Skip to Content

Рјешење: Згодић Јанко, Приједор

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-24-9/16/Р-12-141
Датум: 15.04.2016. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Згодић Јанка из Приједора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Приједор, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 12. редовној сједници одржаној 15.04.2016. године у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Згодић Јанка из Приједора од 15.01.2016. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње у износу од 1.386,75 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 902411930, које се налази објекту у улици Сутјеска број 8 у Приједору, као неоснован. 
2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Приједор да умјесто обрачуна неовлаштене потрошње електричне енергије од 16.11.2015. године у износу од 1.386,75 КМ, сачини нови обрачун неовлаштене потрошње, те да том приликом за утврђивање обрачунске снаге примјени номиналне струје главних осигурача за све три фазе, као и да износ накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију умањи за количину електричне енергије регистровану на мјерном мјесту у периоду неовлаштене потрошње.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 18.01.2016. године захтјев за рјешавање спора Згодић Јанка из Приједора oд 15.01.2016. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Приједор (у даљем тексту: противна страна), у вези вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње у износу од 1.386,75 КМ, који му је противна страна фактурисала у новембру 2015. године, за његово мјерно мјесто ЕД број 902411930. У захтјеву се наводи да је подносилац у току 2008. године, приватно ангажовао запосленог противне стране да изврши измјештање бројила на његовом мјерном мјесту, које након измјештања није пломбирано. У захтјеву се наводи да су запослени противне стране у новембру 2015. године извршили контролу мјерног мјеста, када су констатовали неовлаштену потрошњу и након тога измјестили бројила ван објекта на стуб електродистрибутивне мреже. Подносилац захтјева је истакао да није неовлаштено трошио електричну енергију и предузимао неовлаштене радње на мјерном мјесту, те тражи да Регулаторна комисија размотри његов приговор.
Регулаторна комисија је након разматрања захтјева подносиоца, исти доставила противној страни ради изјашњења, а које је противна страна доставила дана 10.03.2016. године. У изјашњењу се наводи да је подносилац захтјева у евиденцијама противне стране од 1991. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње „домаћинство“, на мјерном мјесту ЕД број 902411930, које се налази на адреси Сутјеска број 8, град Приједор. Даље је наведено, да је дана 12.11.2015. године извршена контрола овог мјерног мјеста, када је утврђено да мјерни уређај и главни осигурачи нису пломбирани. Такође, контролом мјерног мјеста је утврђено да је онемогућено правилно регистровање преузете електричне енергије, јер је извршено помјерање једне напонске клеме, те да постоје услови за обрачун неовлаштене потрошње. Контроли мјерног мјеста су присуствовали и представници ЦЈБ Приједор, који су том приликом извршили увиђај, а документација о томе је достављена Окружном тужилаштву. Противна страна наводи да је након утврђивања оваквог стања на мјерном мјесту, утврђено да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске" број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, па је извршен обрачун неовлаштене потрошње и то за период од годину дана. У изјашњењу је истакнуто и да је обрачунска снага израчуната множењем номиналне струје једног главног осигурача са номиналним напоном. Поред тога, противна страна је навела да је подносилац захтјева раније извршио измјештање бројила у приватном аранжману о чему није обавијестио дистрибутера, а бројило након тога није пломбирано. У изјашњењу је наведено и да је дана 13.11.2015. године извршено измјештање бројила на стуб електродистрибутивне мреже, као и да подносилац захтјева није тражио ванредну контролу бројила. Противна страна је у изјашњењу указала да није извршила обустава испоруке електричне енергије мјерном мјесту подносиоца захтјева, јер се он у вези са обрачуном неовлаштене потрошње обратио Регулаторној комисији, а указано је и да је дана 18.12.2015. године подносилац захтјева доставио приговор на обавјештење о искључењу, на који му је дана 04.01.2016. године противна страна доставила одговор.
Након разматрања свих прикупљених доказа у овом поступку, Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на ту чињеницу, Регулаторна комисија је на 7. редовној сједници одржаној 22.03.2016. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и истовремено је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, којима је остављена могућност да у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. Поред тога, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара на наведене акте. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на нацрт рјешења у којима је углавном поновио наводе које је већ изнио у свом захтјеву и који нису могли утицати на другачије рјешење овог спора, у односу на утврђени нацрт. У коментарима подносиоца се између осталог наводи да он од 2000. године користи објекат од када редовно плаћа утрошену електричну енергију, да радници противне стране нису пломбирали бројило, иако им је било познато да бројило није пломбирано, те да је више пута захтијевао измјештања бројила. Такође, подносилац захтјева је предложио да му се умјесто обрачуна неовлаштене потрошње обрачуна разлика у потрошњи електричне енергије за мјесеце август, септембар и октобар 2015. године, према просјеку његове потрошње електричне енергије из дужег периода. Уз коментаре подносилац захтјева је доставио Наредбу о обустави истраге против њега, а у вези са кривичним дјелом „крађа“.
Приликом рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке доставиле: Захтјев подносиоца под називом „Приговор на одговор на допис број:13131/15-ПЖ“ од 15.01.2016. године, Изјашњење противне стране о поднеску подносиоца број 571 од 07.03.2016. године и број 4-1604/16-ЋС, Извјештај о попису за мјесец октобар 2015. године од 03.11.2015. године, Налог за рад број 4420731 од 12.11.2015. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 0002456 од 12.11.2015. године, Записник о прегледу електричне инсталације, прикључног и главног вода и мјерног мјеста број 000820/2015 од 13.11.2015. године, Налог за рад број 4421397 од 13.11.2015. године, Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију број 515/15 од 16.11.2015. године, Приговор на обавјештење о искључењу број 1632639 од 18.12.2015. године, Одговор на допис број 13131/15-ПЖ од 04.01.2016. године, Енергетску картицу ЕД број 902411930 и Картицу потрошача број 902411930.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране oд 1991. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство", 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 902411930, које се налази у објекту у улици Сутјеска број 8 у Приједору;
• Подносилац захтјева је извршио самовољно измјештање бројила број 3405898 на улаз у свој објекат, које том приликом није пломбрано и о чему није обавијештена противна страна;
• Дана 12.11.2015. године на основу Налога за рад број 4420731 од 12.11.2015. године, противна страна је извршила контролу мјерног мјеста ЕД број 902411930, када је утврдила неовлаштену потрошњу електричне енергије, односно да је помјерена напонска клема на бројилу, те да бројило број 3405898 и главни осигурачи нису пломбирани;
• О утврђивању неовлаштене потрошње након контроле дана 12.11.2015. године сачињен је Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 0002456 од 12.11.2015. године;
• Дана 13.11.2015. године на основу Налога за рад број 4421397 од 13.11.2015. године извршена је замјена бројила број 3405898, када је постављено бројило број 10288253, а мјерно мјесто је измјештено на стуб електродистрибутивне мреже;
• Замјена бројила број 3405898, постављање бројила број 10288253 и измјештање мјерног мјеста на стуб електродистрибутивне мреже констатовано је Записником о прегледу електричне инсталације, прикључног и главног вода и мјерног мјеста број 000820/2015 од 13.11.2015. године;
• Дана 16.11.2015. године противна страна је сачинила Обрачун неовлаштене потрошње број 515/15 и мјерно мјесто подносиоца захтјева по том основу задужила за износ од 1.386,75 КМ;
• Приликом обрачуна неовлаштене потрошње противна страна је за израчун обрачунске снаге узела номиналну струју само једног осигурача од 32 А, односно није узела све три фазе, а поред тога није извршила умањење количине електричне енергије регистроване на мјерном мјесту за период за који је извршен обрачун неовлаштене потрошње;
• Подносиоцу захтјева је због неплаћања фактурисане неовлаштене потрошње достављено обавјештење о искључењу електричне енергије, на које је он приговорио 18.12.2015. године, а на које је противна страна доставила одговор дана 04.01.2016. године у којем му је указано на неоснованост приговора и на могућност обраћања Регулаторној комисији;
• Противна страна није извршила обуставу испоруке електричне енергије мјерном мјесту подносиоца, јер се он обратио Регулаторној комисији захтјевом за рјeшавање спора.
Из достављене документације је утврђено да је дана 12.11.2015. године на основу издатог Налога за рад број 4420731, извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 902411930, када је утврђенa неовлаштенa потрошњa електричне енергије, односно да је помјерена напонска клема на бројилу. Поред тога, приликом ове контроле мјерног мјеста је утврђено да бројило број 3405898 и главни осигурачи нису пломбирани. О утврђеном стању на лицу мјеста, противна страна је сачинила Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 0002456 од 12.11.2015. године. Такође, и сам подносилац је у свом захтјеву навео, да је извршио самовољно измјештање бројила на другу локацију, а које након тога није пломбирано и о чему није обавијестио противну страну. Подносилац није имао никакво овлаштење да врши наведено измјештање бројила, јер се ради о искључивој надлежности дистрибутера, која је прописана и одредбама члана 9. тачка г) члана 69. и члана 75. Општих услова. Након утврђивања неовлаштене потрошње мјерно мјесто је доведено у исправно стање, а 13.11.2015. године на основу Налога за рад број 4421397 извршена је замјена бројила број 3405898, када је постављено бројило број 10288253, а мјерно мјесто је измјештено на стуб електродистрибутивне мреже. Будући да је противна страна у свом изјашњењу нагласила да је приликом измјештања крајњи купац набавио сав потребан материјал осим мјерног уређаја, овом приликом указујемо на одредбу члана 69. став 6. Општих услова, којом је прописано да је дистрибутер дужан о свом трошку измјестити мјерна мјеста постојећих крајњих купаца која се налазе унутар објекта, на начин који ће обезбиједити разграничење одговорности између дистрибутера и крајњег купца.
С обзиром на стање које је непосредно утврђено на лицу мјеста, као и начин на који је изведена неовлаштена потрошња, противна страна је извела правилан закључак да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи на мјерном уређају из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, односно онемогућавању правилног регистровања преузете електричне енергије. Према томе, након утврђивања и документовања стања на лицу мјеста, противна страна је имала основ да у складу са овлаштењем из одредбе члана 5. тачка в) и члана 92. став 5. Општих услова, изврши обрачун неовлаштене потрошње. Из достављене документације је утврђено, да је противна страна дана 16.11.2015. године сачинила Обрачун неовлаштене потрошње број 515/15 и мјерно мјесто подносиоца захтјева по том основу задужила за износ од 1.386,75 КМ. Као период за обрачун неовлаштене потрошње, противна страна је правилно одредила период од годину дана, а на основу одредби члана 90. Општих услова. Наиме, у овом случају се није могао утврдити тачан датум почетка неовлаштене потрошње, али из захтјева подносиоца утврђено је да је бројило самовољно измјештено већ дужи временски период, од када бројило и главни осигурачи нису пломбирани. Ово све указује да је неовлаштена потрошња електричне енергије трајала и дужи период од годину дана, те да је период за обрачун неовлаштене потрошње одређен у складу са одредбама члана 90. Општих услова.
Међутим, иако је противна страна правилно утврдила да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова и правилно одредила период за обрачун неовлаштене потрошње, приликом обрачуна нису правилно примијењене све одредбе Општих услова. Наиме, из Обрачуна неовлаштене потрошње број 515/15 од 16.11.2015. године, утврђено је да је противна страна приликом утврђивања обрачунске снаге за обрачун неовлаштене потрошње погрешно примијенила номиналну струју само једног осигурача, односно узела је у обзир само једну фазу, а не три фазе бројила. Како је контролом мјерног мјеста од 12.11.2015. године, утврђено да бројило број 3405898 није пломбирано, као и да главни осигурачи нису пломбирани, а које стање је трајало дужи период, постојала је стална могућност да се предузимају недозвољене радње на самом бројилу и на свим фазама бројила, а не само на једној фази, односно да се стално утиче и мијења стање на лицу мјеста. Имајући у виду ове чињенице, као и одредбу члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3) Општих услова, која се се у овом случају примјењује за утврђивање обрачунске снаге за обрачун неовлаштене потрошње, потребно је сачинити нови обрачун неовлаштене потрошње и том приликом узети у обзир номиналне струје главних осигурача за све три фазе, како је то наложено у диспозитиву овог рјешења. Поред наведене неправилности у обрачуну неовлаштене потрошње, утврђено је и да противна страна приликом обрачуна неовлаштене потрошње није примјенила одредбу члана 92. став 8. Општих услова, којом је прописано да се, у случају неовлаштене потрошње из члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3) Општих услова, која је извршена на мјерном уређају, износ накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију умањује за количине електричне енергије регистроване на мјерном мјесту за период за који се врши обрачун неовлаштене потрошње. Како противна страна приликом обрачуна неовлаштене потрошње у овом случају није извршила умањење регистроване електричне енергије на бројилу, то је потребно приликом сачињавања новог обрачуна извршити и умањење регистроване електричне енергије у периоду који је узет за обрачун неовлаштене потрошње.
Имајући у виду наводе подносица захтјева, да он није предузимао недозвољене радње на бројилу, да је обустављена истрага против њега у кривичном поступку, те да су друга лица предузимала те радње, потребно је указати да у овом случају то нису релевантне чињеница, јер се те чињенице не утврђују у овом поступку. Такође, не треба доводити у везу кривичну одговорност за предузете неовлаштене радње на мјерном мјесту која се утврђује у другом поступку, од одговорности за неовлаштену потрошњу која се утврђује и обрачунава у складу са прописима, јер ове двије одговорности не искључују једна другу. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлаштено преузете електричне енергије релевантна је чињеница, да је у периоду који је обухваћен обрачуном неовлаштено преузете електричне енергије, неовлаштено трошена електрична енергије и предузете недозвољене радње на бројилу, односно да је утврђено да се ради о виду неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка б) Општих услова. Потребно је указати и да се обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије сачињава у складу са одредбама Општих услова, а који су донесени на основу одредбе члана 23. алинеја 6. и члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено, који односи треба да се уреде Општим условима. Одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији, јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. Према томе, начин обрачуна неовлаштено преузете електричне енергије се утврђује у складу са наведеним прописима, па је неоснован и приједлог поносиоца захтјева изнесен у коментарима на нацрт рјешења, да му се умјесто обрачуна неовлаштене потрошње обрачуна разлика у потрошњи електричне енергије за мјесеце август, септембар и октобар 2015. године, према просјеку његове потрошње електричне енергије из дужег периода. Што се тиче навода подносиоца захтјева да је радник противне стране извршио измјештање бројила, потребно је указати, да је сам подносилац у свом захтјеву истакао да је наведено лице приватно ангажовао да изврши измјештање бројила. Поред тога, не постоји налог противне стране издат својим запосленим за предузимање радњи на измјештању бројила, а подносилац није доставио ниједан доказ и указао на било који документ којим се то може потврдити. 
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, а ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 3. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић