Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-206-3/17/Р-42-70
Датум: 13. април 2017.

На основу одредби члана 4. став 2. тачка е), а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07 и 121/12) и члана 53. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (“Службени гласник Републике Српске”, број 51/14), поступајући по Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 42. редовној сједници, одржаној 13. априла 2017. године, у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник
 

1. Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској број 959/17 од 30.03.2017. године привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник.
2. Tарифни ставoви за снабдијевање купаца природним гасом из тачке 1. овог рјешења, примјењују се од 1. априла 2017. године.
3. Привредно друштво А.Д. "Зворник-стан" Зворник објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1, овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".
4. Ово рјешење је коначно и објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, дана 31. марта 2017. године, примила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца А.Д. "Зворник-стан" Зворник број 959/17 од 30. марта 2017. године.
Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става за тарифни елемент "потрошња" са 0,7618 KM/Sm3 на 0,6718 KM/Sm3, без пореза на додану вриједност, за снабдијевање купаца природног гаса, тј. смањење тарифног става "потрошња" за снабдијевање купаца (домаћинстава) природним гасом од 13,4%, с тим да се за тарифни став за "мјерно мјесто" не захтијева промјена. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових тарифних ставова од 1. априла 2017. године.
Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 43. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабдјевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.
Захтјев за промјену тарифних ставова је узрокован промјеном набавне цијене природног гаса са 520,00 KM/1000 Sm3 на 430,00 KM/1000 Sm3, без пореза на додану вриједност.
О поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, објављено је обавјештење за јавност, на основу одредбе члана 53. Правилника, са могућношћу подношења коментара заинтересованих лица до 10. априла 2017. године. У остављеном року није било поднесених коментара.
На основу одредбе члана 61. Правилника, захтјев за давањe сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом по захтјеву подносиоца разматран је у скраћеном поступку.
На напријед наведену набавну цијену природног гаса додаје се цијена дистрибуције од 0,1133 KM/Sm3, према рјешењу Регулаторне комисије о давању сагласности на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом број 01-611-21/11 од 18.04.2012. године и цијена услуге снабдијевања од 0,1285 KM/Sm3, а према рјешењу Регулаторне комисије о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом, број 01-548-18/15/Р-12-146 од 15. априла 2016. године, тако да новоформирани тарифни став за потрошњу природног гаса износи 0,6718 KM/Sm3. Регулаторна комисија је, на 42. редовној сједници, одржаној 13. априла 2017. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става "потрошња" за снабдијевање купаца из категорије корисника "домаћинства" у Републици Српској приказана у табели Х.3. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:

Редни број

Категорије корисника

Потрошња 

[КМ/m3]

Мјерно мјесто

[КМ/Мјерно мјесто/мјесечно]

1.

Домаћинства

0,6718

3.00

У износ наведених тарифних ставова из претходне табеле није укључен порез на додану вриједност.
С обзиром на напријед наведено, а на основу одредби члана 4. став 2. тачка е. Закона о гасу, те одредбе члана 61., а у вези са одредбом члана 43. Правилника, Регулаторна комисија је одлучила као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Имајући у виду оправданост промјене цијене тарифног става "потрошња", као и захтјев подносиоца да се снижење цијене примјењује на утрошени природни гас од 1. априла 2017. године, те да су се на овај начин у цјелости заштитила права крајњих купаца природног гаса, одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Одредбама члана 5. став 1. алинеја а. и б. Закона о гасу, прописано је да је Регулаторна комисија надлежна да "усмјерава развој тржишта природног гаса на принципу недискриминације, конкуренције, јавности и чувања пословне тајне учесника на тржишту природним гасом, као и за регулацију дјелатности у сектору природног гаса за заштиту купаца природног гаса". Правилником је прописано да цијене природног гаса утврђује снабдјевач, а на њих сагласност даје Регулаторна комисија.
Чланом 40. став 3. Закона о гасу и чланом 66. Правилника прописано је да подносилац захтјева објављује акт о одобреним тарифним ставовима у "Службеном гласнику Републике Српске", те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), с обзиром на коначност рјешења, на одредби члана 66. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу, те на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 66. став 4. Правилника, с обзиром на објављивање рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник
Владислав Владичић