Skip to Content

Отварање тржишта електричне енергије на простору БиХ

Отварање тржишта електричне енергије на простору БиХ

Отварање тржишта електричне енергије у Републици Српској и БиХ

Динамика отварања тржишта и учесници на тржишту електричне енергије

ОТВАРАЊЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА
ПРОСТОРУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 Потписивањем Изјава о електроенергетској политици (Еlectricity Policy Statement) у 2000. години, усвајањем ентитетских Закона о електричној енергији, Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ 2002. године, Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ и Закона о оснивању НОС-а за преносни систем БиХ у 2004. години започела је реформа електроенергетског сектора у Босни и Херцеговини. Овај  процес додатно је оснажен потписивањем Уговора о успостави eнергетске заједнице на подручју југоисточне Европе између ЕУ и учесница Атинског меморандума у 2005. години.

♦ Реформа електроенергетског сектора заснива се на усклађивању законодавства у Босни и Херцеговини са захтјевима и директивама ЕУ у области енергије, заштите околине, конкуренцијe и обновљивe енергијe. Неопходно је омогућити амбијент да тржиште електричне енергије у БиХ буде јединствен економски простор на цијелој територији заснован на слободном и равноправном приступу преносној и дистрибутивној мрежи. Постепеним усклађивањем прописа креираће се и регионално тржиште електричне енергије.

♦ Оснивање независног регулаторног тијела, које заузима важно мјесто у процесу реформи електроенергетског сектора широм свијета, па тако и у Босни и Херцеговини, резултат је сазнања да политика пружања сигурности, поузданости, недскриминаторних услуга са разумно формираним цијенама мора да се обезбиједи независно од енергетског јавног предузећа, које је имало монопол на све електроенергетске дјелатности.

Монополске дјелатности, као што су управљање преносном и дистрибутивном мрежом и обезбјеђење помоћних услуга за ефикасан рад електроенергетског система, су предмет потпуне регулације надлежног тијела. Производња електричне енергије и снабдијевање крајњих купаца електричном енергијом се постепено либерализују увођењем тржишних механизама.

Опширније у Директиви 2009/72/ЕЦ.

♦ Два ентитетска закона о електричној енергији и Закон о преносу, НОС-у и ДЕРК-у  у БиХ заједнички пружају основу за регулисање електроенергетског сектора од стране три регулаторне комисије.

Надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) односе се на Преносну компанију, Независног  оператора система и међународну трговину електричном енергијом; надлежности двије ентитетске регулаторне комисије (Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији БиХ - ФЕРК и Регулаторна комисија за енергетику у Републици Српској - РЕРС) односе се на производњу, дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом.

♦ Босна и Херцеговина је ратификовала Уговор о оснивању енергетске заједнице Југоисточне Европе, те тиме прихватила примјену директива Европске уније о тржишту енергије, заштити околине, конкуренцији и обновљивој енергији  по временском распореду утврђеном Уговором.

♦ Земље потписнице Уговора о енергетској заједници  Југоисточне Европе  се обавезују да између себе успоставе заједничко тржиште електричне енергије које  ће функционисати по стандардима  и правилима тржишта енергије Европске уније (ЕУ) са којим ће се интегрисати.

Отварање тржишта електричне енергије у Републици Српској и БиХ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) донијела  је  Одлуку о обиму, условима и временском распореду отварања тржишта у БиХ на основу Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ и Одлуку о измјени Одлуке о обиму, условима и временском распореду отварања тржишта у БиХ.

Имајући у виду одредбе Уговора о оснивању енергетске заједнице Југоисточне Европе и своје надлежности утврђене Законом, Регулаторна комисија је на 37. редовној сједници одржаној 06.09.2005. године донијела Правилник о стицању статуса квалификованог купца ("Службени гласник Репубике Српске" број 88/06) којим је прописана динамика отварања тржишта и прелазни период отварања тржишта који траје до 1. јануара 2012. године. Такође овим правилником је прописано да ће Регулаторна комисија благовремено, прије истека прелазног периода прописати право крајњег купца на универзалну услугу снабдијевања електричном енергијом као и услове под којима крајњи купци могу остварити то право након 1. јануара 2012. године.

На 36. редовној сједници одржаној дана 22.12.2011. године Регулаторна комисија је донијела одлуку о усвајању Правилника о квалификованом купцу ("Службени гласник Репубике Српске" број 131/11). Овим правилником прописан је временски распоред отварања тржишта, начин снабдијевања квалификованих купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској, улога јавног снабдјевача, права и обавезе квалификованог купца електричне енергије, права и обавезе снабдјевача квалификованих купаца и јавног снабдјевача, поступак промјене снабдјевача и начин одређивања цијена за квалификоване купце који се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге, укључујући и универзалну услугу, до 1. јануара 2015. године. Циљ доношења овог правилника је реализација дугорочних циљева енергетске политике Републике Српске којима се обезбјеђује подстицање конкуренције на енергетском тржишту путем отварање тржишта електричне енергије у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулаторна комисија) је 11. децембра 2014. године, донијела Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Правилник). Oвим правилником прописује се начин снабдијевања купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској након 1. јануара 2015. године, права и обавезе квалификованих купаца и снабдјевача, поступак промјене снабдјевача, улога јавног и резервног снабдјевача, начин формирања цијена за купце који се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге (код јавног снабдјевача или код резервног снабдјевача). 

Динамика отварања тржишта и учесници на тржишту електричне енергије

Учесници на тржишту електричне енергије су: квалификовани купци, произвођачи, трговци и снабдјевачи.

Kвалификовани купци, тј. купци електричне енергије који имају право да слободно изаберу снабдјевача од кога ће куповати  електричну енергију су:

а)   од 1. јануара 2007. године сви купци у Републици Српској чија је годишња потрошња електричне енергије већа од 10 GWh;

б)   од 1. јануара 2008. године сви купци у Републици Српској, изузев  домаћинстава;

в)   од 1. јануара 2015. године сви купци у Републици Српској укључујући и  домаћинства

Суштина „отварања тржишта електричне енергије“ је да од 1. јануара 2015. године сви купци имају право да купују електричну енергију на отвореном тржишту и закључују уговор о снабдијевању са снабдјевачем  кога сами изаберу.

Информације о отварању тржишта електричне енергије, о јавном и резервном снабдијевању и о поступку промјене снабдјевача

Снабдијевање квалификованих купаца након потпуног отварања тржишта

Од 1. јануара 2015. године сви купци су квалификовани купци, што значи да имају право да купују електричну енергију на отвореном тржишту и закључују уговор о снабдијевању са снабдјевачем  квалификованих купаца кога сами изаберу. Од 1. јануара 2015. године купац из категорије домаћинства и мали купац који не изабере снабдјевача квалификованих купаца има право да купује електричну енергију од јавног снабдјевача, тј. да се снабдијева електричном енергијом стандардног квалитета по економски оправданим, лако и јасно упоредивим и транспарентним цијенама (универзална услуга).

Мали купац је мали индустријски и комерцијални купци електричне енергије чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 kV који испуњавају сљедеће критеријуме:

 • најмање два од три наведена: да имају мање од 50 запослених, да им укупан годишњи приход не прелази 2 милиона КМ, да им вриједност пословне имовине не прелази 1 милион КМ, или
 • да њихова годишња потрошња постигнута у претходној години не прелази 35.000 kWh;

Поред могућности да након 1. јануара 2015. године изаберу снабдјевача квалификованих купаца, квалификовани купци имају могућност да се наставе снабдијевати код својих досадашњих снабдјевача у оквиру јавног и резервног снабдјевања.

Снабдијевање електричном енергијом на тржишту

Квалификовани купац може закључити уговор о снабдијевању са једним или више корисника дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији Босне и Херецговине. Право избора снабдјевача омогућава квалификованом купцу да преговара и закључује уговор са корисником дозволе за трговину и снабдијевање о снази, количини, времену испоруке и цијени електричне енергије.

Квалификовани купац који електричну енергију набавља на тржишту од снабдјевача квалификованих купаца по свом избору сам са изабраним снабдјевачем уговара цијену електричне енергије. 

Укупна цијена електричне енергије коју квалификовани купац плаћа када електричну енергију набавља на тржишту састоји се од:

 1. цијене електричне енергије која укључује све трошкове и добит снабдјевача (цијена набавке електричне енергије и цијена услуге снабдијевања) и системске/помоћне услуге и/или балансирање, кад се ове услуге набављају на отвореном тржишту;
 2. регулисане цијене услуга коришћења преносне и/или дистрибутивне мреже, која укључује цијену системских/помоћних услуга кад су цијене ових услуга регулисане;
 3. накнаде за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију и осталих накнада и давања утврђених посебним прописима и
 4. пореза на додану вриједност.

Квалификовани купац прикључен на преносну мрежу, тј. купац из категорије потрошње на 110 kV напону плаћа:

1. Цијену производње и снабдијевања преузете електричне енергије по цијени коју уговори са снабдјевачем квалификованих купаца;

2.  Тарифу за услуге преноса:

 • дио који се односи на енергију: 0,00578 КМ/kWh;
 • дио који се односи на снагу: 1,472 КМ/kWh;

3. Тарифу за услуге НОС-а: 0,000592 КМ/kWh;

4.  Тарифу за помоћне услуге секундарне и терцијарне регулације од 0,003187 КМ/kWh, те прекомјерно преузету реактивну електричну енергију од 0,00 КМ/ kVArh.

Опширније: Одлука ДЕРК-а;

6. Трошкове поравнања одступања Балансно одговорној страни (БОС), при чему је у првој фази отварања тржишта, а у складу са Tржишним правилима одобреним од стране ДЕРК-а, БОС у Републици Српској је "Електропривреда Републике Српске", акционарско друштво Требиње.

Квалификовани купац прикључен на дистрибутивну мрежу плаћа:

1. Цијену производње и снабдијевања преузете електричне енергије по цијени коју уговори са снабдјевачем квалификованих купаца,

2. Tарифу за коришћење услуга преноса, услуга НОС-а, помоћне услуге и за коришћење услуга дистрибуције према тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система утврђеним од стране РЕРС-а, а у складу са одговарајућим одлукама ДЕРК-а. 

ОПИС

Тарифни ставови за
кориснике дистрибутивног система

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

35 kV

 

ВТ

3,9990

0,0154

0,0190

МТ

-

0,0077

-

10 kV

 

ВТ

7,8515

0,0174

0,0227

МТ

-

0,0087

-

0,4 kV - остала потрошња

1 ТГ

ВТ

16,4625

0,0224

0,0285

МТ

-

0,0112

-

2 TГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0576

0,0443

0,0376

0,0289

3 TГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0696

0,0536

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0348

0,0268

-

-

6 TГ

СТ

4,1486

3,1913

0,0548

0,0422

0,0376

0,0289

7 TГ

ВТ

4,1486

3,1913

0,0662

0,0508

0,0453

0,0349

МТ

-

-

0,0331

0,0254

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,1008

-

0,4 - домаћинства

1 TГ

СТ

1,4149

1,0884

0,0670

0,0516

-

-

2 TГ

ВТ

1,4149

1,0884

0,0814

0,0624

-

-

МТ

-

-

0,0407

0,0312

-

-

Опширније:  Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

3.  трошкове поравнања одступања Балансно одговорној страни (БОС), при чему је у првој фази отварања тржишта, а у складу са Тржишним правилима одобреним од стране ДЕРК-а, БОС у Републици Српској "Електропривреда Републике Српске", акционарско друштво Требиње. 

Ови тарифни ставови утврђују се за кориснике дистрибутивног система посебно за све категорије потрошње и тарифне групе, у складу са Одлуком о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској и саставни су дио цијене снабдијевања електричном енергијом крајњих купаца чији су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу.

Листа корисника дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине издатих од стране Регулаторне комисије и дозвола за трговину другог реда издатих од стране Регулаторне комисије, за електричну енергију у Федерацији БиХ (ФЕРК) објављују се на интернет страници регулаторних комисија, а корисник дозволе за дистрибуцију електричне енергије дужан је објавити ову листу и у свом услужном центру.

Опширније: Дозволе РЕРС-а,  ФЕРК-а и ДЕРК-а

Снабдијевање домаћинстава и малих купаца код јавног снабдјевача

Јавни снабдјевач означава снабдјевача који снабдијева електричном енергијом квалификоване купце из категорије домаћинства и мале купце који нису изабрали снабдјевача квалификованих купаца.

Јавни снабдјевач на територији Републике Српске, до доношења закона или другог прописа којим ће се регулисати одређивање јавног и резервног снабдјевача, је снабдјевач који је до 1. јануара 2015. године вршио снабдијевање неквалификованих (тарифних) купаца.

Цијена енергије за квалификоване купце који имају право да се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге код јавног снабдјевача обухвата:

 1. цијену "набавке" електричне енергије;
 2. цијену услуге снабдијевања и
 3. цијену за системске/помоћне услуге и/или балансирање, у случају да се ове услуге набављају на тржишту, тј. да нису укључене у регулисану цијену коришћења мреже.

Цијена "набавке" електричне енергије за квалификоване купце који изаберу да се снабдијевају електричном енергијом код јавног снабдјевача представља калкулативну величину, а њен максимални износ се одређујеу складу са чланом 13. Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача уз уважавање принципа постепене промјене цијене од регулисане ка тржишној, а све у циљу избјегавања наглог скока цијена.

Цијена услуге снабдијевања јавног снабдјевача треба да покрије трошкове услуге јавног снабдјевача у вези са обрадом података о мјерним мјестима и купцима, администрирањем уговора, фактурисањем, доставом рачуна, наплатом и радом сервисног центра и одређује се на исти начин као за неквалификоване (тарифне) купце

Укупна цијена (тарифни ставови) за снабдијевање квалификованих купаца код јавног снабдјевача поред цијене енергије садржи и регулисану цијену коришћења мреже (цијену коришћења преносне мреже или цијену за коришћење дистрибутивног система).

Цијена енергије за квалификоване купце, који имају право да се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге код јавног снабдјевача, једнака је на цијелој територији Републике Српске за све квалификоване купце који припадају истој категорији потрошње или тарифној групи.

Цијену за снабдијевање ових купаца и даље утврђује Регулаторна комисија на исти начин и у истом поступку, као и до 1. јануара 2015. године.

Јавни снабдјевач је дужан да на својој интернет страници и огласној табли објави цијене снабдијевања квалификованих купаца у систему обавезе јавне услуге, укључујући универзалну услугу. 

Снабдијевање код резервног снабдјевача

Квалификовани купац, осим малог купаца и купца из категорије домаћинстава, који се снабдијева на отвореном тржишту има право на резервно снабдијевање електричном енергијом код резервног снабдјевача у случају:

 1. стечаја или ликвидације снабдјевача који га је до тада снабдијевао;
 2. престанка или одузимања дозволе снабдјевачу који га је до тада снабдијевао;
 3. да није нашао новог снабдјевача који ће га снабдијевати након престанка уговора о снабдијевању са постојећим снабдјевачем, осим ако је престанак уговора посљедица раскида уговора због неизвршавања обавеза плаћања испоручене електричне енергије;

Резервни снабдјевач на територији Републике Српске, до доношења закона или другог прописа којим ће се регулисати одређивање јавног и резервног снабдјевача, је снабдјевач који је до 1. јануара 2015. године вршио снабдијевање неквалификованих (тарифних) купаца.

Цијена енергије која се користи као основа за утврђивање цијене резервног снабдијевања, једнака је цијени енергије за јавно снабдијевање у периоду од 12 мјесеци након ступања на снагу Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом, а након истека тог периода просјечној пондерисаној цијени свих снабдјевача у Републици Српској постигнутој у претходном полугодишту (цијена набавке јавног снабдијевање, цијена набавке резервног снабдијевање и тржишна цијена), а коју објављује Регулаторна комисија.

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који имају право на резервно снабдијевање једнака је за све квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне групе у Републици Српској и у току прва два мјесеца коришћења ове услуге је већа до максимално 10 % од цијене која служи као основа за утврђивање цијене резервног снабдијевања.

Цијена електричне енергије за квалификоване купце, који имају право да се снабдијевају код резервног снабдјевача једнака је за све квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне групе у Републици Српској и након истека прва два мјесеца је већа до максимално 20 % од цијене која служи као основа за утврђивање цијене резервног снабдијевања.

Цијене резервног снабдијевања диференцирају се у зависности од категорија потрошње, тарифних група, сезона и доба дана у истим односима као и цијене енергије за јавно снабдијевање. Резервни снабдјевач дужан је, утврдити цијене резервног снабдијевања, доставити их Регулаторној комисији и објавити их најкасније 15 дана прије почетка примјене на својој интернет страници и огласној табли.

Промјена снабдјевача

Промјена снабдјевача значи прелаз квалификованог купца из снабдијевања код постојећег снабдјевача у снабдијевање код новог снабдјевача.

Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача прописује поступак промјене снабдјевача у смислу поступања квалификованог купца, постојећег снабдјевача, новог снабдјевача и оператора система, услове под којима се може оспорити промјена снабдјевача, прелазак са тржишног на резервно снабдијевање, те прелазак са тржишног на јавно снабдијевање. Поступак промјене снабдјевача не може трајати дуже од три седмице (21 дан) рачунајући од датума пријема комплетног захтјева од стране новог снабдјевача. Поступак промјене снабдјевача је ослобођен плаћања. Квалификовани купац има право поступак промјене снабдјевача покренути истовремено за два или више обрачунских мјерних мјеста квалификованог купца.

Поступак промјене снабдјевача спроводи оператор система, а нови снабдјевач је дужан обезбиједити усклађеност уговора о снабдијевању, уговора о прикључку, уговора о приступу и припадност балансној групи, укључујући и њихове измјене, прије почетка примјене новог уговора. Дијаграм промјене снабдјевача: ДИЈАГРАМ

Опширније: Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача