Skip to Content

Рјешење за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Каракај - Кладањ

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-502-12/14/Р-102-28
Датум: 27.02.2015.

На основу одредби члана 4. став 2. тачка е) и члана 7, а у вези са чланом 43. став 3. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07 и 121/12), члана 72. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 51/14) и члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 59/10), одлучујући по захтјеву подносиоца „САРАЈЕВО-ГАС“ акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса Источно Сарајево за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Каракај - Кладањ, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 102. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2015. године у Требињу, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Каракај - Кладањ

I

а) OДОБРАВАЈУ СЕ цијене капацитетa и потрошњe за обрачун непрекидног и прекидног годишњег капацитета за коришћење дионице транспортног система Каракај - Кладањ природног гаса према сљедећој табели:

Капацитет (непрекидни годишњи) (КМ/Sm3/дан/год)

0,7196

Потрошња (КМ/1000Sm3)

1,1888

б) За одређивање цијене мјесечног непрекидног и прекидног капацитета одобравају се сљедећи мјесечни коефицијенти:

Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Мјесечни коефицијент

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

в) За одређивање цијене дневног непрекидног и прекидног капацитета одобравају се сљедећи дневни коефицијенти:

 Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Дневни коефицијент

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

II

"САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево израђује и објављује акт о одобреним цијенама за капацитет и потрошњу за обрачун непрекидног и прекидног годишњег капацитета, са мјесечним и дневним кефицијентима за одређивање цијене мјесечног и дневног капацитета на непрекидној и прекидној основи, из тачке 1. диспозитива овог рјешења у Службеном гласнику Републике Српске, на својој интернет страници и огласној табли.

III

Цијене и коефицијенти из тачке 1. диспозитива овог рјешења користе се за доношењe одлуке Регулаторне комисије о утврђивању тарифних ставова улаза и излаза за коришћење транспортног система Републике Српске.

IV

До почетка примјене одлуке из тачке 3. овог рјешења цијене и коефицијенте из тачке 1. овог рјешења примјењиваће ''САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево за обрачун трошкова коришћења дионице транспортног система природног гаса Каракај-Кладањ.

V

Цијене и коефицијенти за коришћење дионице транспортног система природног гаса Каракај – Кладањ из тачке 1. овог рјешења, примјењују се почев од 01.04.2015. године.

VI

Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и у Службеном гласнику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

"САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево, као корисник дозволе за обављање дјелатности транспорта природним гасом (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднио је дана 13.11.2014. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном обрасцу Захтјев за одобрење цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса Каракај - Кладањ.

Предложене цијене за годишњи непрекидни капацитет, са мјесечним и дневним коефицијентима за одређивање цијене мјесечног и дневног непрекидног и прекидног капацитета према захтјеву подносиоца од 13.11.2014. године су:

Капацитет (непрекидни годишњи) (КМ/Sm3/дан/год)

0,7043

Потрошња (КМ/1000Sm3)

1,1635

 

Мјесечни коефицијенти на основу којих се врши одређивање цијене непрекидног и прекидног мјесечног капацитета су:

Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Мјесечни коефицијент

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

 

Дневни коефицијенти на основу којих се врши одређивање цијене непрекидног и прекидног дневног капацитета су:

 Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Дневни коефицијент

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

 

Након што је утврђена комплетност поднесеног захтјева, Регулаторна комисија је на 99. редовној сједници одржаној 26.12.2014. године у Требињу донијела Одлуку о провођењу поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај – Кладањ), број 01-502-4/14/Р-99-335. Овом одлуком је између осталог именован водитељ поступка и његов замјеник, а одређен је и рок за достављање коментара у вези са предметом формалне расправе до 30.01.2015. године, као и рок за подношење захтјева за стицање статуса умјешача, који је одређен до 14.01.2015. године. О самом поднесеном захтјеву, мјесту и времену одржавања формалне расправе, као и информације о могућности стицања умјешача и достављању коментара, објављено је обавјештење за јавност у дневним новинама и на интернет страници Регулаторне комисије. У остављеном року није било коментара у вези са поднесеним захтјевом, нити је било захтјева за стицање статуса умјешача у овом поступку.

У складу са Одлуком о провођењу поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за коришћење дионице транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај – Кладањ), формална расправа је одржана дана 28.01.2015. године у Требињу, а одвијала се у складу са одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10). Формалној расправи су присуствовали представници подносиоца захтјева и запослени у Регулатроној комисији. О току саме расправе сачињен је и Записник број 01-502-7/14 од 28.01.2015. године, а један примјерак овог записника уручен је представницима подносиоца захтјева непосредно након саме формалне расправе.

Подносилац захтјева је након формалне расправе 04.02.2015. године доставио  измјењен захтјев за одобрење цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса у Републици Српској (Каракај – Кладањ).

Предложене цијене капацитета и потрошње за обрачун непрекидног и прекидног годишњег капацитета, као и  мјесечни и дневни коефицијенти за одређивање цијене мјесечног и дневног непрекидног и прекидног капацитета према измијењеном захтјеву подносиоца од 04.02.2015. године су:

Капацитет (непрекидни годишњи) (КМ/Sm3/дан/год)

0,7196

Потрошња (КМ/1000 Sm3)

1,1888

Мјесечни коефицијенти на основу којих се врши одређивање цијене непрекидног и прекидног мјесечног капацитета су:  

Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Мјесечни коефицијент

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

 
Дневни коефицијенти на основу којих се врши одређивање цијене непрекидног и прекидног дневног капацитета су:

 Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Дневни коефицијент

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

Након одржане формалне раправе, сачињен је извјештај водитеља поступка, који је 17.02.2015. године достављен подносиоцу захтјева са могућношћу давања коментара на извјештај до 24.02.2015. године.

У остављеном року подносилац захтјева доставио је допис у којем је навео да је сагласан са Извјештајем водитеља поступка и датом препоруком.

Захтијевани и одобрени основни економски показатељи за тарифни период приказани су у наредној табели:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Базна

година

Подешавања  - план за тарифни период

Трошкови транспортног система природног гаса

1

Укупно трошкови рада и одржавања (KM)

114.875

126.362

2

Укупно трошкови амортизације (KM)

296.002

295.950

3

Остали трошкови (административних и општих послова и сл.) (КМ)

256.630

255.156

4

Укупно трошкови (КМ) (1)+(2)+(3)

667.507

677.468

5

Поврат на капитал са порезом (КМ)

13.181

401.986

6

Приходи од лиценцираних средства по основу осталих активности (КМ)

 

 

7

Свега потребно за обављање транспортне дјелатности за дио система (KM) (4)+(5)-(6)

680.688

1.079.454

 

Подносилац захтјева је у напоменама уз финансијске извјештаје за 2013. годину објелоданио интерне извјештаје сегмената за дјелатности транспорта, дистрибуције, снабдијевања и трговине природним гасом, развоја и изградње као и за остале заједничке дјелатности предузећа. Алоцирање пословних прихода и расхода, као средстава и обавеза по сегментима вршена је према врсти дјелатности и дефинисним кључевима којима се општи и заједнички послови укључују у регулисане и нерегусане дјелатности предузећа.

Анализом укупних трошкова подносиоца захтјева, примијећено је да је највећи раст трошкова на трошковима услуга одржавања у износу од 11.096 КМ, а подносилац захтјева је образложио да је повећање трошкова одржавања посљедица поплава, обсервација и евентуалних санација клизишта, као и честе контроле и поправке пролаза испод водотокова, као и санације локалних путева због клизишта транспортног система, док остали трошкови имају незнатно повећање или смањење у односу на трошкове у базној години.

Подносилац захтјева ја образложио да је приликом алокације трошкова зарада користио Кључ 1, који је утврђен на основу претходног искуства и потребе за обављање послова у овој дјелатности.

Алокација трошкова општих и заједничких послова на дјелатност транспорта природним гасом извршена је према Кључу 2, који је утврђен на основу учешћа радника алоцираних на поједине дјелатности у укупном броју радника предузећа.

На основу достављених докумената, података и изјава подносиоца захтјева, те изведених анализа, укупних трошкова, за дјелатност транспорта природног гаса утврђено је да су захтијевани укупни трошкови у износу од 677.468 КМ за обављање дјелатности транспорта природног гаса оправдани и исти су одобрени у наведеном износу.

Захтијевана стопа поврата на капитал је израчуната у складу са Упуством за примјену Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку за транспорт и складиштење природног гаса, као пондерисана просјечна стопа капитала и износи 3,973%, гдје је за власнички капитала узета стопа поврата од 4%, а за позајмљени капитала стопа поврата од 1,75% према подацима из пословних књига. Подносилац захтјева је образложио да је стопа власничког капитала утврђена у складу са Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку за транспорт и складиштење природног гаса на основу годишње каматне стопе безризичних државних обвезница које котирају на Бањалучкој берзи која износи 4,5%, као и на основу поврата на власнички капитал у електродистрибутивним предузећима Републике Српске, гдје стопа поврата на капитал износи 3,5%. Такође подносилац захтјева образложио да је за нове инвестиције у гасном сектору уобичајна стопа поврата на капитал 8%. Према наведеном подносилац захтјева је утврдио укупан поврат на капитал са порезом у износу 401.986 КМ, што се сматра оправданим и исти је одобрен у наведеном износу.

У наредној табели приказан је износ одобреног потреног прихода за дјелатност транспорта природног гаса:

(КМ)

Базна

година

Тарифни период-Захтјев

Одобрено

Укупни трошкови

667.507

677.468

677.468

Поврат на уложени капитал

13.181

401.986

401.986

Укупно

680.688

1.079.454

1.079.454

 
У плану коришћења транспортног система сем непрекидног годишњег капацитета нису наведене остале врсте непрекидног, прекидног, мјесечног и дневног капацитета, тако да калкулативна вриједност капацитета износи 1.200.000 Sm3/год, а планирана годишња потрошња износи 181,6 милиона Sm3.

Потребан приход за дјелатност транспорта природног гаса алоцира се на тарифни елеменат капацитет и тарифни елеменат потрошња, тако да је 80% потребног прихода алоцирано на тарифни елеменат капацитет, а 20% потребног прихода  на тарифни елеменат потрошња.

На основу захтјеваног потребног прихода и података за дјелатност транспорта природног гаса одобравaју се захтијеване цијене капацитета и потрошње за обрачун непрекидног и прекидног годишњег капацитета са мјесечним и дневним коефицијентима за одређивање цијене мјесечних и дневних капацитета на непрекидној и прекидној основи за коришћење дионице транспортног система природног гаса Каракај - Кладањ.

 

Одобрена цијена

Капацитет (непрекидни годишњи капацитет) КМ/Sm3/дан/год

0,7196

Потрошња КМ/1000 Sm3

1,1888

Мјесечни коефицијенти:

Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Мјесечни коефицијент

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

 
Дневни коефицијенти:

 Мјесец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Дневни коефицијент

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

0,033

На 102. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2015. године, Регулаторна комисија је размотрила извјештај водитеља поступка са препорукама водитеља поступка. Регулаторна комисија је у цјелости прихватила препоруку водитеља поступка којом се утврђују цијене са мјесечним и дневним коефицијентима за дјелатност транспорта природног гаса за дионицу транспортног система Каракај - Кладањ.

Имајући у виду напријед наведено, а на основу одредби члана 4. став 2. тачка е) и члана 43. став 3. Закона о гасу, као и одредбе члана 72. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

Тачка 2. овог рјешења заснована је на одредби члана 73. став 2. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса.

Тачка 3. диспозитива овог рјешења заснована је на одредби члана 49. став 1. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, а тачка 4. диспозитива овог рјешења на потреби да се уреди и прелазни период до испуњења услова из тачке 3. диспозитива овог рјешења.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснована је на одредби члана 73. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса.

Тачка 6. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредбама члана 20. став 3. истог закона, члана 20. став 2. алинеја 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 73. став 2. Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), члана 7. став 3. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07 и 121/12) и одредби члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Миленко Чокорило