Skip to Content

Рјешење о одобрењу цијене за оператера транспортног система природног гаса - "Гас промет" а.д. Источно Сарајево – Пале

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-542-10/14/Р-102-29
Датум: 27.02.2015.

На основу одредби члана 4. став 2. тачка е) и члана 7, а у вези са чланом 43. став 3. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07 и 121/12), члана 72. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 51/14) и члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући по захтјеву подносиоца "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 102. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2015. године у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу цијене за оператера транспортног система
природног гаса

I

Одобрава се цијена за оператера транспортног система природног гаса - кориснику дозволе за обављање дјелатности управљања транспортним системом природног гаса привредном друштву ''ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево – Пале, како слиједи:

Категорије потрошње

Тарифни период

(за годину примјене цијене)

Потрошња (КМ/1000 Sm3)

Корисници транспортног система Републике Српске

0,3350

II

Привредно друштво ''ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале израђује и објављује акт о одобреној цијени за оператера транспортног система природног гаса из тачке 1. диспозитива овог рјешења у Службеном гласнику Републике Српске, на својој интернет страници и огласној табли.

III

Цијена из тачке 1. диспозитива овог рјешења користи се за доношење одлуке Регулаторне комисије о утврђивању тарифних ставова улаза и излаза за коришћење транспортног система Републике Српске.

IV

До почетка примјене одлуке из тачке 3. диспозитива овог рјешења цијена из тачке 1. ће примјењивати оператер транспортног система ''ГАС ПРОМЕТ'' а.д. Источно Сарајево – Пале за обрачун трошкова управљања транспортним системом.

V

Одобрена цијена за оператера транспортног система природног гаса из тачке 1. овог рјешења, примјењује се почев од 01.04.2015. године.

VI

Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и у Службеном гласнику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

"ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево – Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева), као корисник дозволе за обављање дјелатности управљања транспортним системом природног гаса, поднио је дана 04.12.2014. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), Захтјев за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса. Захтјев за одобрење цијена оператера транспортног система односи се на дио послова које оператер система за сада обавља из дјелатности оператера транспортног система дефинисаних Законом о гасу и Дозволом за управљање транспортним системом природног гаса.

Предложена цијена оператера транспортног система природног гаса, према захтјеву подносиоца је:

Категорије потрошње

Тарифни период

(за годину примјене цијене)

Потрошња (КМ/1000 Sm3)

Корисници транспортног система
Републике Српске

0,3345

Након што је утврђена комплетност поднесеног захтјева, Регулаторна комисија је на 99. редовној сједници одржаној 26.12.2014. године у Требињу донијела Одлуку о провођењу поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса, број 01-542-2/14/Р-99-336. Овом одлуком је између осталог именован водитељ поступка и његов замјеник, а одређен је и рок за достављање коментара у вези са предметом формалне расправе до 30.01.2015. године, као и рок за подношење захтјева за стицање статуса умјешача, који је одређен до 14.01.2015. године. О самом поднесеном захтјеву, мјесту и времену одржавања формалне расправе, као и информације о могућности стицања умјешача и достављању коментара, објављено је обавјештење за јавност у дневним новинама и на интернет страници Регулаторне комисије. У остављеном року није било коментара у вези са поднесеним захтјевом, нити је било захтјева за стицање статуса умјешача у овом поступку.

У складу са Одлуком о провођењу поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса, формална расправа је одржана дана 27.01.2015. године у Требињу, а одвијала се у складу са одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10). Формалној расправи су присуствовали представници подносиоца захтјева и запослени у Регулаторној комисији. О току саме расправе сачињен је и Записник број 01-542-05/14 од 27.01.2015. године, а један примјерак овог записника уручен је представницима подносиоца захтјева непосредно након саме формалне расправе. Након одржане формалне расправе сачињен је Извјештај водитеља поступка који је достављен подносиоцу захтјева на коментарисање.

У остављеном року подносилац захтјева доставио је коментаре на Извјештај водитеља поступка у којим је навео да предложена висина потребног прихода остане иста као у Извјештају водитеља поступка, те да се код израчунавања цијене оператера транспортног система природним гасом умјесто количине од 215,274 милиона Sm3/год користи количина од 193,102 милиона Sm3/год израчуната као просјечна годишња потрошња остварене годишње потрошње у 2013. и 2014. години и планиране потрошње у 2015. години.

Основни економски показатељи трошкова оператера транспортног система за базну годину и тарифни период из захтјева приказани су у наредној табели:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Базна година

Подешавања - план за тарифни период

Трошкови оператера транспортним системом

 

1

Укупно трошкови рада и одржавања (KM)

37.706

37.931

 

2

Укупно трошкови амортизације (KM)

330

485

 

3

Остали трошкови (административних и општих послова и сл.) (КМ)

29.794

28.424

 

4

Укупно трошкови (КМ) (1)+(2)+(3)

67.830

66.658

 

5

Поврат на капитал са порезом (КМ)

-7.830

5.342

 

6

Приходи од лиценцираних средства по основу осталих активности (КМ)

-

-

 

7

Свега потребно за обављање дјелатности оператора транспортног система природног гаса (KM) (4)+(5)-(6)

60.000

72.000

 

Подносилац захтјева, прије подношења захтјева за одобрење цијене  оператера транспортног система природног гаса није одвојено водио рачуноводствену евиденцију по сегментима регулисаних дјелатности, већ су трошкови и приходи управљања транспортним системом и дјелатности транспорта природног гаса, вођени заједно. За поступак алокације трошкова предузећа на трошкове оператера транспортног система, трошкове транспортног система као и на трошкове општих и заједничких послова, подносилац захтјева је користио податке из рачуноводствених евиденција за цијело предузеће као и помоћних евиденција које омогућавају разврставање трошкова по мјесту настанка трошка.

Подносилац захтјева донио је Одлуку о утврђивању критеријума и кључева за алокацију појединих трошкова, на основу које је извршена алокација трошкова који се нису директно могли алоцирати на дјелатност управљања транспортним системом природног гаса, као и  алокација трошкова општих и заједничких послова на дјелатности управљања транспортним системом и транспорта природним гасом.

На основу достављених докумената, података и изјава подносиоца захтјева, те изведених анализа, укупних трошкова и трошкова оператера транспортног система природног гаса, утврђено је да су захтијевани укупни трошкови оператера транспортног система у износу од 66.658 КМ оправдани и исти су одобрени у наведеном износу.

Анализирајући достављени образац подносиоца захтјева Обрачун поврата на уложени капитал, утврђено је да је приликом обрачуна поврата на капитал примјењена стопа поврата од 9,09%, а не 10% како је наведено у обрасцу и како подносилац захтјевом захтјева. Коригован је обрачун поврата на капитал  тако што је додат износ пореза на добит, што даје укупан поврат на капитал са порезом у износу од 5.462 КМ.

У наредној табели приказан је износ одобреног потреног прихода са извршеном корекцијом поврата на капитал:

(КМ)

Базна година

Захтијевани потребан приход  за тарифни период

Одобрено

Укупни трошкови

67.830

66.658

66.658

Поврат на уложени капитал

-7.830

5.342

5.462

Укупно

60.000

72.000

72.120

У наредној табели наведени су подаци о плану коришћења транспортног система природног гаса на основу којих је утврђена цијена за оператера транспортног система.

ПОДАЦИ О ПЛАНУ УПРАВЉАЊА ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМОМ

Редни

број

Тарифни период

Тарифни период

Потрошња (SmЗ/год)

1.

Годишњи непрекидни-прекидни капацитету

215.274.000

2.

Мјесечни непрекидни-прекидни капацитет

 

3.

Дневни капацитет

 

 

УКУПНО:

215.274.000

 

Трошкови оператера транспортног система распоређени су у складу са Правилником o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса на тарифни елеменат потрошња природног гаса.

Након разматрања приједлога достављеног у коментарима на извјештај водитеља поступка, гдје подносилац захтјева предлаже, да се умјесто потрошње из плана о управљању транспортним системом од 215,274 милиона Sm3/год користи пондерисана потрошња од 193,102 милиона Sm3/год како је наведено у коментарима подносиоца, одлучено је да потрошња остане као у захтјеву, обзиром да се ова величина налази у плановима самог оператера тарнспортног система, корисника транспортног система и оператера транспортног система у Србији.

На основу одобреног потребног прихода од 72.120 КМ и података о плану коришћења транспортног система природног гаса од 215,274 милиона Sm3 одобрена је цијена за оператера транспорног система природног гаса у износу од 0,3350 КМ/1000 Sm3.

На 102. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2015. године, Регулаторна комисија је размотрила извјештај водитеља поступка са препорукама водитеља поступка. Регулаторна комисија је у цјелости прихватила препоруку из извјештаја водитеља поступка, са извршеном корекцијом у односу на захтјев у дијелу који се тиче обрачуна поврата на капитал, те утврдила цијену за оператера транспортног система природнoг гасa у Републици Српској.

Имајући у виду напријед наведено, а на основу одредби члана 4. став 2. и члана 43. став 3 и 4. Закона о гасу, као и одредбе члана 72. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

Тачка 2. овог рјешења заснована је на одредби члана 73. став 2. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса.

Тачка 3. диспозитива овог рјешења заснована је на одредби члана 49. став 1. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, а тачка 4. диспозитива овог рјешења на потреби да се уреди и прелазни период до испуњења услова из тачке 3. диспозитива овог рјешења.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснована је на одредби члана 73. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса.

Тачка 6. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредбама члана 20. став 3. истог закона, члана 20. став 2. алинеја 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 73. став 2. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), члана 7. став 3. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07 и 121/12) и одредби члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Миленко Чокорило