Skip to Content

Postrojenja koja koriste energetski potencijal vodotokova

Verzija prilagođena za štampanje

 

R. br.

Registarski broj sertifikata

Proizvodno postrojenje

Proizvođač

Datum početka važenja sertifikata

Rješenje o izdavanju sertifikata

Period važenja

1

01-154-04-1/Spp-1-1/13

MHE Divič

Lokacija: Kruševo Brdo, Kotor Varoš

Nominalna snaga: 2.283,2 kW

"Eling MH" d.o.o. Teslić

22.05.2013.

01-154-15/13/R-62-72

do 16.02.2027.

2

01-171-04-1/Spp-2-1/16

MHE Bistrica B-5а

Lokacija: Dobro Polje, Kalinovik

Nominalna snaga: 3.930 kW

Društvo za porizvodnju i distribuciju električne energije "Taubinger elektrik" d.o.o. Kalinovik

27.06.2016.

01-171-13/16/R-19-209

do
16.02.2027.

 3

 01-722-04-1/Spp-3/12

 MHE Štrpci

Lokacija: Donja Rijeka, opština Rudo

Instalisana snaga: 60 kW

 MHE Štrpci
Čedomir Lalović

31.05.2012. 

01-722-13/11 

15 godina 

 4

 01-580-04-1/Spp-4-1/14

 MHE Sućeska R-S-1
MHE Sućeska R-S-2

Lokacija: Strgačina, Opština Rudo

Instalisana snaga: 3.029 kW
MHE Sućeska R-S-1:
2 x 965 = 1.930 kW
MHE Sućeska R-S-2: 1x1.099 kW = 1.099 kW

 "ERS" male hidroelektrane d.o.o. Banja Luka

26.02.2014. 

01-580-13/13/P-79-47

do
11.07.2027.

5

01-318-04-1/Spp-5/13

MHE Novakovići
Lokacija: Novakovići, Opština Kneževo

Instalisana snaga:
5.770 kW

"EHE" d.o.o. Banja Luka

24.01.2013.

01-318-21/12

15 godina

6

01-355-04-1/16/Spp-6-1/16

MHE Žiraja
Lokacija: Bijelo Bučje, Opština Teslić

Instalisana snaga:
410 kW

"MEGA ELEKTRIK" Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši

26.07.2016.

01-355-12/16/R-21-227

13.02.2028.

7

01-52-04-1/Spp-15-1/16

MHE "Velika Jasenica"
Lokacija: Blatnica, opština Teslić

Instalisana snaga: 650 kW

"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka

26.05.2016.

01-52-12/16/R-16-166

do 12.03.2029.

8

01-134-04-1/Spp-18/14

MHE "Oteša B-O-2"
Lokacija: na zemljištu utvrđenom lokacijskim uslovima br. 15.02-364-91/12 od 5.9.2012. 
Opština Foča
Instalisana snaga: 992 kW

"OTEŠA" male elektrane d.o.o. Foča

21.05.2014.

01-134-13/14/R-84-146

15 godina

9

01-203-04-1/Spp-19/14

MHE "Grabovička rijeka"
Lokacija: na dijelu k.č. br. 2623 (vodozahvat), na dijelu k.č. br. 1823, 1827, 1876/3 i 2631/1 (cjevovod u dužini 1727 m), na k.č. br.1628 i 1629/1 (mašinska zgrada), sve k.o. Grabovica, opština Kotor Varoš

Instalisana snaga:
785 kW 

"E-PROMET" d.o.o. Kotor Varoš

26.06.2014.

01-203-12/14/R/86-190

15 godina

10

01-252-04-1/Spp-33/15

MHE "Ilomska"
Lokacija - na k.č. br. 11/79-2, 11/79-3 k.o. Benići, 5/7-2 k.o. Đenići i 1/1 i 923 k.o. Korićani, Opština Kneževo
instalisana snaga 4.950  kW
(agretat br. 1-3.300 kW i agregat br. 2-1.650 kW)

Društvo sa ograničenom odgovornošću "ELING MALE HIDROELEKTRANE" Teslić

31.03.2015.

01-252-12/14/R-105-66

15 godina

11

01-356-04-1/16/Spp-34-1/16

Мala hidroelektrana "Žeželja"
Lokacija na k.č. br. 218/15 i 218/16 к.о. Blatnica, Opština Teslić
instalisana snaga
300 kW 

"MEGA ELEKTRIK" Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši

26.07.2016.

01-356-8/16/R-21-228

14.05.2030.

12

01-211-04-1/Spp-40-1/18

Mala hidroelektrana "Ustiprača"
Lokacija - opštine Rogatica i Novo Goražde
instalisana snaga 6.900 kW
(agregat br. 1 - 3.450 kW i agregat br. 2 - 3.450 kW)Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu "HIDROINVEST"

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu "HIDROINVEST"

od 01.06.2018.

01-211-6/18/R-80-131

do 16.10.2030.

13

01-413-04-1/Spp-43-1/16

Mala hidroelektrana "Zapeće"
Lokacija - na zemljištu utvrđenom lokacijskim uslovima broj: 15.02-364-240/13 od 11.10.2013. godine i na zemljištu označenom kao k.č. broj 7/66-2, 7/73-3, dio 7/115 i dio 7/116, K.O. Makarići, Opština Kneževo
instalisana snaga 3.877 kW
(agregat br. 1 - 2.529 kW i agregat br. 2 - 1.348 kW)

"EHE" društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka

17.11.2016.

01-408-50/15/R-31-330

do
22.01.2016.

14

01-555-04-1/Spp-45/16

MHE "Otoke 1"
Lokacija - Popuže, Janjske Otoke broj 1, K.O. Grabovica, lista nepokretnosti 345, k.č. 46 i k.č. 47, Opština Šipovo
instalisana snaga 32 kW

Mala hidroelektrana "Otoke 1"
Lokacija - Popuže, Janjske Otoke broj 1, K.O. Grabovica, lista nepokretnosti 345, k.č. 46 i k.č. 47, Opština Šipovo
instalisana snaga 32 kW

03.03.2016.

01-555-13/15/R-05-78

15 godina

15

01-402-04-1/Spp-46/16

MHE "Mesići - Nova"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 1650 i 2027 k.o. Mesići, Opština Rogatica
instalisana snaga 4.897,5 kW
(agregat br. 1 - 1.632,5 kW, agregat br. 2 - 1.632,5 kW i agregat br. 3 - 1.632,5 kW)

Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

29.03.2016.

01-402-10/15/ R-09-125

15 godina

16

01-350-04-1/Spp-55/16

MHE "Do"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 678/14, 687/16,678/16,678/17,691/12,691/16, 691/15, 691/14, 691/13, 712/5, 711/4, 710/6, 713, 714, 715, 716, 687/15, 687/17, 687/18, 678/15, 622/1, 622/2 i 619/1 K.O. Bitunja i K.O. Hrgud, Opština Berkovići
instalisana snaga 2.000 kW

Društvo sa ograničenom odgovornošću "STRAJKO" d.o.o. Trebinje

06.10.2016.

01-350-10/16/R-27-293

15 godina

17

01-607-04-1/Spp-58/17

MHE "BK2"
Lokacija - na zemljištu označenom kao parcele k.č. broj 1827/3 K.O. Jeleč i k.č. broj 1104/2 K.O. Poljice (mašinska zgrada), Opština Foča
instalisana snaga 250 kW
(agregat br. 1-160 kW i agregat br. 2-90 kW)

KRUPICA male hidroelektrane društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju električne energije Foča

13.02.2017.

01-607-12/16/R-37-25

15 godina

18

01-650-04-1/Spp-59/17

MHE "Govza B-G-1-Jeleč"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 1146 i 1335 K.O. Miljevina, i na zemljištu označenom kao k.č. br. 159, 164, 165 i 350 K.O. Jeleč, Opština Foča
instalisana snaga 4.980 kW
(agregat br. 1-3.600 kW i agregat br. 2-1.380 kW)

"ELEKTROS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Banja Luka

13.04.2017.

01-650-12/16/R-42-72

15 godina

19

01-166-04-1/Spp-61/17

MHE "Jovana"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 597/3, 597/4, 597/5, 597/7 i 597/8 K.O. Rupovo Brdo (novi premjer), što odgovara k.č. br. 2149/1, 2149/7 i 2149/8 K.O. Derventa (stari premjer), Opština Milići
instalisana snaga 944 kW
(agregat br. 1- 571 kW i agregat br. 2- 373 kW)

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Elektro - Jovana" d.o.o. Milići

04.05.2017.

01-166-12/17/R-45-106

15 godina

20

01-333-04-1/Spp-65/17

MHE "Paklenica"
Lokacija - na zemljištu i to: mašinska radionica na k.č. broj 39/2 (novi premjer) K.O. Rječica, vodozahvat broj 1 na rijeci Paklenici na k.č. broj 1548/2, 1548/3 i 1548/4 (novi premjer) K.O. Donja Paklenica i vodozahvat broj 2 na rijeci Krivaji na k.č. broj 2419/2 K.O. Donja Paklenica i k.č. broj 539/2 K.O. Rječica, Grad Doboj
instalisana snaga 245 kW

MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj

27.07.2017.

01-333-11/17/R-52-180

15 godina

21

01-482-04-1/Spp-68/17

Mala hidroelektrana "Štedrić"

· Lokacija – na području sela Bašići, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 K.O. Derventa, što odgovara k.č. br. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 K.O. Vasilj i 2431/9 K.O. Derventa (stari premjer), Opština Milići
- instalisana snaga 850 kW
- planirana godišnja proizvodnja 3.540 MWh               

Društvo sa ograničenom odgovornošću    "ZEMX" Srebrenica

28.12.2017.

01-482-12/17/R-66-297

15 godina

22

01-492-04-1/Spp-70/18

Mala hidroelektrana "Crkvina"
Lokacija - u Ugodnovićima, na zemljištu označenom kao k.č. br. 860/221 i 860/222 K.O. Ugodnović (SP Ugodnović) i k.č. br. 938/1 i 938/245 k.o. Očauš 1 (SP Očauš), Opština Teslić
Instalisana snaga: 249 kW
Planirana godišnja proizvodnja: 970 MWh

Društvo sa ograničenom odgovornošću "TESLA" za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, inžinjering i usluge Modriča

17.01.2018.

01-492-11/17/R-67-6

15 godina

23

01-500-04-1/Spp-73/18

Мala hidroelektrana "Žiraja II"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. broj 127/8, dio 87/6 i 156/2 k.o. Bijelo Bučje, Opština Teslić
Instalisana snaga 885 kW (agregat br. 1 - 310 kW i agregat br. 2 - 575 kW)
Planirana godišnja proizvodnja 2.400 MWh

"МЕGА ЕLЕKТRIK" Privrеdnо društvо zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје а.d. Lаktаši

16.02.2018.

01-500-13/17/R-70-31

15 godina

24

01-137-04-1/Spp-74/18

Mala hidroelektrana "Jeleč"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 165, 167, 356, 1339, 1785, 2862, 2339, 2858, 2858/3 K.О. Jeleč, Opština Foča
(agregat br. 1 - 3.450 kW i agregat br. 2 - 1.500 kW)
Planirana godišnja proizvodnja
18.000 MWh

"Petrol hidroenergija" d.o.o. Teslić

27.03.2018.

01-137-13/18//R-74-75

15 godina

25

01-57-04-1/Spp-75/18

Mala hidroelektrana "Čemerno"
Lokacija - Čemerno, vodozahvat na dijelovima parcela označenih kao k.č. br. 1287 i k.č. br. 1293 K.O. Dražljevo 1, cjevovod na dijelovima parcela k.č. br. 1293 i k.č. br. 2418/3 K.O. Dražljevo 1, u prostornom obuhvatu RP "Kanal", Opština Gacko
Instalisana snaga 200 kW
Planirana godišnja potrošnja 864 MWh

Privredno društvo "Strajko-Inženjering" d.o.o. Trebinje

12.04.2018.

01-57-17/18/R-76-87

15 godina

26

01-50-04-1/Spp-76/18

Mala hidroelektrana "Dub"
Lokacija - teritorija Opštine Rogatica
Instalisana snaga 9.400 kW
(agregat br. 1 - 4.700 kW i agregat br. 2 - 4.700 kW)
Planirana godišnja proizvodnja 44.160 МWh

"Hidroinvest" d.o.o. Rogatica

01.06.2018.

01-50-12/18/Р-80-130

15 godina

27

01-209-04-1/18/Spp-77/18

Mala hidroelektrana "Medna"
Lokacija - teritorija Opštine Mrkonjić Grad i Opštine Rogatica
Instalisana snaga 4.900 kW
Planirana godišnja proizvodnja 18.400 МWh

"L.S.B. Elektrane" d.o.o. Banja Luka

07.06.2018.

01-209-10/18/R-82-140

15 godina

28

01-123-04-1/18/Spp-78/18

Mala hidroelektrana "Ispod Kušlata"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 12223/2, 13712/4, 13712/3, 13712/5, k.o. Kamenica. Kamenica, k.č. br. 1225/4, 1225/3, 1225/5 и 671/2, k.o. Drinjača, Grad Zvornik
Instalisana snaga 978 kW
Planirana godišnja proizvodnja 6.500 МWh

"ETA Energy" d.o.o. Zvornik

21.06.2018.

01-123-16/18/R-84-150

15 godina

29

01-374-04-1/18/Spp-81/18

Mala hidroelektrana "Bogatići Nova"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 i 1239/1, k.o. Jablanica, Opština Trnovo
Instalisana snaga 9.960 kW
Planirana godišnja proizvodnja
40.541,63 МWh

Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Еlеktrоdistribuciја'' а.d. Pаlе

14.12.2018.

01-374-9/18/R-98-282

15 godina

30

01-476-04-1/Spp-82/19

Mala hidroelektrana "Bočac 2"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 42/49-4 k.o. Surjan-Bočac, opština Mrkonjić Grad
Instalisana snaga 9.990 kW
Planirana godišnja proizvodnja
41.603 МWh

Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' а.d. Mrkonjić Grad

07.02.2019.

01-476-12/18/Р-102-14

15 godina

31

01-456-04-1/Spp-84/19

Mala hidroelektrana "Studena 2"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 860/1, 860/219, 860/220 K.O. Ugodnović (SP Ugodnović) i k.č. broj 1241/1 i 1241/136 K.O. Bijelo Bučje (SP Bijelo Bučje),
Opština Teslić
Instalisana snaga 249 kW
Planirana godišnja proizvodnja 1.050 МWh

Društvo sa ograničenomo odgovornošću "GM ENERGIJA" Teslić

 20.03.2019.

01-456-13/18/R-106-46

15 godina

32

01-27-04-1/Spp-85/19

Mala hidroelektrana "Podivič"
Lokacija - na teritoriji opština Istočno Novo Sarajevo i Trnovo
Instalisana snaga 995 kW 
Planirana godišnja proizvodnja 4.803 MWh

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promen roba i usluga "BUK"

14.05.2019.

01-27-14/19/R-112-118

15 godina

33

01-113-04-1/Spp-87/19

MHE "Kruševo Brdo"
Lokacija - na zemljištu i to, vodozahvat na dijelu parcela označenih kao k.č. 1022 i k.č.1025 K.O. Kruševo Brdo1, zatim k.č. 967 i k.č. 985 K.O. Kruševo Brdo 2, cjevovod položen u trup postojećeg puta na dijelovima parcela označenih kao k.č. 297, k.č. 1022 i k.č. 1025 K.O. Kruševo Brdo 1 te k.č. 967 i k.č. 985 K.O. Kruševo Brdo 2 i mašinska zgrada na parceli označenoj kao k.č. 297 K.O. Kruševo Brdo 1, Opština Kotor Varoš
Instalisana snaga 265 kW 
Planirana godišnja proizvodnja 1.495 MWh

PURE ENERGY d.o.o. Kotor Varoš

06.06.2019.

01-113-14/19/R-114-134

15 godina

34

01-507-04-1/Spp-88/19

MHE "Grabovica"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. (stari premjer) broj 567 i 227 K.O. Vraneševići, Opština Bratunac
Instalisana snaga 249,9 kW 
Planirana godišnja proizvodnja 1.655 MWh

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Green Energy -R" Bratunac

06.06.2019.

01-507-12/18/R-114-135

15 godina

35

01-509-04-1/Spp-89/19

MHE "Mlečva"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. (stari premjer) broj 611/3 i 603 K.O. Stanatovići i k.č. (stari premjer) broj 134/1 K.O. Mlečva, Opština Bratunac
instalisana snaga 249,9 kW
planirana godišnja proizvodnja 1.655 MWh

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Green Energy - R" Bratunac

06.06.2019.

01-509-10/18/R-114-136

15 godina