Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-268-4/11
Датум: 26.04.2011.

На основу oдредби члана4. став 2. тачка ж), а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07) и одредби члана 63. став 3. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (“Службени гласник Републике Српске”, број 9/09), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 25. редовној сједници одржаној 26.04.2011. године, донијела је

 

РЈЕШЕЊЕ

о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевања тарифних купаца природним гасом

I

ДАЈЕ СЕ САГЛAСНОСТ на тарифне ставове за снабдијевања тарифних купаца природним гасом садржане у табели „Г.2. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА“ Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 05-81-1005/11 од 15.04.2011. године Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО - ГАС", а.д. Источно Сарајево.

II

Тарифни ставови за снабдијевање  тарифних купаца природним гасом из тачке I овога рјешења примјењују се од 01.05.2011. године.

III

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС"  а.д. Источно Сарајево објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1. диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

IV

Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Образложење

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 15.04.2011. године запримила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца "САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево број 05-81-1005/11. Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става са 0,79604 KM/Sm3 на 0,86604 KM/Sm3 за категорију корисника - "домаћинства", тј. повећање тарифног става за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из категорије "домаћинства" које снабдијева "САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево од 8,79%, с тим да се за тарифни став мјерно мјесто не захтијева промјена. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових тарифних ставова од 01.05.2011. године.

Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 44. став 2. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабдјевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.

Подносилац је образложио да је предложена промјена тарифног става  узрокована повећањем набавне цијене природног гаса са 650 KM/1000 Sm3 на 720 KM/1000 Sm3, што је повећање од 10,77%, а у прилогу захтјева достављена је Одлука надзорног одбора „БХ-Гас" д.о.о. Сарајево број НО-867 од 25.02.2011. године, као добављача природног гаса за БиХ. Повећање цијене природног гаса услиједило је након што је Влада Федерације Босне и Херцеговине донијела "Одлуку о давању сагласности на цијену природног гаса" од 14.04.2011. године, према којој велепродајна цијена природног гаса износи 720,00 KM/1000 Sm3, са почетком примјене од 01.05.2011. године. Цијена дистрибуције кроз дистрибутивни систем КЈКП „Сарајевогас“ Сарајево износи 30 KM/1000 Sm3 тако да нова набавна цијена за „САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево износи 750 KM/1000 Sm3.

Регулаторна комисија је на основу одредбе члана 63. став 3. Правилника поступила по захтјеву у скраћеном поступку о чему је одмах по пријему захтјева издала обавјештење за јавност на основу одредбе члана 62. Правилника.

Регулаторна комисија је на 25. редовној сједници одржаној 26. априла 2011. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из категорије "домаћинства" које снабдијева "САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево, приказана у табели Г.2. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:

Ред. број

Категорије корисника

Групе купаца унутар категорије

Тарифни период

Потрошња  КМ/m3

КМ/Мјерно мјесто/мјесечно

 

 

 

Сезона

Сезона

1.

Домаћинства

3.045

0,86604 

 

3.00

 

             

На основу одредби члана 4. став 2. тачка ж) Закона о гасу, те одредбе члана 63. став 3, а у вези са одредбом члана 44. став 2. Правилника, Регулаторна комисија је одлучила о тарифном ставу за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из категорије "домаћинства" које снабдијева "САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево, како је наведено у тачки I и II диспозитива овог рјешења, са почетком примјене од 01.05.2011. године.

Тачка III диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 40. став 3. Закона о гасу. 

Тачка IV диспозитива овог рјешења заснива се:

-       на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09), с обзиром на коначност рјешења,

-       на одредби члана 70. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу,

-       на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 70. став 2. Правилника, с обзиром на објављивање рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана 5. i 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05).

Поука о правном лијеку:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило