Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "ENERGY PRIME RS" д.о.о. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-461-10/17/P-73-67
Датум: 15.03.2018. 

На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "ENERGY PRIME RS" д.о.о. Требиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "ENERGY PRIME RS" д.о.о. Требиње, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, по тачкама како слиједи:

6.5. Обавезе према купцима и тржишту 
Мјере и препоруке: 
У року од 30 дана доставити Регулаторној комисији обрасце захтјева за закључење, продужење и рaскид уговора о снабдијевању, те их учинити доступним купцима и снабдјевачима на својој интернет страници и у услужном центру након формирања.

6.9.Финансијске обавезе корисника дозволе
Мјере и препоруке:
Корисник дозволе је дужан да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност. 

6.14. Пружање информација квалификованим купцима
Мјере и препоруке:
Оформити услужни центар и интернет страницу за испуњавање обавеза које се односе на пружање информација купцима у складу са условима дозволе, а доказе о успостављању доставити Регулаторној комисији најкасније до 30.06.2018. године.

6.17. Извјештавање Регулаторне комисије 
Мјере и препоруке:
Извјештавање вршити у складу са Правилником о извјештавању Регулаторне комисије, као континутирану активност.

6.19.Увођење и примјена система квалитета 
Мјере и препоруке:
Увести, сертификовати и примјенити систем управљања квалитетом по ISO стандардима у свој пословни систем, а доказ о уведеном систему доставити Регулаторној комисији, најкасније до 30.09.2018. године. 

II Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "ENERGY PRIME RS" д.о.о. Требиње је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, регистарски број дозволе 01-603-04-2/13/14, која је издата Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), број 01-603-12/13/Р-81-70 од 27.03.2014. године.
У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је дана 18. октобра 2017. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-461-2/17 од 05.10.2017. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, који је истекао дана 09.03.2018. године, корисник дозволе је доставио допис у коме наводи да нема коментаре на извјештај. 
На 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера по појединим тачкама услова дозволе, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09), те члану 5 и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић