Skip to Content

Рјешење: Љубомир Ђумић, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-253-9/16/Р-21-233
Датум: 26.07.2016. 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Ђумић Љубомира из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 21. редовној сједници одржаној 26.07.2016. године у Требињу, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Ђумић Љубомира из Бање Луке од 05.04.2016. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију од 04.03.2016. године у износу од 4.282,74 КМ, на мјерном мјесту ЕДБ 1148520, под називом: Ђумић Љубомир „Кафе бар Венера“, а које се налази у улици Његошева бр. 2 у Бањој Луци, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Поднеском од 05.04.2016. године, насловљеним као „Жалба и приговор на рад ЗП Електрокрајина а.д. Бања Лука у предмету обрачуна наеовлашћене потрошње“, Ђумић Љубомир из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије. Поднесеним захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 4.282,74 КМ на мјерном мјесту под називом: Ђумић Љубомир „Кафе бар Венера“, које се налази у улици Његошева бр. 2 у Бањој Луци, а која је установљена контролним прегледом радника противна стране дана 08.12.2015. године, када је у његовом локалу наводно утврђена неовлашћена потрошња. Подносилац наводи да му је противна страна тада извршила обуставу испоруке електричне енергије, а након што је уплатио износ од 300,00 КМ по основу текуће потрошње и 46,80 КМ на име трошкова поновног прикључења, омогућено му је поновно право на напајање електричном енергијом. Подносилац наводи да је овај локал издао у закуп Кантар Јанку и Кантар Тини, са којима је 07.12.2015. године закључио уговор о закупу. Након установљавања неовлашћене потрошње, подносилац наводи да му је Кантар Јанко рекао, да му је неки електричар, као гост локала, понудио да му смањи потрошњу електричне енергије, тако да се неовлашћена потрошња могла догодити само у периоду од 04.12.2015. године, када је закупац ушао у посјед локала, па до 08.12.2015. године, када је установљена неовлашћена потрошња. Подносилац наводи да се обраћао противној страни и тражио да се изврши одлагање искучења електричне енергије поводом достављеног обавјештења о искључењу, а што захтјевом тражи и од Регулаторне комисије, па иако му је противна страна по његовом приговору кориговала, односно умањила обрачун неовлашћене потрошње на износ од 4.282,74 КМ, сматра да ни овај обрачун није исправан, те тражи да се провјери тачност обачуна неовлашћене потрошње и исти стави ван снаге.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 07.06.2016. године доставила изјашњење и документацију у вези са захтјевом подносиоца. У изјашњењу је, између осталог наведено, да је подносилац захтјева дана 24.06.2010. године као крајњи купац у категорији потрошње остала потрошња на 0,4 kV, II тарифна група, регистрован на мјерном мјесту ЕДБ 1148520 са називом Ђумић Љубомир „Кафе бар Венера“, на адреси Његошева бр. 2 у Бањој Луци. Са подносиоцем захтјева је дана 10.02.2016. године закључен уговор о снабдијевању, али није извршено уступање уговора о снабдијевању. Противна страна наводи да је дана 08.12.2015. године извршена контрола мјерног мјеста када је утврђена неовлашћена потрошња и којом приликом је записнички утврђено да је са одлаза панцера (главног осигурача) расјечена жица Л2 фазе дебљине 6 mm2, Cu (бакар), са које је потрошач неовлашћено напајао дјелимичну равјету објекта (седам сијалица изнад шанка, двије сијалице у тоалету, двије зидне сијалице у сепареу и једна сијалица у остави) и клима уређај преко којег је потрошач гријао објекат. Противна страна наводи да је подносилац захтјева потписао Записник о утврђивању неовлашћене потрошње. Након установљавања неовлашћене потрошње, противна страна наводи да је обуставила испоруку електричне енергије, а након подношења молбе од стране подносица за поновно прикључење, а након уплате дуга по основу текуће потрошње и трошкова поновног прикључења, подносиоцу је омогућено поновно право на напајање електричном енергијом када је мјерно мјесто доведено у технички исправно стање. Дана 17.12.2015. године, сачињен је Обрачун неовлашћене потрошње у укупном износу од 7.375,83 КМ, примјеном одредби Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, јер је подносилац онемогућио правилно регистровање преузете електричне енергије. Противна страна даље наводи да је дана 30.12.2015. године поднесен приговор на Записник о установљеној неовлашћеној потрошњи од 08.12.2015. године, уз који је приложен уговор о закупу закључен између подносиоца захтјева и Кантар Јанка и Тине, као закупаца, те рјешење о престанку рада од 25.11.2015. године. Након тога, подносилац се дана 08.02.2016. године поново обратио приговором уз који је приложио Записник о узимању изјаве од осумњиченог и Записник о саслушању свједока, који су сачињени од стрне ЦЈБ Бања Лука. У изјави која је саставни дио записника, свједок, односно закупац Кантар Јанко је навео да је дана 01.12.2015. године узео у закуп локал од подносиоца, који послује под називом: „Алексеј“ с.п. на име његове снаје Кантар Тине, те да је дана 04.12.2015. године нашао електричара који је иза бројила спојио дио једне фазе, тј. направио је двије утичнице које су радиле мимо бројила, те да су радници противне стране то увидјели и позвали полицију. Противна страна даље наводи да је дана 04.03.2016. године подносиоцу захтјева извршена корекција, односно нови обрачун неовлашћене потрошње у износу од 4.282,74 КМ. Нови обрачун неовлашћене потрошње је извршен због корекције обрачунске снаге која је добијена множењем називног дозвољеног струјног оптерећења проводника 18 А – једна фаза, јер је за кабал Cu установљен пресјек од 2,5 mm2, преко кога је извршена неовлашћена потрошња. Количина неовлашћено утрошене активне електричне енергије је добијена примјеном члана 91. став 2 тачка б) Општих услова, као производ обрачунске снаге 4,14 kW, броја радних дана у периоду неовлашћене потрошње – 182 радна дана зими и 183 дана љети, седам радних дана у седмици и броја часова за двосмјенски рад – 16 часова дневно.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 18. редовној сједници одржаној 24. јуна 2016. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, адвокат Милорад Ђукић из Бањe Луке доставиo je, у име подносиоца захтјева, коментаре на закључак и нацрт рјешења, али без приложене пуномоћи за заступање. Иначе, наводи изнесени у коментарима су такве природе да нису релевантни за одлучивање, и не доводе у питање одлучне чињенице о постојању неовлашћене потрошње на овом мјерном мјесту, а које су несумњиво утврђене на основу изведених доказа у поступку.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 05.04.2016. године, рјешење Града Бања Лука од 25.11.2015. године, обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију од 04.03.2016. године, достављање обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији од 04.03.2016. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 08.12.2015. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 08.12.2015. године, уговор о закупу пословног простора од 07.12.2015. године, записник о саслушању свједока ПС Бања Лука од 18.01.2016. године, изјашњење противне стране од 30.05.2016.године, приговор подносиоца упућен противној страни 09.12.2015. године, налог за рад број 1175819 контрола мјерног мјеста – директно мјерење од 08.12.2015. године, записник ПС Бања Лука о узимању изјаве од осумњиченог од 18.01.2016. године, приговор подносиоца од 30.12.2015. године упућен противној страни на записник о контроли од 08.12.2015. године, приговор подносиоца упућен противној страни 05.02.2016. године, сторнирани обрачун неовлашћене потрошње од 17.12.2015. године, црно-бијеле копије фотографија мјерног мјеста, одговоре противне стране достављене подносиоцу од 11.03.2016. и 29.03.2016. године, приговор подносиоца упућен противној страни од 11.03.2016. године, обавјештење о искључењу од 29.02.2016. године, уговор о снабдијевању од 10.02.2016. године, читачке листе, енергетску картицу, финансијску картицу и финансијску картицу са раздвојеним салдом енергије и камате.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице релевантне за одлучивање: 
 у евиденцијама противне стране за мјерно мјесто ЕДБ 1148520 под називом: Ђумић Љубомир „Кафе бар Венера“, које се налази у улици Његошева бр. 2 у Бањој Луци, као крајњи купац у категорији потрошње остала потрошња на 0,4 kV, II тарифна група, регистрован je подносилац захтјева, почев од 24.06.2010. године;
 према подацима из енергетске картице, подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из картице потрошача подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 рјешењем Одјељења за привреду града Бање Луке од 25.11.2015. године, утврђен је престанак обављања предузетничке дјелатности подносиоцу захтјева, под пословним именом „Венера“ Ђумић Љубомир с.п.
 подносилац захтјева је, као закуподавац са Кантар Јанком и Кантар Тином, као закупцима, дана 07.12.2015. године закључио уговор о закупу овог пословног простора, који ће пословати под називом: „Алексеј“;
 чланом 5. уговора о закупу, уговоре стране су предвидјеле да режијске трошкове за коришћење пословног објекта, између осталог и утрошак електричне енергије, плаћају закупци Кантар Јанко и Кантар Тина;
 за ово мјерно мјесто није извршено уступање уговора о снабдијевању; 
 дана 08.12.2015. године, радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста када је утврђена неовлашћена потрошња и записнички утврђено да је са одлаза панцера (главног осигурача) расјечена жица Л2 фазе дебљине 6 mm2, Cu (бакар), са које је потрошач неовлашћено напајао дјелимичну расвјету објекта (седам сијалица изнад шанка, двије сијалице у тоалету, двије зидне сијалице у сепареу и једна сијалица у остави) и клима уређај преко којег је потрошач гријао објекат;
 утврђено чињенично стање је записнички констатовано уз присуство представника подносиоца захтјева, који је потписао записник о утвђивању неовлашћене потрошње, након чега је објекат подносиоца искључен са дистрибутивне мреже;
 након подношења молбе од стране подносица за поновно прикључење од 08.12.2016. године и уплате дуга по основу текуће потрошње и трошкова поновног прикључења, подносиоцу је омогућено поновно право на напајање електричном енергијом, када је мјерно мјесто доведено у технички исправно стање;
 дана 17.12.2015. године, противна стране је због онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије подносиоцу захтјева, примјењујући одредбе 89.-92. Општих услова, сачинила и доставила обрачун о неовлашћено утрошеној електричној енергији за период од годину дана у износу од 7.375,83 КМ; 
 поступајући по приговору подносиоца на обрачун неовлашћене потрошње од 08.02.2016. године, противна страна је извршила корекцију обрачуна неовлашћене потрошње, а на основу записника број 001/0019405, којим је утрђено да је неовлашћена потрошња извршена преко проводника пресјека 2,5 mm2, те је дана 04.03.3016. године сачинила нови кориговани обрачун неовлашћене потрошње у износу од 4.282,74 КМ и доставила га подносиоцу захтјева;
 противна страна је са подносиоцем захтјева дана 10.02.2016. године закључила уговор о снабдијевању електричном енергијом; 
 подносилац захтјева није платио износ од 4.282,74 КМ за неовлашћено утрошену електричну енергију;
 подносиоцу захтјева, према подацима из енергетске картице, није обустављена испорука електричне енергије.
На основу наведених чињеница, неоспорно је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња која је откривена контролним прегледом радника противне стране од 08.12.2015. године, а која је изведена у смислу онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге, како је то прописано одредбом члана 89. став 1. тачка б) Општих услова. 
Будући да се ради о виду неовлашћене потрошње који је изведен у смислу одредби члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, противна страна је обрачунску снагу утврдила у складу са одредбом члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3. Општих услова, множењем називног дозвољеног струјног оптерећења проводника од 18 А (једна фаза), а ради се о бакарном каблу чији је пресјек 2,5 mm2, преко којег је извршена неовлашћена потрошња. Количину неовлашћено утрошене активне електричне енергије, противна страна је утврдила примјеном одредбе члана 91. став 2 тачка б) Општих услова, као производ обрачунске снаге 4,14 kW, броја радних дана у периоду неовлашћене потрошње – 182 радна дана зими и 183 дана љети, седам радних дана у седмици и броја часова за двосмјенски рад – 16 часова дневно. Примјењујући напријед наведне одредбе Општих услова, противна страна је дана 04.03.2015. године правилно извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију у укупном износу од 4.282,74 КМ за период од годину дана, који је доставила подносиоцу захтјева. С обзиром на чињеницу, да није утврђено када су почињене неовлашћене радње на мјерном мјесту, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, а на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.
Подносилац свој захтјев заснива на наводима да није предузимао неовлашћене радње на мјерном мјесту, те да би период за обрачун неовлашћене потрошње требао бити знатно краћи, јер се неовлашћена потрошња могла догодити само у периоду од 04.12.2015. године, када је закупац ушао у посјед локала, па до 08.12.2015. године, када је установљена неовлашћена потрошња. Закупац Кантар Јанко у улози свједока је у изјави од 18.01.2016. године која је дата полицијским органима, навео да је дана 01.12.2015. године узео у закуп локал од подносиоца који послује под називом: „Алексеј“ с.п. на име његове снаје Кантар Тине, те да му је подносилац захтјева приликом преговора око издавања локала рекао да је бројило нетачно и показује већу потрошњу, те да му је сугерисао да нађе електричара који би извршио неке радње на бројилу у циљу смањења потрошње електричне енергије. Закупац је поред тога, у изјави навео да је дана 04.12.2015. године нашао електричара који је иза бројила спојио дио једне фазе, тј. направио је двије утичнице које су радиле мимо бројила, те да су радници противне стране то увидјели и позвали полицију. Идентичну изјаву је и подносилац захтјева дао у својству осумњиченог ПС Бања Лука од 18.01.2016. године. Међутим, ова изјава није релевантна за одлучивање о ослобађању подносиоца од обавезе плаћања накнаде за неовлашћену потрошњу, нити се за обрачун неовлашћене потрошње може користити период који подносилац предлаже. Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлштено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено онемогућавање правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије, се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије.
Поред тога, посебно је важно истаћи да се регистровани крајњи купац није обраћао противној страни са захтјевом за уступање уговора о снабдијевању електричном енергијом. Одредбом члана 56. став 1. Општих услова прописано је да крајњи купац може захтијевати уступање његовог уговора о снабдијевању и уговора о приступу другом крајњем купцу на одређено вријеме, док су ставом 2. овог члана прописани услови под којима се може уступити уговор о снабдијевању, односно да снабдјевач може дати пристанак на такав уговор под условом да уступилац уговора подмири све новчане обавезе настале до дана привременог уступања уговора и под условом да крајњи купац који уступа уговор и прималац уговора доставе овјерену изјаву о солидарном подмирењу будућих новчаних обавеза. Према томе, регистровани крајњи купац код противне стране на ЕДБ 1148520 је Ђумић Љубомир, односно подносилац захтјева, који је у смислу одредбе члана 11. став 2. тачка б) Општих услова обвезник плаћања преузете електричне енергије. Поред тога, одредбом члана 48. став 2. Закона о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 6/12) је прописано која су лица обвезници плаћања услуга од општег економског интереса, међу којима је и испорука електричне енергије, у смислу одредбе члана 46. став 1. овога закона. Одредбом члана 48. став 2. Закона о заштити потрошача у Републици Српској је прописано да се обавеза плаћања услуга мора односити само на стварног корисника или на страну која је потписала уговор. Из ове одредбе произилази да стварни корисник – закупци Кантар Јанко и Кантар Тина и корисник услуге - подносилац захтјева као регистровани крајњи купац који је закључио уговор о снабдијевању, солидарно одговарају за плаћање услуге од општег економског интереса, што значи да противна страна као пружалац услуге има право избора од кога ће захтијевати плаћање услуге, а солидарном дужнику остаје могућност регресирања од другог солидарног дужника. Поред тога, предузимањем неовлашћених радњи на мјерном мјесту и прикључку се стичу обиљежја посебних кривичних дјела која се гоне по службеној дужности, али се та врста одговорности за предузимање неовлашћених радњи на мјерном мјесту, не утврђује у овом поступку, већ у кривичном поступку пред надлежним судом. 
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 4.282,74 КМ КМ у цјелости неоснован, што је одлучено тачком 1. диспозитива овог рјешења. 
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник
Владислав Владичић