Skip to Content

Рјешење: Мацановић Момчило, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-332-8/15/Р-03-41
Датум: 29.01.2016. 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Мацановић Момчила из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаноj 29.01.2016. године у Требињу, донијела је
 

РЈЕШЕЊЕ
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Мацановић Момчила из Бање Луке од 01.06.2015. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње у износу од 5.566,87 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 105451740, у улици Браће Подгорника број 75 Ц у Бањој Луци, те НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да изврши одобрење крајњег купца за наведени износ у пословним евиденцијама за ово мјерно мјесто. 
2. НАЛАЖЕ се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да умјесто обрачуна нeовлаштене потрошње, изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 105451740 за период од 06.03.2015. године до 06.03.2014. године. 
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 02.06.2015. године захтјев за рјешавање спора Мацановић Момчила из Бања Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је навео да су у новембру 2014. године, друга лица оштетила дио електродистрибутивне мреже поред његовог објекта, због чега је остао без напајања електричном енергијом. У свом захтјеву подносилац је указао и да је сам отклањао кварове на мјерном мјесту, као и да је противна страна у више наврата по његовом позиву отклањала кварове на електродистрибутивној мрежи и мјерном мјесту. Даље је навео да су запослени противне стране по његовом позиву од 02.03.2015. године, дана 06.03.2015. године извршили контролу мјерног мјеста, којом приликом су констатовали неовлаштену потрошњу. Подносилац захтјева истиче и да је евидентно смањење потрошње електричне енергије само у децембру 2014. године и јануару и фебруару 2015. године, а да је остала потрошња уједначена, те како се не слаже са извршеним обрачуном неовлаштене потрошње, тражи да се Регулаторна комисија укључи у рјешавање овог спора.
Противна страна је на тражење Регулаторне комисије дана 02.06.2015. године доставила изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је наведено да се обрачун неовлаштене потрошње односи на мјерно мјесто подносиоца захтјева ЕД број 105451740, које се налази у улици Браће Подгорника број 75Ц у Бањој Луци. У изјашњењу се наводи да је дана 05.10.2012. године на овом мјерном мјесту извршена контрола мјерног мјеста, када је утврђено да је мјерно мјесто уредно, да је бројило пломбирано, али да је истекао жиг баждарења бројила број 3195552. Противна страна наводи да су 08. и 09.12.2014. године пријављени кварови на електродистрибутивној мрежи који су исти дан отклоњени, као и да је подносилац захтјева 05.03.2015. године пријавио да не ради једна фаза на бројилу. Како противна страна даље наводи, на основу издатог налог за рад дана 06.03.2015. године, извршена је контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева, када је утврђено да подносилац захтјева неовлаштено троши електричну енергију, односно да је бројило непломбирано и да је замијењен одлаз и долаз једне фазе на бројилу. Указано је и да су увиђај на лицу мјеста извршили службеници полиције. Противна страна наводи да је утврђено стање на лицу мјеста констатовано записником, као и да је мјерном мјесту непосредно након утврђивања неовлаштене потрошње обустављена испорука електричне енергије, али је електрична енергија исти дан поново укључена. Даље је истакнуто да је 11.03.2015. године сачињен обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије у износу од 5.566,87 КМ, који је сачињен у складу одговарајућим одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. Противна страна наводи да је подносилац захтјева доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је достављен одговор, којим се његов захтјева одбија као неоснован и којим му је указано на могућност обраћања Регулаторној комисији. Такође, указано је да је дана 06.03.2015. године извршена замјена бројила на мјерном мјесту подносиоца захтјева.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 114. редовној сједници одржаној 15.10.2015. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници Регулаторна комисија је утврдила и Нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама и остављен им је рок од осам дана за достављање коменатара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку. У остављеном року странке нису доставиле коментаре на закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и нацрт рјешења.
Приликом разматрања достављене документације у овом поступку извршен је увиду у: Захтјев подносиоца за рјешавање спора од 01.06.2015. године Изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца број 3632 од 31.07.2015. године и број 3028/15 од 23.07.2015. године, Уговор о поклону од 27.10.2006. године, Пријаву обрачунског бројила за домаћинство од 25.05.2009. године, Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/006863 од 05.10.2012. године, Извјештај о контроли мјерног мјеста - директно мјерење од 05.10.2012. године, акт „Радни задатак број 6/12 од 08.12.2014. године, акт „Радни задатак број 7/12 од 09.12.2014. године, Налог за рад број 4035444 од 06.03.2015. године, Потврду о замјени бројила број 7/3 од 06.03.2015. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/001294 од 06.03.2015. године, Доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 3028/15 од 11.03.2015. године, Налог за рад број 4051770 од 12.03.2015. године, Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију број 007-2/15 од 11.03.2015. године, Молбу-Захтјев од 17.03.2015. године, Одговор на приговор број 3028/15 БП/СМ од 29.04.2015. године, Енергетску картицу ЕД број 105451740, Картицу потрошача број 105451740 и читачка листе.

• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње „домаћинство“ на мјерном мјесту ЕД број 105451740, које се налази у улици Браће Подгорника број 75 Ц у Бањој Луци;
• Дана 05.10.2012. године извршена је контрола мјерног мјеста ЕД број 105451740, када је записнички констатовано да је бројило број 3195552 пломбирано, да је баждарено 2001. године, те да је истекао баждарни жиг 2011. године;
• Подносилац захтјева је дана 05.03.2015. године пријавио противној страни квар на бројилу број 3195552;
• Противна страна је дана 06.03.2015. године извршила контролу мјерног мјеста број ЕД број 105451740, када је утврђено да је бројило број 3195552 затечено без пломбе, да је замијењен одлаз и долаз једне фазе на бројилу, да главни осигурачи нису „запечаћени“, те да се објекат крајњег купца загријава на електричну енергију;
• Дана 06.03.2015. године извршена је замјена бројила број 3195552, када је постављено бројило број 7357180, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 7/3;
• Дана 11.03.2015. године противна страна је сачинила обрачун неовлаштене потрошње у износу од 5.566,87 КМ, који је исти дан достављен подносиоцу захтјева и за који је задужен у картици потрошача број 105451740;
• Након утврђивања неовлаштене потрошње дана 06.03.2015. године извршена је обустава испоруке електричне енергије, али је исти дан извршено поновно укључење електричне енергије, тако да се мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 105451740, врши испорука електричне енергије;
• Дана 17.03.2015. године подносилац захтјева је противној страни поднио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је противна страна дана 29.04.2015. године доставила Одговор на приговор број 3028/15 БП/СМ у којем му је указала да је његов приговор неоснован и упутила га на могућност обраћања Регулаторној комисији.
Из достављене документације је утврђено, да је противна страна дана 06.03.2015. године извршила контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 105451740, којом приликом је констатовала да бројило број 3195552 затечено без пломбе, да је замијењен одлаз и долаз једне фазе на бројилу, као и да главни осигурачи нису „запечаћени“. Након утврђивања оваквог стања, које је констатовано Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/001294, противна страна је утврдила да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89 став 1. тачка б) Општих услова, односно онемогућавању правилног регистровања преузете електричне енергије, па је подносиоцу захтјева за период од годину дана, обрачунала неовлаштену потрошњу у износу од 5.566,87 КМ. Наведени износ је фактурисан подносиоцу захтјева дана 11.03.2015. године и за исти је задужен у картици потрошача број 105451740. Међутим, противна страна је дана 05.10.2012. године вршила контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева, када је утврђено да је истекао жиг баждарења бројила број 3195552, које је последњи пут баждарено 2001. године, односно да баждарни жиг истиче 2011. године. Година баждарења наведеног бројила, као и протек предвиђеног рока за баждарење, констатовани су Записником о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/006863 од 05.10.2012. године и Извјештајем о контроли мјерног мјеста по налогу број 2937199 од 05.10.2012. године. Такође, и противна страна је у свом изјашњењу на захтјев подносиоца број 3028/15 од 23.07.2015. године, недвосмислено потврдила да јој је од 2012. године познато, да је протекао законом предвиђени рок баждарења бројила од 10 година. С обзиром на протек рока баждарења, противна страна је тек 06.03.2015. године извршила замјену бројила број 3195552, када је постављено ново бројило број 7357180, о чему је сачињена Потврда о замјени бројила број 7/3. 
Имајући у виду чињеницу да је рок баждарење бројила број 3195552, на коме је утврђена неовлаштена потрошња истекао 2011. године, што је неспорно утвђено у овом поступку, неоснован је и обрачун неовлаштене потрошње који је извршен за мјерно мјесто подносиоца захтјева. Наиме, противна страна у конкретном случају пропустила да поступи у складу са одредбом члана 9. тачка г) Општих услова, којом је прописана обавеза дистрибутера да одржава, врши замјену и верификацију (преглед и жигосање) мјерних уређаја у складу са техничким и метролошким прописима и захтјевима. Правилником о врстама мјерила за која је обавезна верификација и временски интервали њихове периодичне верификације ("Службени гласник Републике Српске", број 61/14) и то у табели приказаној у прилогу овог правилника, утврђено је да се периодични преглед бројила електричне енергије за директно прикључење врши у року од 12 година. Како је на мјерном мјесту подносиоца захтјева било инсталисано бројило број 3195552, које је жигосано током 2001. године, важност жига овог бројила је истекла. С тим у вези потребно је указати да је одредбом члана 17. став 2. Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02), прописано да су се о исправности мјерила која се налазе у употреби дужни бринути власници и/или корисници мјерила, а ставом 2. овог члана прописано да се мјерило за које је истекао рок важности верификације не смије употребљавати. Чланом 17. став 3. овог закона прописано је да надлежна институција има право извршити контролни преглед мјерила која су употреби, без обзира што није истекао рок важења верификационог жига, а чланом 23. да ако надлежни инспектори утврде да мјерило нема исправан жиг и/или важеће Увјерење о исправности (верификацији) мјерила донијеће рјешење о забрани употребе, односно промета тог мјерила. Поред тога, одредбом члана 22. став 1. Закона о метрологији прописано је да ако при вршењу (обављању) надзора овлашћено лице надлежне институције утврди да мјерило нема сертификат (потврду) о усаглашености и/или да није прописано означено и/или да нема исправан жиг и/или увјерење о исправности (верификацији) мјерила, надлежна институција ће донијети рјешење о привременој забрани употребе, односно промета мјерила. Одредбом члана 22. став 2. истог закона прописано је да ако при обављању надзора овлашћено лице надлежне институције утврди да мјерило није исправно, иако има исправан верификациони жиг, односно увјерење о испрaвности мјерила, надлежна институција ће донијети рјешење о привременој забрани употребе, односно промета мјерила. На основу наведених одредби Закона о метрологији јасно је да се не могу употребљавати мјерила која немају исправан жиг, односно немају важеће Увјерење о верификацији (исправности) мјерног уређаја. Из наведених разлога у овом случају је било неопходно у предвиђеним роковима извршити контролу исправности бројила од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске. С обзиром на напријед наведено не може се прихвати ни сачињени обрачун неовлаштене потрошње у износу од 5.566,87 КМ, па је одлучено као тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Имајући у виду утврђено чињенично стање, а посебно чињеницу да је регистровање преузете електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева вршено са бројилом коме је истекаo рок верификације у току 2011. године, нема правног основа да се у овом случају врши обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије, јер се бројило којем је истекао рок важности верификације није смјело употребљавати. Због тога је у овом случају потребно извршити и корекцију обрачуна утрошене електричне енергије као у ситуацији када бројило није исправно мјерило утрошену електричну енергију, а на основу одредбе члана 79. став 2. и 3. Општих услова. Дакле, важност жига на бројилу број 3195552 је истекла у току 2011. године и од тада се ово бројило није смјело користити, јер се бројило сматра неисправним у смислу наведених прописа, па је код таквог чињеничног стања, неопходно извршити корекцију обрачуна утрошене енектричне енергије, јер се ово бројило користило и након истека жига све до његове замјене 06.03.2015. године. Међутим, у овом случају није позната чињеница када је тачно истекла важност жига у току 2011. године, односно од ког датума се бројило имало сматрати неисправним. С обзиром на ове околности, противној страни је наложено да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период од годину дана уназад од дана отклањања грешке, односно од 06.03.2015. године када је замијењено бројило, а на основу одредбе члана 79. став 7. тачка в) Општих услова. Према томе, у овом случају је потребно корекцију обрачуна утрошене електричне енергије извршити на начин да се договорно констатује да се потојеће бројило сматра као контролно и да се на основу тога утврди потрошња електричне енергије на овоме мјерном мејсту или уколико се о томе не постигне договор са подносиоцем захтјева, да се корекција обрачуна утрошене електричне енергије на овом мјерном мејсту изврши на основу одредбе члна 79. став 2. и 3. Општих услова, прорачуном или процјеном на основу потрошње електричне енергије постигнуте у одговарајућем временоском периоду, када је мјерење било исправно. На основу наведеног одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 3. диспозитива рјешења одлучено је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).


Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић