Skip to Content

Opšte informacije

Verzija prilagođena za štampanje

Zadatak Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske je da obezbijedi uslove da se otvori tržište za slobodnu konkurenciju u djelatnostima koje po svojoj prirodi nisu inherentno monopolske, a da u monopolskim djelatnostima obezbijedi ravnopravan pristup svih strana, kvalitet usluge i pravičnu cijenu uz rentabilno poslovanje česnika, te spriječavanje monopolskog ponašanja.

Zakonom o električnoj energiji - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 8/08) propisano je da Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske priprema, izrađuje i donosi:

 • metodologiju i kriterijume za utvrđivanje cijena korišćenja distributivne mreže i cijena snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom i metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu,
 • tarifni sistem za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže,
 • tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema i tarifne stavove za nekvalifikovane kupce,
 • strukturu i ukupan iznos naknade za priključenje na distributivnu mrežu,
 • podsticaje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući i otpad, kao i kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije i
 • strukturu cijene i ukupnu cijenu električne energije na pragu elektrana i posebno cijena za distribuciju električne energije.

 

Zakonom o gasu ("Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 86/07) propisano je da Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske:

 • utvrđuje metodologiju za obračunavanje troškova proizvodnje, transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom,
 • utvrđivanje metodologije za obračunavanje troškova priključenja na mrežu,
 • donosi tarifni sistem za obračunavanje cijena za korišćenje sistema za proizvodnju, transport, distribuciju, skladištenje prirodnog gasa i tarifni sistem za obračun cijena prirodnog gasa za snabdijevanje tarifnih kupaca,
 • daje saglasnosti energetskim subjektima na cijene za snabdijevanja kupaca prirodnim gasom i cijene pristupa i korišćenja transportnog i distributivnog sistema.

 

Pravni okvir

Pravni okvir za određivanje tarifa je postavljen:

 1. Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske,
 2. Zakonom o gasu,
 3. Zakon o nafti i naftnim derivatima,
 4. Direktivom EU 2003/54/EC, Direktivom EU 2003/55/EC
 5. Atinskim memorandumima od 2002. i 2003. godine
 6. Ugovorom o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Evrope iz 2005. godine.

 

Ciljevi određivanja tarifnih metodologija i tarifa u energetskom sektoru su slijedeći:

 • Pravičan i ekonomičan postupak regulacije cijena i utvrđivanje pravične nadoknade regulisanim preduzećima,
 • Unapređenje efikasnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti rada energetskih sistema,
 • Obezbijeđenje sigurnosti snabdjevanja i kvaliteta usluge krajnjim kupcima,
 • Stvaranje uslova za razvoj energetskih sistema,
 • Uvođenje tržišnih mehanizama i unapređenje konkurentnosti zasnovano na međunarodno prihvaćenim principima ravnopravnog pristupa i nediskriminacije korisnika energetskih mreža prema jasnim i unaprijed poznatim uslovima.