Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом, А.Д. “Зворник-стан” Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-451-3/13
Датум: 30.09.2013.

На основу члана 4. став 2. тачка е), а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број: 86/07 и 121/12), члана 63. став 3. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (''Службени гласник Републике Српске'' број: 9/09), поступајући по Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској, привредног друштва А.Д. “Зворник-стан” Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 69. редовној сједници одржаној дана 30.09.2013. године донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

I

Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe тарифних купаца природним гасом садржане у табели ''Г.2. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 2235/13 од 23.09.2013. године предузећу А.Д. “Зворник-стан” Зворник.

II

Tарифни ставoви за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из тачке I овога рјешења, почињу се примјењивати од 01.09.2013. године.

III

Предузеће А.Д. “Зворник-стан” Зворник објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1. диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

IV

Ово рјешење је коначно и објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 26.09.2013. године запримила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца А.Д. “Зворник-стан” Зворник број 01-451-1/13.
Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става за тарифни елемент "потрошња" са 0,9908 KM/Sm3 на 0,9249 KM/Sm3 за категорију корисника "домаћинства", тј. смањење тарифног става "потрошња" за снабдијевање тарифних купаца (домаћинстава) природним гасом од 7,13%, с тим да се за тарифни став за "мјерно мјесто" не захтијева промјена. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових тарифних ставова од 01.09.2013. године.
Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 44. став 2. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабдјевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.
Подносилац је образложио да је предложена промјена тарифног става за "потрошњу" узрокована смањењем набавне цијене природног гаса са 0,82 KM/Sm3 на 0,754 KM/Sm3. У прилогу је одлука бр. 935/2013 о давању сагласности на цијене природног гаса Владе Федерације Босне и Херцеговине од 03.09.2013. године, на захтјев надзорног одбора "БХ-ГАС" д.о.о. Сарајево о утврђивању велепродајне цијене природног гаса за дистрибутивне компаније, према којој велепродајна цијена природног гаса износи 754,00 KM/1000Sm3, умјесто досадашњих 820,00 KM/1000Sm3, Службене новине Федерације БиХ бр. 70 од 11.09.2013. године.
О поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској, објављено је обавјештење за јавност на основу одредбе члана 61. Правилника, са могућношћу подношења коментара заинтересованих лица до 09,00 часова дана 30.09.2013. године. У остављеном року није било поднесених коментара.
На основу одредбе члана 63. став 3. Правилника рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом по захтјеву подносиоца донесено је у скраћеном поступку.
Регулаторна комисија је на 69. редовној сједници одржаној 30.09.2013. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става "потрошња" за снабдијевање тарифних купаца из категорије корисника "домаћинства" у Републици Српској приказана у табели Г.2. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:

Редни број

Категорије корисника

Потрошња 

[КМ/m3]

Мјерно мјесто

[КМ/Мјерно мјесто/мјесечно]

1.

Домаћинства

0,9249

3.00


У износ наведених тарифних ставова из табеле није укључен порез на додану вриједност.
Из наведених разлога, а на основу одредби члана 4. став 2. тачка е. Закона о гасу, те одредбе члана 63. став 3, а у вези са одредбом члана 44. став 2. Правилника, Регулаторна комисија је одлучила као у тачки I диспозитива овога рјешења.
Имајући у виду оправданост промјене цијене тарифног става "потрошња", као и захтјев подносиоца да се снижење цијене примјењује од 01.09.2013. године, те да су се на овај начин у цјелости заштитила права крајњих купаца природног гаса, одлучено је као у тачки II диспозитива овога рјешења.
Одредбама члана 5. став 1. алинеја а. и б. Закона о гасу, прописано је да је Регулаторна комисија надлежна да "усмјерава развој тржишта природног гаса на принципу недискриминације, конкуренције, јавности и чувања пословне тајне учесника на тржишту природним гасом, као и за регулацију дјелатности у сектору природног гаса за заштиту купаца природног гаса". Одредбама члана 40. Закона о гасу прописано је да су цијене природног гаса за снабдијевање тарифних купаца природним гасом регулисане и јавне. Ове цијене утврђује снабдјевач на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије и исте се, након прибављене сагласности Регулаторне комисије, објављују у "Службеном гласнику Републике Српске". На основу одредбе члана 40. став 3. Закона о гасу тачком III диспозитива овога рјешења одлучено је да привредно друштво А.Д. “Зворник-стан” Зворник објави акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1. диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".
Тачка IV диспозитива овог рјешења заснива се:
- на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09), с обзиром на коначност рјешења,
- на одредби члана 70. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу,
- на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 70. став 2. Правилника, с обзиром на објављивање рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Миленко Чокорило