње ''Потрошња на 35 kV напону за купце који преузимају електричну енергију на напонским нивоима од 1 kV до 35 kV, укључујући и напонски ниво 35 kV'', истом је приликом обрачуна испоручене електричне енергије, поред других тарифних елемената, вршен обрачун и прекомјерно преузете реактивне електричне енергије очитане на примопредајном мјесту, те је на рачунима за испоручену електричну енергију и истакнут и овај тарифни, односно обрачунски елемент. Противна страна даље наводи да је подносилац захтјева, у више наврата, упућивао приговоре, да се не слаже са обавезом обрачуна прекомјерно преузете реактивне електричне енергије, позивајући се на одредбу тачке XIV став 3. Тарифног система. По приговорима подносиоца је поступала РЈ ''Електродистрибиција'' Власеница, као и Одјељење за рјешавање приговора и жалби, којим су приговори подносиоца одбијени као несновани. У акту Одговор по приговору број 1644-1/17 од 11.04.2017. године, подносиоцу захтјева је појашњено да из очитаних вриједности укупно произведене активне електричне енергије, произилази да његов производни погон нема непрекидни производни циклус од 24 часа, на основу чега би се сматрало да је управо ту количину реактивне електричне енергије потребно сторнирати. Дакле, у конкретном случају је било потребно успоставити систем мјерења временског периода у којем се одвија непрекидни производни циклус, на основу чега би се могла одредити и количина реактивне енергије коју је потребно сторнирати. Противна страна даље наводи да је чланом 12. уговора о приступу електране дистрибутивној мрежи дефинисана обавеза произвођача да осигура да повратни утицај електране на параметре квалитета напона у дистрибутивној мрежи не прелази ниво дат табелом, која је саставни дио овог уговора. Одредбом члана 15. истог уговора је дефинисана регулација напона и управљање производњом реактивне електричне енергије, којим је врло прецизно дефинисана одговорност произвођача за вршење надзора над производњом реактивне електричне енергије, због чега није било потребно да дистрибутер посебним актом обавјештава подносиоца захтјева о потреби регулације производње реактивне енергије и снаге, која се према подацима из овог уговора, врши аутоматски. С обзиром да производни погон подносиоца и даље преузима значајне количине реактивне еенергије, подносилац је дужан да поступи по тачки XIV став 3. Тарифног система, те да поред утрошене активне, противној страни плати и сву количину преузете реактивне електричне енергије. На крају изјашњења, противна страна предлаже да се захтјев подносиоца одбије као неоснован. 
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 90. редовној сједници, одржаној 23.08.2018. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења. 
Извршен је увид у захтјев за рјешавање спора од 04.05.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе подносиоца захтјева: жалбу од 21.03.2018. године (жалба са истим датумом у Регулаторној комисији примњена 26.03.2018, 14.05.2018. и 10.07.2018. године), рјешење о регистрацији од 26.12.2017. године, рјешење од 13.02.2017. године о издавању употребне дозволе, уговор о приступу електране на дистрибутивну межу од 07.03.2017. године, рекламације на рачуне за испоручену електричну енергију од 12.06.2017. године, 24.01.2018. године, 06.02.2018. године и 23.02.2018. године, рачуне за испоручену електричну енергију, захтјев за мишљење од 22.06.2017. године, одговор на захтјев за мишљење од 21.07.2017. године, одговор на рекламације на рачуне од 22.02.2018. године, као и документ преглед рачуна са издвојеним обрачуном потрошње реактивне енергије за период 07/2016 – 01/201. године. Поред тога, извршен је увид у изјашњење противне стране од 11.07.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе противне стране: изјашњење од 11.07.2018. године, рјешење о електроенергетској сагласности за производњу електричне енергије од 05.11.2015. године, рјешење о електроенергетској сагласности за електроенергетски објекат од 17.12.2015. године, уговор о прикључењу електране на дистрибутивну мрежу од марта 2016. године, декларацију о прикључку електране од 07.03.2017. године, уговор о снабдијевању од 29.12.2016. године, уговор о резервном снабдијевању електричном енергијом од 03.01.2018. године, одговор по приговору од 11.04.2017. године, уговоре о откупу електричне енергије произведене у пробном раду, архиву промета, те картице обрачуна купца. 
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, подносилац захтјева је регистрован као крајњи купац и сврстан у категорију потрошње ''Потрошња на 35 kV напону за купце који преузимају електричну енергију на напонским нивоима од 1 kV до 35 kV, укључујући и напонски ниво 35 kV', ИД број: 0044121290001000, које се налази у насељу Жутица бб, општина Милићи;
 мјерно мјесто подносиоца је доступно за очитање, редовно је очитавана потрошња електричне енергије и редовно су испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 подносилац захтјева је са противном страном закључио сљедеће уговоре: уговор о прикључењу електране на дистрибутивну мрежу (без навођења датума), уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу од 07.03.2017. године, уговор о снабдијевању од 29.12.2016. године и уговор о резервном снабдијевању електричном енергијом од 03.01.2018. године;
 Правилником о условима прикључења електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске прописано је да управљање производњом реактивне енергије даљински руководи противна страна према својим захтјевима;
 противна страна тренутно нема могућност управљања производњом реактивне енергије;
 у складу са закљученим уговорима, почев од јула 2016. године, када је подносиоцу захтјева испостављен први рачун за испоручену електричну енергију, поред других тарифних елемената, вршен је и обрачун прекомјерно преузете реактивне електричне енергије;
 подносилац захтјева се у више наврата обраћао противној страни, поднесцима ''рекламација на рачун за испоручену електричну енергију'', приговарајући на обрачун прекомјерно преузете еактивне електричне енергије;
 противна страна је подносиоцу захтјева доставила одговор од 22.02.2018. године, којим је одбила као неосноване његове приговоре на обрачун прекомјерно преузете реактивне електричне енергије;
 подносилац захтјева, по основу обрачуна прекомјерно преузете реактивне енергије потражује од противне стране закључно са 30.04.2018. године износ од 5.358,33 КМ.
На основу наведених чињеница, међу странкама је спорна чињеница да ли је противна страна имала основа да врши обрачун прекомјерно преузете реактивне енергије, почев од обрачунског периода јули 2016. године, када је подносиоцу захтјева испостављен први рачун за испоручену електричну енергију. Наиме, тачком XIV став 3. Тарифног система, прописано је да произвођач електричне енергије не плаћа прекомјерно преузету реактивну електричну енергије коју преузима преко прикључка електране на мрежу у времену када електрана производи и испоручује електричну енергију у мрежу. Противна страна обавезу плаћања прекомјерно преузете реактивне енергије заснива на тачки XIV став 4. Тарифног система, којом је прописано да произвођач електричне енергије који користи дистрибутивну мрежу, као крајњи купац, плаћа цјелокупно преузету електричну енергију, укључујући и прекомјенро преузету реактивну електричну енергију. Поред тога, противна страна, која је, као оператор дистрибутивног система, у складу са својим законским обавезама, била дужна да створи техничке могућности да се обрачун електричне енергије врши у складу са прописима, односно да се обрачун реактивне енергије врши само у периоду када електрана не ради и неосновано се позива на члан 15. Уговора о приступу електране на дистрибутивну мрежу који је закључен са подносиоцем захтјева дана 07.03.2017. године, према којем дистрибутер нема могућност избора начина управљања производњом реактивне енерије, већ је ту обавезу наметнуо подносиоцу захтјева. 
Правилником о условима прикључења електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске прописане су основне техничке карактеристике и фукционални захтјеви које мора да задовољи мултифункцијски мјерни уређај који се уграђује на примопредајном мјерном мјесту, те је обавеза дистрибутера била да примијени техничке могућности ових мјерних уређаја у циљу обрачуна утрошене електричне енергије у складу са Тарифним системом. Дистрибутер је у уговору о приступу сам навео да тренутно нема могућност даљинског управљања производњом реактивне енергије, мада је одредбама наведеног правилника прописано да управљање производњом реактивне енергије даљински руководи дистрибутер према својим захтјевима. Правилником је обавеза обезбјеђења даљинског преноса команди, мјерења и сигнала између електране и оператора дистрибутивног система прописана подносиоцу захтјева, који ову обавезу није извршио.
С обзиром да је подносилац захтјева, сходно одредби тачке III став б) Тарифног система сврстан у категорију потрошње ''Потрошња на 35 kV напону за купце који преузимају електричну енергију на напонским нивоима од 1 kV до 35 kV, укључујући и напонски ниво 35 kV'', приликом обрачуна испоручене електричне енергије, поред других тарифних елемената, вршен је обрачун и прекомјерно преузете реактивне електричне енергије. 
Противна страна ће, у складу са одредбом члана 79. став 7. тачка а) Општих услова, извршити корекцију обрачуна прекомјерно преузете реактивне електричне енергије, у периоду када електрана није производила и испоручивала електричну енергију у мрежу, на мјерном мјесту ИД број: 0044121290001000, које се налази у насељу Жутица бб, општина Милићи, почев од јула 2016. године.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна прекомјерно преузете реактивне енергије електричне енергије у цјелости основан, те је одлучено као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 3. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Предсједник
Владислав Владичић