Skip to Content

Рјешење спора: Заједница етажних власника СПЗ ''Три чесме''

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-464-10/16/Р-31-336 
Датум: 17. новембар 2016. године


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Заједнице етажних власника СПЗ ''Три чесме'' из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 31. редовној сједници, одржаној 17. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Заједнице етажних власника СПЗ ''Три чесме'' из Зворника од 23.08.2016. године, којим се осопорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број 2253/16 од 23.05.2016. године у износу од 2.094,32 КМ, на мјерном мјесту идентификациони број 0038231700001020, које се налази у Зворнику, ул. Горанска бр. 1, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Поднеском од 23.08.2016. године, Заједница етажних власника СПЗ ''Три чесме'' из Зворника (у даљем тексту: подносилац захтјева), покренула је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија. Поднесеним захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 2.094,32 КМ на мјерном мјесту идентификациони број 0038231700001020, које се налази у Зворнику, улица Горанска број 1. Поднесеним захтјевом се оспорава постојање неовлашћене потрошње на овом мјерном мјесту, након извршеног прикључења видео надзора у стамбеној згради ове заједнице. Подносилац у захтјеву, између осталог наводи, да је дана 09.05.2016. године закључио уговор о уградњи видео надзора у згради СПЗ ''Три чемсе'' са ЗН Сервисом из Ужица као извођачем радова, те да су радови, којим је инсталирано шест камера, окончани 10.05.2016. године. Подносилац захтјева наводи да је дана 20.05.2016. године обавјештен од противне стране да су три камере спојене на недозвољено мјесто, а након што је обавијестио извођача радова о овоме, извиођач је извршио спајање камера на друго одговарајуће мјесто.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 13.10.2016. године доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог наведено, да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту идентификациони број 0038231700001020 које се налази у Зворнику у улици Горанска бр. 1. Подносилац захтјева је као крајњи купац евидентиран почев од 24.01.2006. године, а 16.10.2014. године изршена је контрола мјерног мјеста, односно замјена мјерног уређаја, чији жиг бажадрења има важност до 2024. године. Мјерно мјесто се налази у мјерно–разводном ормару, доступно је за очитање и редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за утрошену електричну енергију, које подносилац није оспоравао. Представник подносиоцазахтјева је 01.07.2009. године закључио уговор о снабдијевању, а 14.05.2015. године издата је декларација о прикључку. Противна страна даље наводи да је дана 20.05.2016. године извршен контролни преглед мјерног мјеста када је утврђено да су на главне инсталационе осигураче снаге 3x35A, на дијелу иза осигурача, а прије мјерног уређаја спојена три кабла PP-Y 2x1,5 mm2 гдје је по једна жила из сваког кабла коришћена као фазни, док су друге жиле коришћене као нулти вод, а на крају описаних проводника су спојене ''ОГ“ утичнице, преко којих је електричном енергијом напојена инсталација за видео надзор у згради. Оваквим начином извођења инсталације видео надзора је омогућено да се електрична енергија утрошена преко ових проводника не евидентира на постављеном мјерном уређају. Утврђено стање је записнички констатовано, при чему сачињене записнике, поред поступајућих радника противне стране, није потписао подносилац захтјева, јер није присуствовао контролном прегледу, али су му накандно ови записници уручени. Противна страна наводи да се у конкретном случају ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови – потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. Из сачињених записника неоспорно је утврђено да је подносилац захтјева или неко друго лице које је имало могућност приступа дијелу прикључка, извршило неовлашћено прикључење проводника преко којег су напојене инсталације видео надзора зграде, па овако утрошена електрична енергије није измјерена у складу са Општим условима, нити је обрачуанта и фактурисана подносиоцу кроз редовне рачуне за испоручену електричну енергију. Противна страна даље образлаже обрачун неовлашћене потрошње за период од годину дана у износу од 2.094,32 КМ, који је извршен дана 23.05.2016. године, примјеном одредби члана 90–92. Општих услова. Поступајући по приговору подносиоца на испостављени рачун за неовлашћену потрошњу од 31.05.2016. године у којем је подносилац захтјева потврдио да је извршено неовлашћено прикњучење видео надзора, али је оспорио висину обрачунате накнаде по основу неовлашћене потрошње, истом је достављен одговор по приговору дана 05.08.2016. године којим је у цјелости одбијен као неоснован његов приговор. Противна страна наводи да је, у складу са чланом 3. закљученог уговора о снабдијевању, власништво над мјерним слогом на страни дистрибутера, па је подносилац захтјева био у обавези да противној страни пријави сваку промјену у вези прикључка и мјерног мјеста, што је прописано одредбом члана 11. став 2. тачка е) Општих услова. Предузимањем радњи на дијелу прикључка, односно инсталације у власништву противне стране, без претходног обавјештења, представља пропуст овлашћеног представника подносиоца, који је имао обавезу да такву радњу пријави, тако да се није могао прихватити закључени уговор, као доказ о извођењу радова, којим су дефинисане обавезе између уговорних страна о уградњи видео надзора, о чему није упозната противна страна. Противна страна наводи да је посљедња конрола мјерног мјеста вршена 2014. године приликом замјене бројила, због чега је примијењен период од годину дана за обрачун неовлашћене потрошње. У случају да је подносилац захтјева благовремено обавијестио противну страну о намјери уградње видео надзора, противна страна би имала обавезу да такво обавјештење евидентира и предузме одговарајуће радње на мјерном мјесту, па како подносилац није испоштовао ову процедуру, дужан је да сноси посљедице таквог пропуштања. Противна страна предлаже да Регулаторна комисија одбије као неоснован захтјев подносиоца.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 29. редовној сједници, одржаној 27. октобра 2016. Године, у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, подносилац захтјева је доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења у којима су изнесени наводи који нису релеванни за одлучивање у овом поступку и углавном се ради о поновљеним наводима из захтјева за рјешавање спора, те су коментари у цјелоси неосновани. Уз коментаре је подносилац захтјева доставио и копију признанице о уплати износа од 2.094,32 КМ по основу обрачунате неовлашћене потрошње. 
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 23.08.2016. године, уговор о уградњи видео надзора у згради СПЗ ''Три чесме'' од 09.05.2016. године, изјава ЗН сервиса од 06.06.2016. године, рачун од 10.05.2016. године, понуду за уградњу видео надзора од 28.04.2016. године, рачун од 28.04.2015. године, рачуне за електричну енергију, фотографије мјерно-разводног ормара и ОГ утичница, одговор по приговору противне стране од 05.08.2016. године, достављање фактуре за накнаду неовлашћене потрошње електричне енергије од 01.06.2016. године, рачун за неовлашћену потрошњу од 31.05.2016. године, обачун нерегистроване енергије са обачуном неовлашћено утрошене електричне енергије од 23.05.2016. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 20.05.2016. године, записник о контролном прегледу мјерног мјеста од 20.05.2016. године, изјашњење противне стране од 07.10.2016. године, доставу података по допису од 03.10.2016. године, поднесак достава података од 26.09.2016. године, одговор по приговору од 05.08.2016. године, поднесак од 05.08.2016. године са повратницом, одговор на ургенцију од 20.07.2016. године, приговор подносиоца од 06.06.2016. године, уговор о снабдијевању од 01.07.2009. године, декларацију о прикључку од 14.05.2015. године, листу за очитање стања бројила домаћинства, картицу купца, картицу обрачуна купца, потзврду о замјени бројила од 16.10.2014. године, изјаву о пломбирању од 16.10.2014. године, коментаре подносиоца захтјева од 07.11.2016. године и признаницу о уплати износа од 2.094,32 КМ
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, коментара подносиоца захтјева, те приложених доказа странака, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране за мјерно мјесто идентификациони број 0038231700001020 које се налази у Зворнику, улица Горанска бр. 1, као крајњи купац у категорији потрошње „Домаћинство“, регистрован је подносилац захтјева;
 према подацима из листе за очитање бројила, подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из картице обрачуна купца, подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 дана 01.07.2009. године, подносилац захтјева је са противном страном закључио уговор о снабдијевању;
 дана 09.05.2016. године, подносилац захтјева је закључио уговор о уградњи видео надзора у згради СПЗ ''Три чемсе'' са ''ЗН Сервисом'' из Ужица, као извођачем радова, при чему су радови којим је инсталирано шест камера окончани 10.05.2016. године;
 о намјераваним активноситма на уградњи видео надзора, подносилац захтјева није обавијестио противну страну;
 дана 20.05.2016. године, радници противне стране су извршили контролни преглед мјерног мјеста којом је утврђено да је са одлазне стране ЕЗ осигурача 3x35A прије мјерног уређаја подносилац спојио три кабла типа П.П.Ј. 2x1,5 mm2, тако што је сваки кабал спојио појединачно по фазама, на те каблове инсталирао ОГ утичнице, а са тих утичница је напојен видео надзор зграде, тако да та потрошња није регистрована преко мјерног уређаја;
 утврђено чињенично стање је констатовано у Записнику о контролном прегледу мјерног мјеста по налогу број 064609 од 20.05.2016. године и Записнику о утврђивању неовлашћене потрошње број 1/2016 од 20.05.2016. године, које није потписао подносилац захтјева јер није присуствовао контролном прегледу, али су му накнадно уручени;
 противна страна је, примјеном одредби Општих услова, дана 23.05.2016. године, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 2253/16, за период од годину дана у износу од 2.094,32 КМ, о чему је сачинила и подносиоцу захтјева доставила рачун број 9000049079 од 31.05.2016. године;
 посљедња контрола мјерног мјеста која је претходила откривању неовлашћене потрошње је извршена 16.10.2014. године, када је извршена замјена бројила;
 поступајући по приговору подносиоца од 06.06.2016. године, Одјељење за приговоре и жалбе крајњих купаца противне стране је одговором на приговор од 05.08.2016. године одбило у цјелости као неоснован приговор подносиоца;
 подносилац захтјева је дана 05.11.2016. године, уплатио износ од 2.094,32 КМ за неовлашћено утрошену електричну енергију;
 подносиоцу захтјева није извршена обустава испоруке електричне енергије.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 20.05.2016. године, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка в. Општих услова којом је прописано да се под неовлашћеном потрошњом електричне енергије подразумијева потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. На основу Записника о утврђивању неовлашћене потрошње од 20.05.2016. године, утврђено је да је са одлазне стране ЕЗ осигурача 3x35A прије мјерног уређаја подносилац спојио три кабла типа П.П.Ј. 2x1,5 mm2, тако што је сваки кабал спојио појединачно по фазама, на те каблове инсталирао ОГ утичнице, а са тих утичница је напојен видео надзор зграде, тако да та потрошња није регистрована преко мјерног уређаја, што представља неовлашћену потрошњу. 
Противна страна је приликом сачињавања обрачуна неовлашћене потрошње обрачунску снагу од 11,764 kW утврдила примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2) Општих услова, као производ дозвољеног струјног оптерећења проводника преко којег је извршена неовлашћена потрошња и номиналног напона. Укупна количина неовлашћено утрошене електричне енергије је добијена као производ обрачунске снаге, броја дана у мјесецу и броја од четири часа за оба сезонска тарифна става, односно примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка б) подтачка 1. и 2. Општих услова. На утврђену количину електричне енергије су примјењене цијене прописане одредбом члана 92. став 2. тачка а) Општих услова, те је обрачун извршен по тарифном ставу за тарифну групу из категорије потрошње домаћинство код којих се активна електрична енергија мјери једнотарифним бројилом. 
Имајући у виду чињеницу да је посљедња контрола мјерног мјеста која је претходила откривању неовлашћене потрошње извршена дана 16.10.2014. године, када је извршена замјена бројила, противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње од годину дана, који период је одређен у складу са одредбом члана 90. став 3. Општих услова. Због тога, противна страна није имала основа да у конкретном случају примијени краћи период од годину дана за обрачун неовлашћене потрошње. С обзиром да су се радње на инсталирању видео надзор,а према закљученом уговору од 09.05.2016. године, одвијале без знања противне стране, подносилац захтјева није поступио у складу са одредбом члана 11. став 2. тачка е) Општих услова, којом је прописано да је крајњи купац дужан обавијeстити дистрибутера о промјенама у вези са прикључком.
Примјењујући напријед наведне одредбе Општих услова, противна страна је, дана 23.05.2016. године, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију који обухватра период од годину дана у укупном износу од од 2.094,32 КМ о чему је сачинила и подносиоцу захтјева доставила рачун од 31.05.2016. године. 
Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије, у складу са наведеним одредбама Општих услова, је релевантна чињеница, да је извршена неовлашћена потрошња мимо мјерног уређаја у периоду који је обухваћен обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима, будући да електрична енергија није измјерена услијед предузимања неовлашћених радњи на мјерном мјесту. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. Како у овом случају преузета електрична енергија није правилно измјерена услијед предузимања неовлашћених радњи, количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да су захтјев подносиоца којим оспорава постојање неовлашћене потрошње и поднесени коментари на нацрт рјешења у цјелости неосновани, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 


 

Предсједник

Владислав Владичић