Skip to Content

Начин одлучивања

Верзија прилагођена за штампање

Регулатор доноси одлуке на сједницама које се одржавају по потреби, а најмање једном у 30 дана. Сједнице сазива Предсједник Регулатора. Исте могу бити инициране и од стране сваког члана Регулатора писменим приједлогом за сазивање сједнице.

Све сједнице су јавне осим интерних састанака и затвореног дијела редовне сједнице.

 

Редовне сједнице

 

Редовне сједнице се по правилу одржавају у сједишту Регулатора, а могу и на неком другом мјесту које одреди Регулатор. Јавност се обавјештава о датуму, времену и мјесту одржавања редовне сједнице, као и о дневном реду, најмање 5 дана прије одржавања сједнице.

Уколико се укаже потреба Регулатор може одлучити да се дио редовне сједнице затвори за јавност (како би се заштитила повјерљива информација или трговачка тајна). Политика Регулатора се базира на томе да, када је год то могуће, избјегава одржавање затвореног дијела редовне сједнице и да, када је год то могуће, поступке одржава у облику сједница отворених за јавност.

 

Ванредна сједница

 

Ванредна сједница се сазива у случају хитности или обавјештавања јавности о опасности по здравље, сигурност или добробит јавности. Ове сједнице су отворене за јавност.

 

Интерни састанак

 

Регулатор организује своје дневне активности путем интерних састанака на којима се могу доносити коначне одлуке о интерним административним питањима. Интерни састанак се сазива најмање једном у 15 дана.

На овим састанцима се не могу доносити одлуке о питањима из надлежности Регулатора, утврђеним чланом 23 Закона о електричној енергији али се могу припремити приједлози одлука које ће се разматрати на слиједећој редовној сједници Регулатора.

Интерни састанци нису отворени за јавност, мада Регулатор може на основу властите одлуке одобрити присуство заинтересованим лицима и њиховим представницима.

 

 

Одлучивање

Регулатор може прелиминарно гласати по било ком питању на редовним сједницама или интерним састанцима прије коначног гласања, уколико то затражи било који члан Регулатора. Ово гласање нема никаквог утицаја на коначно гласање и служи Реуглатору да продуби своја разматрање и да формулише одлуку о комплексним питањима.

Када предсједник Регулатора утврди да је по одређеном питању расправа завршена, позива чланове Регулатора на гласање. Коначно одлучивање о питањима из надлежности Регулатора утврђених Законом о електричној енергији врши се увијек на редовној сједници.

Гласање по свим одлукама и закључцима Регулатора је јавно. Одлука, односно закључак се сматра донесеним ако је за исти гласала већина од укупног броја чланова Регулатора.

Све коначне одлуке Регулатора се објављују у "Службеном гласнику Републике Српске".

Одлуке Регулатора су коначне. Страна која је незадовољна одлуком може покренути управни спор пред надлежним судом али на тај начин не задржава извршење одлуке Регулатора.