Skip to Content

Мишљење у вези са кориштењем електричне енергије за гријање у оквирима одобрене прикључне снаге.

Верзија прилагођена за штампање

Што се тиче електроенергетских услова које објекат крајњег купца треба да испуни да би се прикључио на електродистрибутивну мрежу, они се одређују рјешењем о електроенергетској сагласности, које дистрибутер доноси у оквиру јавних овлашћења по правилима управног поступка, а на основу члана 72. став 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српаке" број 8/08). Уколико је странка незадовољна, може  поднијети жалбу РЕРС-у на рјешење дистрибутера у року од 15 дана од дана пријема рјешења, а на основу члана 72. став 6. Закона о електричној енергији и члана 215. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 13/02). Жалба РЕРС-у подноси се путем дистрибутера, како би дистрибутер претходно размотрио жалбу у смислу члана 219. - 221. Закона о општем управном поступку.

Поред наведеног, уколико постоје оправдани разлози у мрежи, дистрибутер може привремено ограничити вриједност прикључне снаге и то 8,1 kW тј. 35 А за једнофазни прикључак и 17,3 kW тј. 25 А за трофазни прикључак, а у том случају је дужан отклонити та ограничења у року о којем је благовремено обавијештен крајњи купац у складу са одредбом члана 36. став 4,5. и 8. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српаке" број 85/08).

Дакле, у оквиру одобрене прикључне снаге крајњи купац има право да слободно располаже са датом прикључном снагом и електричном енергијом у складу са закљученим уговором о снабдијевању електричном енергијом који појединачно закључује сваки крајњи купац.

Уколико је у поступку издавања електроенергетске сагласности дистрибутер  одобрио одређен износ прикључне снаге, онда мора створити услове да крајњи купци могу користити електричну енергију у складу са издатом електроенергетском сагласношћу у оквиру одобрене прикључне снаге.