Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MSE „Кrekavice 1“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-241-3/19
Datum: 7.6.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o  podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji  (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje 
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u 
solarnoj elektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.5.2019. godine od podnosioca zahtjeva  „SH ENERGY“ d.o.o. Nevesinje primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE „Кrekavice 1“. U dostavljenoj dokumentaciji je navedeno da je instalisana snaga proizvodnog postrojenja 249,5 kW, planirana godišnja proizvodnja 300.000 kWh, a planirani početak rada 31. decembra 2019. godine. 

Pregledom dostavljene dokumentacije je utvrđeno da je ovaj zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj kompletan, te na osnovu člana 31. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ovim putem obavještavamo javnost o kompletnosti zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MSE „Кrekavice 1“. 

                                                                                         

   Predsjednik

                                                                                      Vladislav Vladičić