Skip to Content

Поступак за израду тарифа

Верзија прилагођена за штампање

Поступци који су везани за израду тарифа у енергетском сектору почињу подношењем захтјева од стране регулисане компаније Регулатору или на иницијативу Регулатора. Након тога Регулатор објављује обавјештење за јавност о покретању тарифног поступка и начину на који заинтересована лица могу  добити потребне информације и учествовати у поступку. Након процедуре која је прописана од стране Регулатора у Правилнику о тарифној методологији и тарифном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 61/05), Правилнику о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу (Службени гласник Републике Српске, број 123/08), Правилнику о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број 9/09), (у даљем тексту: Тарифне методологије) Пословнику о раду Регулатора (Службени гласник Републике Српске, број 96/04), и Правилнику о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 71/05) Регулатор доноси одлуку. Свака одлука треба да садржи довољно доказа и чињеница које ће јавности омогућити да разумије разлоге за такву одлуку.


Тарифне методологије
дефинишу процес по коме ће се утврђивати тарифе у Републици Српској, тј. основне поставке тарифног система: тарифне елементе, категорије потрошње и групе купаца, начин одређивања цијена и тарифних ставова, те начин одређивања накнаде за прикључење. Њима се дефинише:

  • класификација трошкова,
  • алокација трошкова на тарифне елементе, категорије потрошње и групе купаца,
  • одређивање цијена и тарифних ставова, те накнаде за прикључење на мрежу у складу са прописаном тарифном методологијом.


Правилима тарифног поступка Регулатор прописује основе поступка за разматрање захтјева и свих других поднесака у вези тарифа, а које су неопходне да Регулатор испуни своје обавезе у складу са Законом о електричној енергији
, Законом о гасу и Пословником о раду Регулатора. 


Уз
Тарифне методологије Регулатор прописује и садржај и форме захтјева за одобрење тарифа, као и образаца за доставу података и пратеће документације уз захтјев за одобрење тарифа.