Skip to Content

Рјешење: Предраг Савић, Челопек

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-170-12/18/Р-93-231
Датум: 27.09.2018. 

На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Савић Предрага из Челопека, Град Зворник, когa заступа пуномоћник Драган Ј. Готовац, адвокат из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембра 2018. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Савић Предрага из Челопека од 04.05.2018. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 1630/17 године од 13.04.2017. године, у износу од 9.950,70 КМ, на мјерном мјесту ''Предраг Савић-градилишни за магацин'', идентификациони број 0038511400238007, које се налази у Челопеку бб, Град Зворник, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 20.03.2018. године, захтјев за рјешавање спора Савић Предрага из Челопека, Град Зворник, кога заступа пуномоћник Драган Ј. Готовац, адвокат из Зворника, (у даљем тексту: подносилац захтјева), те дана 10.05.2018. године допуну захтјева, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије од 19.04.2017. године у износу од 9.950,70 на мјерном мјесту ЕД број 0038511400238007. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је приликом контроле мјерног мјеста која је извршена 12.04.2017. године, од стране радника противне стране пронађен кабал на дијелу прикључка прије мјерног уређаја који је био инсталиран ради одржавања свадбе, те признаје да је тај кабал само тада коришћен, а њему се ставља на терет обрачун неовлашћене потрошње за период од годину дана.
Након разматрања поднесеног захтјева од противне стране је, актом број 01-170-4/18 од 08.06.2018. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве документације.
Регулаторна комисија је, дана 31.07.2018. године, примила изјашњење противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ''Предраг Савић-градилишни за магацин'' идентификациони број 0038511400238007, које се налази у Челопеку, Град Зворник. Подносилац захтјева је са противном страном, дана 04.10.2017. године, закључио уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом, а сврстан је у категорију потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', 2. тарифна група, код којих се испоручена активна електрична енергија обрачунава на основу мјерења једнотарифним бројилом. Мјерно мјесто се налази у унутрашњем дијелу објекта и није увијек доступно за очитање, а када је објекат откључан, радници уредно очитају потрошњу електричне енергије. Поступајући по налогу за рад бр. 117025 од 12.04.2017. године, чланови контролног тима РЈ ''Елекртродистрибуција'' Зворник су извршили контролни преглед мјерног мјеста. Том приликом је утврђено да је са вањске стране објекта, каблом СКС 4x16 mm2 напојен КП ормар, у коме се налазе главни инсталациони (ножасти) осигурачи, а на одлазној страни ових осигурача је у тренутку контроле, поред проводника који је даље прикључен на мјерни уређај, био прикључен и проводник типа ПФ 5x2,5 mm2, на који је била прикључена трофазна утичница типа УКО-ОТО (16А). Такође, овим прегледом је констатовано да је подносиоцу захтјева одобрена прикључна снага за осигураче снаге 3x25A, док су на лицу мјеса затечени осигурачи номиналне снаге 1x63A – 1x125A – 1x125A. На описани начин је, како наводи противна страна, омогућена потрошња електричне енергије мимо постојећег мјерног уређаја, па овакво чињенично стање представља неовлашћену потрошњу електричне енергије из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Утврђено чињенично стање је констатовано записнички, при чему су записнике потписали само чланови контролног тима, док је Савић Споменка, мајка подносиоца захтјева, која је била присутна током контроле, одбила да исте потпише, што је и наведено као службена забиљешка на записницима. Противна страна потом детаљно појашњава начин на који је, примјеном одредби 89.-92. Општих услова, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за период од годину дана, у укупном износу од 9.950,70 КМ, на који износ је и гласио рачун број 9000076864 од 20.04.2017. године, који је подносиоцу захтјева уручен 03.05.2017. године. Након тога, подносилац захтјева је оспорио обрачун неовлашћене потрошње путем приговора од 19.05.2017. године, наводећи да контролори у објекту које је његово власништво, нису констатовали никакву неовлашћену потрошњу, већ само постојање кабла и утичнице, на који није било ништа прикључено. Такође је навео да је постављање спорне утичнице било само привременог карактера, као и да је то учињено од стране нестручног лица, за потребе прикључења агрегата због свадбе Александра Бабића, која се одвијала у том тренутку у објекту и није могла бити прекинута. По поднесеном приговору је поступало Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца, које је након разматрања навода из приговора, дана 31.05.2017. године, сачинило одговор по приговору, којим се приговор одбија као неоснован. Одговор по приговору је достављен подносицу захтјева, али је враћен противној страни, са назнаком да је прималац обавијештен о пошиљци, а исту није подигао. Противна страна наводи да је неоспорно утврђено постојање неовлашћене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева, а и сам подносилац износи податке о лицима која су поред њега, учествовала у недозвољеном прикључењу на мрежу. Чињеница да ово прикључење није трајало дужи временски период се не може прихватити, јер свака манипулација на прикључном воду, главним инсталационим осигурачима, као и самом мјерном уређају, свих других лица, осим овлашћених радника противне стране, представља неовлашћену потрошњу. Пронађена утичница је током непознатог периода била на располагњу подносиоцу захтјева за неовлашћено коришћење електричне енергије, па је примијењен период за обрачун неовлашћене потрошње од годину дана, јер на објекту није било истакнуто радно вријеме, које би се могло узети као параметар приликом сачињавања обрачуна неовлашћене потрошње. На крају изјашњења, противна страна предлаже да Регулаторна комисија донесе рјешење којим се одбија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње, као неоснован.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 90. редовној сједници, одржаној 23.08.2018. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. 
У остављеном року подносилац захтјева је, путем пуномоћника Драган Ј. Готоваца, адвоката из Зворника, доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења, а у прилогу је доставио пуномоћ за заступање. У коментарима је, између осталог, навео да нису постојали услови да се о захтјеву подносиоца одлучује по правилима скраћеног поступка, јер би се у редовном поступку путем извођења доказа на расправи утврдило чињенично стање у вези са постојањем неовлашћене потрошње. У коментарима се даље наводи да је против подносиоца захтјева подигнута оптужница, односно да се води кривични поступак код Основног суда у Зворнику. Кривични поступак није окончан, јер подносилац захтјева није оглашен кривим, а по наредби суда спроведено је вјештачење по сталном судском вјештаку електротехничке струке који је, дана 18.07.2018. године, сачинио налаз и мишљење. Подносилац захтјева предлаже да Регулаторна комисија закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и нацрт рјешења стави ван снаге, а да се о захтјеву подносиоца донесе одлука у редовном поступку. Пуномоћник подносиоца захтјева тражи да му се наканаде трошкови поступка за састав поднеска, односно сачињавање oвог коментара на закључак и нацрт рјешења у износу од 468,00 КМ. 
Извршен је увид у захтјев за рјешавање спора од 12.03.2018. године и допуну захтјева од 04.05.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе подносиоца захтјева: налог за рад од 12.04.2017. године, записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 12.04.2017. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 12.04.2017. године, обрачун нерегистроване енергије од 13.04.2017. године, приговор на фактуру од 19.05.2017. године, одговор по приговору од 31.05.2017. године, изјаву Влада Ивановића од 03.05.2018. године, изјаву Веселка Ивановића од 02.05.2018. године, изјаву Славише Аничића од 02.05.2018. године, црно бијеле копије мјерног уређаја, те рачуне за испоручену електричну енергију. Такође је извршен увид у изјашњење противне стране од 26.07.2018. године, као и сљедећу документацију, као доказе противне стране: уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом од 04.10.2017. године, декларацију о прикључку од 11.12.2105. године, елекроенергетску сагласност од 05.08.2008. године, записник о извршеној контроли од 01.08.2008. године, пријаву мјерног мејста од 01.08.2008. године, уговор о условима за прикључење на електродистрибутивну мрежу од 05.12.2007. године, рјешење о претходној електроенергетској сагласности од 05.12.2007. године, захтјев за издавање претходне електроенергетске сагласности од 03.12.2007. године, документ достава података од 28.06.2018. године, повратнице о неуручењу одговора по приговору од 31.05.2017. године, предрачун и рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 20.04.2017. године, документ достава фактуре за накнаду неовлашћене потрошње електричне енергије од 20.04.2017. године, изјаву о пломбирању од 12.04.2017. године, картице обрачуна купца, архиву промета, читачке листе, коментаре на закључак и нацрт рјешења, налаз и мишљење вјештака електротрохничке струке и пуномоћ.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, достављених коментара на закључак и нацрт рјешења подносиоца захтјева, и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране, као крајњи купац у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', 2. тарифна група, код којих се испоручена активна електрична енергија обрачунава на основу мјерења једнотарифним бројилом, на мјерном мјесту: ''Предраг Савић-градилишни за магацин'', идентификациони број 0038511400238007, које се налази у Челопеку бб, Град Зворник регистрован je подносилац захтјева;
 подносилац захтјева је са противном страном дана 04.10.2017. године, закључио уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом;
 на основу налога за рад број 117025 од 12.04.2017. године, радници противне стране су, дана 12.04.2017. године, извршили контролни преглед мјерног мјеста и утврдили да је са вањске стране објекта, каблом СКС 4x16 mm2 напојен КП ормар, у коме се налазе главни инсталациони (ножасти) осигурачи, а на одлазној страни ових осигурача је у тренутку контроле, поред проводника који је даље прикључен на мјерни уређај, био прикључен и проводник типа ПФ 5x2,5 mm2, на који је била прикључена трофазна утичница типа УКО-ОТО (16А). Такође, овим прегледом је констатовано да је подносиоцу захтјева одобрена прикључна снага за осигураче снаге 3x25A, док су на лицу мјеста затечени осигурачи номиналне снаге 1x63A – 1x125A – 1x125A;
 утврђено чињенично стање је констатовано записником о контролном прегледу мјерног мјеста и записником о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије уз потпис радника противне стране, а контролном прегледу је присуствовала Споменка Савић, мајка подносиоца захтјева, која је одбила да потпише наведене записнике;
 противна страна је дана 13.04.2017. године, у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 1630/17 у износу од 9.950,70 КМ, на који износ је гласио и рачун број 9000076864 од 20.04.2017. године;
 обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се односи на период од годину дана, тј. на период 13.04.2016-12.04.2017. године;
 поводом приговора подносиоца од 19.05.2017. године на обрачунати износ неовлашћене потрошње, противна страна је актом број 2555-1/17 oд 31.05.2017. године, доставила одговор по приговору, којим је приговор одбијен као неоснован;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу извршеног обрачуна неовлашћене потрошње;
 подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије.
На основу наведених чињеница, несумњиво је утврђено да је подносилац захтјева извршио неовлашћене радње на мјерном мјесту које су откривене контролним прегледом радника противне стране дана 12.04.2017. године, о чему су сачињени одговарајући записници. Контролним прегледом је утврђено да је са вањске стране објекта, каблом СКС 4x16 mm2 напојен КП ормар, у коме се налазе главни инсталациони (ножасти) осигурачи, а на одлазној страни ових осигурача је у тренутку контроле, поред проводника који је даље прикључен на мјерни уређај, био прикључен и проводник типа ПФ 5x2,5 mm2, на који је била прикључена трофазна утичница типа УКО-ОТО (16А). Такође, овим прегледом је констатовано да је подносиоцу захтјева одобрена прикључна снага за осигураче снаге 3x25A, док су на лицу мјеса затечени осигурачи номиналне снаге 1x63A – 1x125A – 1x125A. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова – потрошња без мјерних уређаја или мимо њих, будући да је на описани начин омогућено да се електрична енергија троши без њеног регистровања на постојећем мјерном уређају. Поред тога, важно је истаћи да подносилац захтјева признаје да је извршио недозвољне радње на мјерном мјесту, те је приложио изјаве лица која су му помогла у таквим радњама, како се не би прекинуло свадбено весеље у објекту. 
У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова, обрачунска снага је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова, односно као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко којег је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона, те је иста утврђена у износу од 15,916 kW (1,73x400Vx23A). Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је, примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка в) подтачка 1 и 2. Општих услова, утврђена као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја часова у периоду неовлашћене потрошње. На овако утврђену количину електричне енергије је примијењена цијена дефинисана одредбом члана 92. став 2. тачка б) Општих услова, односно цијена за купце из категорије остала потрошња на ниском напону, већи дневни тарифни став, за једносмјенски рад, јер на објекту није било истакнуто радно вријеме. 
С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње на прикључном воду, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела прикључка на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период од 13.04.2016-12.04.2017. године, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу неовлашћене потрошње електричне енергије је утврђен у износу од 9.950,70 КМ у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије од број 1630/17 у износу од 13.04.2017. године, на који износ је гласио и рачун број 9000076864 од 20.04.2017. године.
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије је сачињен у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршена потрошња електричне енергије без мјерних уређаја или мимо њих. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да количина преузете електричне енергије није измјерена услијед предузимања неовлашћених радњи. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Регулаторна комисија је прије доношења коначног рјешења размотрила и достављене коментаре подносиоца захтјева на закључак и нацрт рјешења и утврдила да су исти неосновани и у погледу примјене одредаба процесног карактера и у погледу примјене одредби Опших услова у вези са начином обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије. 
Одредбама члана 71. – 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, као посебним прописом донесеним на основу одредбе члана 27. став 1. Закона о електричној енергији, посебно су прописани услови за провођење скраћеног поступка. О испуњености услова за провођење скраћеног поступка, одлучује Регулаторна комсија у сваком конкретном случају. Тако је одредбом члана 4. овога правлника, посебно прописано које врсте расправа се спроводе пред Регулаторном комисијом о питањима из њене надлежности, те да одлуку о јавној расправи може донијети само Регулаторна комисија на основу одредбе члана 5. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби. Имајући у виду да је посебно прописан поступак пред Регулаторном комисијом у којем су у цјелости испоштована начела управног поступка, у смислу одредбе члана 3. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), то се у овом случају се не ради о повреди правила управног поступка. Дакле, у услучају провођења скраћеног поступка, странкама је омогућено да изнесу своје наводе и доставе доказе, те да се изјасне о тврдњама и доказима друге стране у поступку. Регулаторна комисија је правилно и потпуно утврдила чињенично стање, уз пуно уважавање свих начела поступка, а све у циљу доношења правилне одлуке у споровима на електроенергетском тржишту утврђених одредбом члана 28. став 1. Закона о електричној енергији и вршења надлежности Регулаторне комисије у смислу одредби члана 23. и 24. истог закона. Поред тога, одредбом члана 9. став 2. Закона о општем управном поступку је јасно прописано да се рјешење може донијети и без претходног саслушања странке, само у случајевима када је то утврђено законом или прописом донесеним на основу закона.
У погледу коментара, да је за потребе вођења кривичног поступка против подносиоца захтјева спроведено вјештачење по вјештаку електротехничке струке с циљем утврђивања постојања неовлашћене потрошње електричне енергије, потребно је истаћи да то није доказ који би оспорио примјену Општих услова, а који би ослободио подносиоца захтјева од обавезе плаћања неовлашћено преузете електричне енергије. Наиме, потребно је истаћи да се преузета електрична енергија са мреже може утврдити само исправним мјерењем, па је за случај неовлашћене потрошње електричне енергије, начин утврђивања количина тако преузете електричне енергије строго прописан одредбама Општих услова, будући да преузета електрична енергија није правилно измјерена, усљед предузимања неовлашћених радњи. Пошто је изостало исправно мјерење, количина тако преузете електричне енергије се може утврдити само на основу прописа, односно одредби члана 89. – 92. Општих услова. Наведене одредбе управо не допуштају никакве импровизације, па чак ни било каква вјештачења по том питању, у погледу покушаја утврђивања стварних количина неовлаштено преузете електричне енергије, будући да је то с једне стране немогуће, а с друге би отворило могућност бројних манипулација и злоупотреба у пракси. Због тога би утврђивање количина утрошене електричне енергије у случају неовлашћене потрошње путем вјештачења било у супротности са наведеним одредбама Општих услова. 
У погледу коментара да је против подносиоца захтјева подигнута оптужница, односно да се води кривични поступак код Основног суда у Зворнику, који још увијек није окончан, јер подносилац захтјева није оглашен кривим, такође не представља сметњу за одлучивање у овом поступку, односно не представља чињеницу која утиче на обавезу подносиоца захтјева да плати противној страни обрачуанти износ по основу неовлашћено утрошене електричне енергије, без обзира да ли ће се у кривичном поступку идентификовати извршилац неовлаштених радњи, односно извршилац кривичног дјела и утврдити његова кривична одговорнст. За ову управну ствар је од одлучног заначаја да је, без икакве сумње, утврђено присуство неовлашених радњи у виду потрошње електричне енергије без мјерних уређаја или мимо њих у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в. Општих услова. Ова чињеница није ни међу странкама спорна и она је довољна за имовинску одговорност крајњег купца према противној страни, за неовлаштено преузету енергију за потребе коришћења у његовом објекту. Наиме, за одлучивање о захтјеву подносиоца није релевантна чињеница које лице је одговорно за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту, нити се та одговорност утврђује у овом поступку. Наиме, предузимањем неовлашћених радњи на мјерном мјесту и прикључку се стичу обиљежја посебних кривичних дјела која се гоне по службеној дужности, али се та врста одговорности за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту не утврђује у овом поступку, већ у кривичном поступку пред надлежним судом. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији, јасно је прописано да се Општим условима утврђује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлшћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије, у складу са наведеним одредбама Општих услова, релевантна је чињеница да је неовлашћена потрошња изведена у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова – потрошња без мјерних уређаја или мимо њих, те да је на тај начин неовлашћено преузимана електрична енергија. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије се, уствари, утврђује колична електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је правилно утврђена на основу одредби чланова 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 9.950,70 КМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Подносилац је у коментарима затражио да му противна страна надокнади трошкове поступка који се односе на трошкове састављања коментара на закључак и нацрт рјешења од стране пуномоћника у износу од 468,00 КМ. С тим у вези треба констатовати да је, у оваквим поступцима рјешавања спорова по захтјевима крајњих купаца електричне енергије, довољно да се поднесе захтјев са минимумом чињеница и околности о предмету спора. Што се тиче достављања доказне подлоге, она се углавном налази код дистрибутера-снабдјевача електричном енергијом, а у складу са правилима поступка, њено достављање се врши по налогу Регулаторне комисије. Иначе, Регулатрона комисија је надлежна да обезбиједи заштиту права крајњих купаца електричне енергије у складу са прописима у смислу одредбе члана 24. Закона о електричној енергији. Имајући у виду наведену одредбу, оцијењено је да у овом поступку трошкови ангажовања пуномоћника, заиста нису били нужни и оправдани, нити је пак подносилац захтјева указао на околности, на основу којих би се могло закључити, да је правно заступање у овом случају заиста и било нужно и оправдано у смислу одредбе члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку. Коначно, овај поступак је вођен по правилима скраћеног поступка, односно није проведен поступак формалне расправе, који би изискивао непосредно извођење доказа, као што је саслушање странка, свједока или извођења доказа вјештачењем, путне трошкове и сл., а што би могло захтијавати ангажовање додатне стручне помоћи у погледу заступања. С обзиром на наведено, а на основу одредбе члана 103. Закона о општем управном поступку и члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове овога поступка, како је одлучено у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Предсједник
Владислав Владичић