Skip to Content

Да ли је могуће пренијети права прикључка са једне локације на другу, односно да ли потрошач који мијења локацију плаћа трошкове обезбјеђења услова за прикључење, ако на другој локацији не повећава прикључну снагу у односу на прву локацију?

Верзија прилагођена за штампање

Обезбјеђење услова за прикључење значи да је дистрибутивна мрежа на коју се објекти крајњег купца прикључују изведена на начин да се крајњем купцу може обезбиједити испорука електричне енергије у складу са енергетским условима прописаним електроенергетском сагласносношћу. Обавеза је дистрибутера да изгради дистрибутивну мрежу у складу са оптерећењем крајњих купаца чији су објекти прикључени на сваком посматраном дијелу мреже.

Приликом изградње новог објекта на другој локацији и одјаве објекта на претходној локацији, са становишта дистрибутера, у погледу обезбјеђења услова за прикључење, значајна је структура мреже на коју се поменути објекат прикључује.

У складу са принципом да је једнократни новчани износ ради обезбјеђења услова за прикључење намијењен за повећање капацитета „по дубини“ дистрибутивне мреже, прикључење новог објекта исте прикључне снаге, на истом изводу из напојне трафостанице на којем је био прикључен објекат који се искључује (стари прикључак више не постоји), на начин који не  захтијева додатне  капацитете у било којем дијелу мреже, не ствара обавезу да у том случају  крајњи купац плаћа једнократни новчани износ ради обезбјеђења услова за прикључење за нови објекат.  Дакле, код закључења уговора о прикључењу новог објекта из трошкова прикључења изостављају се трошкови обезбјеђења услова за прикључење.

У случају изградње новог објекта који се не прикључује на начин описан у претходном параграфу, односно када се купцу за прикључење тог објекта  на новој локацији обезбјеђује капацитет мреже као и за било који други нови објекат, дистрибутер и крајњи купац закључују уговор о прикључењу, који подразумијева и плаћање трошкова обезбјеђења услова за прикључење на новој локацији. Крајњи купац који се поново пријави на мјесту прикључења одјављеног објекта није дужан сносити трошкове обезбјеђења услова за прикључење у периоду до пет године од дана одјаве, у складу са чланом 23. и 104. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник РС" број 85/08).