Skip to Content

Postupak za izradu tarifa

Verzija prilagođena za štampanje

Postupci koji su vezani za izradu tarifa u energetskom sektoru počinju podnošenjem zahtjeva od strane regulisane kompanije Regulatoru ili na inicijativu Regulatora. Nakon toga Regulator objavljuje obavještenje za javnost o pokretanju tarifnog postupka i načinu na koji zainteresovana lica mogu  dobiti potrebne informacije i učestvovati u postupku. Nakon procedure koja je propisana od strane Regulatora u Pravilniku o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 61/05), Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 123/08), Pravilniku o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 9/09), (u daljem tekstu: Tarifne metodologije) Poslovniku o radu Regulatora (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 96/04), i Pravilniku o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 71/05) Regulator donosi odluku. Svaka odluka treba da sadrži dovoljno dokaza i činjenica koje će javnosti omogućiti da razumije razloge za takvu odluku.


Tarifne metodologije
definišu proces po kome će se utvrđivati tarife u Republici Srpskoj, tj. osnovne postavke tarifnog sistema: tarifne elemente, kategorije potrošnje i grupe kupaca, način određivanja cijena i tarifnih stavova, te način određivanja naknade za priključenje. Njima se definiše:

  • klasifikacija troškova,
  • alokacija troškova na tarifne elemente, kategorije potrošnje i grupe kupaca,
  • određivanje cijena i tarifnih stavova, te naknade za priključenje na mrežu u skladu sa propisanom tarifnom metodologijom.


Pravilima tarifnog postupka Regulator propisuje osnove postupka za razmatranje zahtjeva i svih drugih podnesaka u vezi tarifa, a koje su neophodne da Regulator ispuni svoje obaveze u skladu sa Zakonom o električnoj energiji
, Zakonom o gasu i Poslovnikom o radu Regulatora. 


Uz
Tarifne metodologije Regulator propisuje i sadržaj i forme zahtjeva za odobrenje tarifa, kao i obrazaca za dostavu podataka i prateće dokumentacije uz zahtjev za odobrenje tarifa.