Skip to Content

Начин обрачуна електричне енергије корисника пословних простора - "Тржница" а.д. Бања Лука

Верзија прилагођена за штампање

ПИТАЊЕ

 

"Тржница" а.д. Бања Лука посједује на двије локације у граду пословно-продајне просторе које, у складу са својом дјелатношћу, издаје у закуп правним или физичким лицима.

 

До 2001. године сваки корисник пословног простора је имао властито мјерење електричне енергије, а закупци истих су трошкове електричне енергије сами регулисали са "Електродистрибуцијом" Бања Лука.

Обзиром да се ради око 250 малих пословних јединица, са тенденцијом раста броја корисника због доградње, те да су веома честе промјене закупаца, а због проблема који су се јављали у односима закупац и испоручилац ел. енергије, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука се обратила "Тржници" а.д. Бања Лука са захтјевом да се мјерење на једној локацији обједини и обезбједи мјерење потрошене ел. енергије на једном мјесту.

"Тржница" а.д.Бања Лука је по добијеним електроенергетским сагласностима и грађевинским дозволама изградила на својим локацијама своје трафо станице 10 (20)/0,4 kV, 630 kV и 0,4 kV електричне мреже, са уграђеним мјерним гарнитурама на напону 10 kV. Сада се на свакој локацији електрична енергија мјери на једном мјесту, а обрачун се врши по тарифном систему 10 kV.

За сваки локал је уграђено контролно мјерење са квалитетним бројилима електричне енергије. Утрошену електричну енергију у двије трафо станице са вршним оптерећењем Тржница по пријему рачуна плати Електродистрибуцији.

Својим закупцима и корисницима електричне енергије Тржница фактурише потрошњу која је очитана на контролним бројилима, а вршно оптерећење по трафо станици подјели са бројем свих контролних бројила на тој локацији и прикључи поменутој фактури мјесечне потрошње. Наравно да фактурисање ел. енергије вршимо по одредбама "Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом", као што и нама фактуре шаље "Електродистрибуција".

У новим "Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом" нисмо пронашли одредбу која би јасно потврдила или на неки други начин дефинисала нашу дилему у погледу легалности начина фактурисања утрошене ел. енергије нашим корисницима простора.

Морамо истаћи да смо од почетка овог начина рада од испоручиоца тражили да овај новонастали проблем ријеши, а у који смо доспјели испуњавајући њихов налог да обезбједимо мјерење на једном мјесту, те да су нас обавјестили да ће то бит дефинисано новим општим условима.

Желимо напоменути да смо се на овај захтјев одлучили по препоруци и сугестији новог руководства у РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, чији смо потрошач, са којима смо покушали изнаћи рјешење у оквирима нових "Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом".

Вас молимо да нам помогнете у смислу да нам потврдите досадашњи начин рада или да дефинишете начин и услове под којима ми легално можемо да својим закупцима пословних простора фактуришемо утрошену ел. енергију и вршно оптерећење по локацијама.

 

ОДГОВОР

На основу чињеница наведених Вашим дописом, те достављене електроенергетске сагласности број 2726/01 од 27.11.2002. године, те електроенергетске сагласности број 3660/02 од 19.11.2002. године, очигледно је да се као крајњи купац електричне енергије јавља "Тржница" а.д. Бања Лука, док закупци пословних простора немају тај статус.

У конкретном случају обрачун и фактурисање утрошене електричне енергије закупцима пословних простора се може вршити у складу са чланом 18. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник РС" број 66/06), при чему би сви закупци имали статус индиректног купца. Оваквим начином фактурисања између снабдјевача електричном енергијом и закупца би био успостављен директан уговорни однос.

Други начин обрачуна и фактурисања се може примијенити уколико "Тржница" а.д. Бања Лука не одобри, или "Електрокрајина" а.д. Бања Лука не да сагласност на снабдијевање закупаца као индиректних купаца. У том случају "Електрокрајина" а.д. Бања Лука треба да фактурише утрошену електричну енергију "Тржници" а.д. Бања Лука, док се начин на који закупци плаћају трошкове електричне енергије дефинише путем уговора о закупу са "Тржницом", при чему трошкови електричне енергије представљају варијабилни дио трошкова закупа.