Skip to Content

Честа питања


O:

У Вашем допису обратили сте нам се за информацију о „могућим субвенцијама за финансирање соларне електране“. Прије свега напомињемо да Регулаторна комисија није надлежна за субвенционисање изградње електрана већ за подстицање производње електричне енергије кроз обезбјеђење обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или премији.


O:

Након разматрања Вашег поднеска  утврђено је да


O:

Што се тиче електроенергетских услова које објекат крајњег купца треба да испуни да би се прикључио на електродистрибутивну мрежу, они се одређују рјешењем о електроенергетској сагласности, које дистрибутер доноси у оквиру јавних овлашћења по правилима управног поступка, а на основу члана 72. став 4.


O:

С обзиром да су међусобни односи, права и обавезе између крајњих купаца електричне енергије и

 • Детаљније

 • O:

  Одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске" број

 • Детаљније

 • O:

  У ситуацији коју сте описали у оквиру овог питања

 • Детаљније

 • O:

  Иако се из Вашег питања не може у потпуности разумјети о каквој се конкретно ситуацији ради, да ли се ради о обављању послова у стану у којем се и станује или је у питању стан који се користи само за обављање пословне дјелатности, потребно је указати на чињеницу да дистрибуте


  O:

  1.Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник РС", бр.85/08) - Општи услови регулишу између осталог и односе између крајњих купаца електричне енергије и дистрибутера. Одредбама члана 36. и 118.


  O:

  Ово из разлога што кућа има 3 спрата и уградњом осигурача снаге мање од 63 А који су уграђени још 1981.


  O:

  Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор) добила је Ваш упит, у електронској форми, у вези уградње и власништва бројила електричне енергије, раздвајања мјерног мјеста како за постојеће тако и за нове крајње купце, као и потреба да се ова питања сагледају у свјетлу Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини.


  O:

  Према одредбама Закона о електричној енергији чланом 86.  став (2 ) и (3) се наводи:  


  O:

  Чланом 16. Општих услова став (1) наводи се између осталог да: "Подносилац захтјева може предложити начин на који ће се објекат прикључити на дистрибутивну мрежу (надземни, подземни, једнофазни, трофазни прикључак)".


  O:

  Чланом 31. став (5) Општих услова прописано је да корисник мреже који своје објекте намјерава прикључити на дистрибутивну мрежу дужан је дистрибутеру омогућити право службености на дијелу некретнине у свом посједу, омогућити несметану изградњу и одржавање прикључка и помоћи у рјешавању имовинско-правних односа ако то дистрибутер од њега затражи.


  O:

  Обезбјеђење услова за прикључење значи да је дистрибутивна мрежа на коју се објекти крајњег купца прикључују изведена на начин да се крајњем купцу може обезбиједити испорука електричне енергије у складу са енергетским условима прописаним електроенергетском сагласносношћу.


  O:

  Закон о електричној енергији није прописао овлаштење Регулатору да прописује субвенције за одређене категорије крајњих купаца приликом прикључења њихових објеката на дистрибутивну мрежу.


  O:

  У погледу одговора на oво питање наводимо кратак преглед дефиниција и одредби из Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергјиом - Општи услови ( "Службени гласник Републике Српске",  број 85/08) у вези са овим питањем:


  O:

  ПИТАЊЕ

   


  O:

  Неспорно је да се Општи услови примјењују на све случајеве који су наступили након ступања на снагу истих. У случају искључења прикључка крајњег купца примијењује се члан 104. став 3.