Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

 

Број: 01-613-9/16/Р-41-65Датум:10.04.2017. године 


На основу члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у Услужном и трговинском предузећу "ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 41. редовној сједници одржаној 10.04.2017. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

I НАЛАЖЕ СЕ Услужном и трговинском предузећу "ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, предузимање сљедеће мјере и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе:


Тачка 6.6. Финансијске обавезе корисника дозволе
Привредно друштво је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај и предузима потребне мјере ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.
(Мјера је поновљена као у Рјешењу са претходне надзорне провјере, број 01-556-7/13/Р-79-51 од 26.02.2014. године.)


II Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Услужно и трговинско предузеће ''ENERGY FINANCING TEAM'' д.о.о. Билећа (у даљем тексту: корисник дозволе) је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине која је издата Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), број 01-149-8/12 од 31.05.2012. године. 
У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном привредном друштву је дана 14.12.2016. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-613-2/16 од 05.12.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, који је истекао дана 24.03.2016. године, корисник дозволе није доставио коментаре на Извјештај са редовне надзорне провјере.
Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је на 41. редовној сједници одржаној 10.04.2017. године, донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.
Бројчана ознака наведена у диспозитиву овог рјешења идентична је бројчаној ознаци услова издате дозволе.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић