Skip to Content

Рјешење са ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-27-255-50/08

Датум: 27.05.2008. године

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији - Пречишћен текст (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 42. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 8/08), након анализе Извјештаја са ванредне надзорне провјере спроведене у Мјешовитом холдингу  Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 27. редовној сједници одржаној 27. маја  2008. године, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере

 

I       НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, да у циљу досљедне примјене Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 114/07) предузме мјере ради испуњења тачке 6.4. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата, услова издате дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и то:

 

-         у складу са одредбом тачке XX став 4. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској обезбиједити одговарајућу исправу на којој се налази тачан  датум очитања  који одговара датуму очитања на испостављеном рачуну како би купци имали могућност провјере;

-   у складу са одредбом тачке XX став 3. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској обезбиједити да период примјене нижих тарифних ставова крајњим купцима не буде краћи од 180 дана,   а у другим случајевима промјене тарифних ставова  вршити очитање на начин да се обезбиједи равноправан третман свих купаца.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на  огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Мјешовити холдинг Електропривреда Републике Српске Зависно предузеће  Електро - Херцеговинаа.д. Требиње је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом (у даљем тексту: корисник дозволе), издатих од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор).

 

Поступајући по тачки 1. Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1437/07 од 12.09.2007. године, Влада Републике Српске је задужена да у сарадњи са Регулатором преиспита процедуру обрачуна камата која су вршила електродистрибутивна предузећа у периоду од 01.06. до 31.12.2006. године. С обзиром да надлежност Регулатора, између осталог обухвата и редован и ванредан надзор над радом корисника издатих дозвола у смислу члана 23. став 1. алинеја 1. Закона о електричној енергији и члана 42. Правилника о дозволама, Регулатор је на 22. редовној сједници одржаној 11.02.2008. године донио Закључак број: Р-22-07-03 да је потребно формирати тим који ће спровести ванредну надзорну провјеру у МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, МХ ЕРС ЗП „Електордистрибуција“ а.д. Пале и МХ ЕРС ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње. Рјешењем Регулатора број 01-109-1/08 од 20.02.2008. године именовани су чланови тима који ће извршити надзорну провјеру у МХ ЕРС ЗП „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње дана 22.02..2008. године. Поред провјере начина обрачуна камата,  током овог надзора извршена је и провјера датума и износа очитања утрошене електричне енергије за период децембар 2007. – јануар 2008. године.

 

Провјером узоркованих потрошачких и каматних листа, за све радне јединице корисника дозволе, методом случајног узорка код категорија потрошње домаћинства и  остала потрошња нису уочене неправилности при обрачуну камата на утрошену електричну енергију нити је било обрачуна камате на камату. Корисник дозволе на каматним листама приказује одвојено основицу за обрачун камате која представља утрошену електричну енергију и салдо камате.

 

Усљед промјене тарифних ставова по којима се обрачунава електрична енергија почев од 01.01.2008. године, чланови тима су анализирали датуме и износе очитања за период децембар 2007.- јануар 2008. године и утврдили следеће:

 

-          на читачким листама и испостављеним рачунима су идентични износи;

-          на читачким листама за домаћинства нема датума очитања већ само датум штампања читачке листе;

-          датум очитања се уноси у електронску базу података по повратку читача са терена и осим радних налога не постоје други документарни докази.;

-          Иако је примјена нових тарифних ставова за електричну енергију одређена са почетком од 01.01.2008. године, крајњи купци су очитавани неколико задњих дана мјесеца децембра 2007. године, па је потрошња за преостале дане децембра обрачуната по новим тарифним ставовима;

-          на преласку из љетње у зимску сезону неколико дана купци бивају обухваћени по вишим тарифним ставовима, а на преласку из  зимске на љетну сезону  бивају обухваћени неколико дана по нижим тарифним ставовима;

-          испоштован је минимум од најмање 180 дана у нижем тарифном ставу што се захтијева одредбом  тачке XX став 3 поменуте Одлуке;

 

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са ванредне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара.  У остављеном року корисник дозволе није доставио коментаре на Извјештај са ванредне надзорне провјере. Регулатор је на 27. редовној сједници одржаној 27. маја 2008. године анализирао Извјештај са ванредне надзорне провјере, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило