Skip to Content

14. ATINSKI FORUM

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

14. forum Energetske zajednice o električnoj energiji održan je u Atini 12 i 13. maja 2009. ove godine.

Neka od ključnih pitanja na dnevnom redu ovog foruma su bila: formiranje Koodinisane kancelarije za aukcije, značaj potreba za ekonomičnim  tarifama i transparentnim podacima o tržištu.

U periodu od prethodnog  Atinskog foruma, 11 operatora prenosnog sistema iz regiona potpisalo je Memorandum o razumijevanju o uspostavljanju Koordinisane kancelarije za aukciju.

Ministarski savjet je, 11. decembra 2008. Godine, odredio Crnu Goru kao sjedište buduće Koordinisane kancelarije za aukciju  (CAO) Jugoistočne Evrope.

Jedan od zaključaka 14. atinskog foruma jeste da je uspostavljanje Koordinisane kancelarije za aukciju Jugoistočne Evrope izvodljivo sa pravne tačke gledište, što je utemeljeno na rezultatima jedne od studija predstavljenih na Forumu.

Rezultati ECRB studije o tarifnim metodologijama za električnu energiju su pokazali da postoje velika intranacionalna odstupanja među tarifnim grupama i tarifnim nivoima između zemalja. Zbog toga se ističe potreba za pravovremenim i tačnim informacijama o cijenama električne energije između ugovornih strana.

U svojim zaključcima Forum "očekuje da plan otvaranja tržišta električne energije poštuju sve ugovorne strane u skladu sa Ugovorom o uspostavljanju energetske zajednice Jugoistočne Evrope i podstiče ih da pojačaju svoje napore u cilju uspostavljanja zakonskog regulatornog okvira koji je potreban za efikasnu konkurenciju na veleprodajnom tržištu električne energije."

U ovom kontekstu je od ogromne važnosti unapređenje transparentnosti informacija, naročito rada operatora prenosnog sistema.

Od ugovornih strana se traži da informacije određene propisom Evropske komisije 1228/2003 budu javno dostupne.

Takođe je dat zadatak ECRB timu da izradi zajednička pravila za nadziranje regionalnog tržišta Jugoistočne Evrope, te da predstavi svoj prijedlog na sljedećem Atinskom forumu.