Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "БИЈЕЉИНА-ГАС" д.о.о. Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-547-7/16/P-39-48
Датум: 16.03.2017. године


На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у Друштву са ограниченом одговорношћу за пројектовање гасних инсталација, извођење радова и дистрибуцију гаса "БИЈЕЉИНА-ГАС" Бијељина, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 


I НАЛАЖЕ СЕ Друштву са ограниченом одговорношћу за пројектовање гасних инсталација, извођење радова и дистрибуцију гаса "БИЈЕЉИНА-ГАС" Бијељина, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, по тачкама како слиједи:

6.6. Обавезе према купцима и тржишту 
Мјере и препоруке: 

Обавезује се корисник дозволе да изради обрасце уговора о снабдијевању и учини их доступним купцима и снабдјевачима на својој интернет страници и у услужном центру након формирања.

6.8.Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције 
Мјере и препоруке:

1) Корисник дозволе је обавезан донијети рачуноводствене политике друштва, без одлагања (Мјера поновљена са претходне надзорне провјере 01-418-5/12 од 07.11.2012. године). 
2) Корисник дозволе је обавезан сачинити финансијске извјештаје сегмената пословања основне дјелатности за коју је издата дозвола и осталих дјелатности. 

6.10.Финансијске обавезе корисника дозволе
Мјере и препоруке:

Корисник дозволе је дужан да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност (Мјера поновљена са претходне надзорне провјере 01-418-5/12 од 07.11.2012. године).

6.15. Пружање информација квалификованим купцима
Мјере и препоруке:

Обавезује се корисник дозволе да оформи услужни центар и интернет страницу у циљу испуњавања обавеза које се односе на пружање информација купцима у складу са условима дозволе, најкасније до 30.06.2017. године.

6.18. Извјештавање РЕРС-а 
Мјере и препоруке:

Корисник дозволе је обавезан вршити извјештавање у складу са Правилником о извјештавању Регулаторне комисије као континутирану активност (Мјера поновљена са претходне надзорне провјере 01-418-5/12 од 07.11.2012. године).


II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ еДруштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање гасних инсталација, извођење радова и дистрибуцију гаса "БИЈЕЉИНА-ГАС" Бијељина је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, регистарски број дозволе 01-496-04-2/11/12, која је издата рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), број 01-496-16/11 од 26.01.2012. године и број 01-259-9/13/Р-65-99 од 03.07.2013. године.
У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је дана 18. новембра 2016. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-547-2/16 од 31.10.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, који је истекао дана 10.03.2017. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај. 
На 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера по појединим тачкама услова дозволе, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.

Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник

Владислав Владичић