Skip to Content

Да ли је дистрибутер обавезан о свом трошку дислоцирати ел. бандеру ваздушне НН мреже која чини сметњу потрошачу у погледу изградње новог стамбеног објекта за чију изградњу власник земљишта на којем се налази спорна бандера, има одобрење за грађење (урбанистичку сагласност) са могућношћу добијања и грађевинске дозволе, будуће да се ради о легализацији започете градње?

Верзија прилагођена за штампање

Према одредбама Закона о електричној енергији чланом 86.  став (2 ) и (3) се наводи:  

"Изградњом објеката или извођењем радова у близини електроенергетских објеката и постројења не смије се ометати нормално коришћење тих објеката и постројења.

Забрањено је наношење штете електроенергетским објектима и ометање њиховог рада".

Такође у Закону о електричној енергији у члану 89. се наводи да прије издавања услова за уређење простора за изградњу или реконтрукције објеката који се налазе у близини електроенергетских објеката орган управе надлежан за издавање услова за уређење простора дужан је да прибави сагласност корисника дозволе.

Чланом 13.  став 2. Општих улова се наводи да "На захтјев органа управе надлежног за издавање услова за уређење простора дистрибутер издаје сагласност на локацију".

Дакле, када крајњи купац захтијева дислокацију дијела дистрибутивне мреже то не смије бити на штету општег интереса и он  треба да сноси све трошкове такве дислокације. Уколико би те трошкове сносио дистрибутер, неизвјесно је да ли би се такви трошкови дистрибутера у тарифном поступку могли сматрати оправданим. Објективно, такве трошкове, који су проузроковани захтјевом крајњих купаца за дислокацијом дијела дистрибутивне мреже и то у њиховом интересу, не би требали сносити други крајњи купци кроз цијену електричне енергије у коју су укалкулисани ови трошкови.

Уколико је измјештање дијела дистрибутвне мреже неопходно ради отклањања опасности по живот и здравље људи или животиња, или спречавања настанка веће материјалне штете, надлежни орган прописује о чијем ће се трошку извршити то измјештање, уколико дистрибутер није нашао за сходно да самостално предузме такве активности, сматрајући да за то нема потребе.