Skip to Content

Način obračuna električne energije korisnika poslovnih prostora - "Tržnica" a.d. Banja Luka

Verzija prilagođena za štampanje

PITANJE

 

"Tržnica" a.d. Banja Luka posjeduje na dvije lokacije u gradu poslovno-prodajne prostore koje, u skladu sa svojom djelatnošću, izdaje u zakup pravnim ili fizičkim licima.

 

Do 2001. godine svaki korisnik poslovnog prostora je imao vlastito mjerenje električne energije, a zakupci istih su troškove električne energije sami regulisali sa "Elektrodistribucijom" Banja Luka.

Obzirom da se radi oko 250 malih poslovnih jedinica, sa tendencijom rasta broja korisnika zbog dogradnje, te da su veoma česte promjene zakupaca, a zbog problema koji su se javljali u odnosima zakupac i isporučilac el. energije, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka se obratila "Tržnici" a.d. Banja Luka sa zahtjevom da se mjerenje na jednoj lokaciji objedini i obezbjedi mjerenje potrošene el. energije na jednom mjestu.

"Tržnica" a.d.Banja Luka je po dobijenim elektroenergetskim saglasnostima i građevinskim dozvolama izgradila na svojim lokacijama svoje trafo stanice 10 (20)/0,4 kV, 630 kV i 0,4 kV električne mreže, sa ugrađenim mjernim garniturama na naponu 10 kV. Sada se na svakoj lokaciji električna energija mjeri na jednom mjestu, a obračun se vrši po tarifnom sistemu 10 kV.

Za svaki lokal je ugrađeno kontrolno mjerenje sa kvalitetnim brojilima električne energije. Utrošenu električnu energiju u dvije trafo stanice sa vršnim opterećenjem Tržnica po prijemu računa plati Elektrodistribuciji.

Svojim zakupcima i korisnicima električne energije Tržnica fakturiše potrošnju koja je očitana na kontrolnim brojilima, a vršno opterećenje po trafo stanici podjeli sa brojem svih kontrolnih brojila na toj lokaciji i priključi pomenutoj fakturi mjesečne potrošnje. Naravno da fakturisanje el. energije vršimo po odredbama "Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom", kao što i nama fakture šalje "Elektrodistribucija".

U novim "Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom" nismo pronašli odredbu koja bi jasno potvrdila ili na neki drugi način definisala našu dilemu u pogledu legalnosti načina fakturisanja utrošene el. energije našim korisnicima prostora.

Moramo istaći da smo od početka ovog načina rada od isporučioca tražili da ovaj novonastali problem riješi, a u koji smo dospjeli ispunjavajući njihov nalog da obezbjedimo mjerenje na jednom mjestu, te da su nas obavjestili da će to bit definisano novim opštim uslovima.

Želimo napomenuti da smo se na ovaj zahtjev odlučili po preporuci i sugestiji novog rukovodstva u RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, čiji smo potrošač, sa kojima smo pokušali iznaći rješenje u okvirima novih "Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom".

Vas molimo da nam pomognete u smislu da nam potvrdite dosadašnji način rada ili da definišete način i uslove pod kojima mi legalno možemo da svojim zakupcima poslovnih prostora fakturišemo utrošenu el. energiju i vršno opterećenje po lokacijama.

 

ODGOVOR

Na osnovu činjenica navedenih Vašim dopisom, te dostavljene elektroenergetske saglasnosti broj 2726/01 od 27.11.2002. godine, te elektroenergetske saglasnosti broj 3660/02 od 19.11.2002. godine, očigledno je da se kao krajnji kupac električne energije javlja "Tržnica" a.d. Banja Luka, dok zakupci poslovnih prostora nemaju taj status.

U konkretnom slučaju obračun i fakturisanje utrošene električne energije zakupcima poslovnih prostora se može vršiti u skladu sa članom 18. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik RS" broj 66/06), pri čemu bi svi zakupci imali status indirektnog kupca. Ovakvim načinom fakturisanja između snabdjevača električnom energijom i zakupca bi bio uspostavljen direktan ugovorni odnos.

Drugi način obračuna i fakturisanja se može primijeniti ukoliko "Tržnica" a.d. Banja Luka ne odobri, ili "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka ne da saglasnost na snabdijevanje zakupaca kao indirektnih kupaca. U tom slučaju "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka treba da fakturiše utrošenu električnu energiju "Tržnici" a.d. Banja Luka, dok se način na koji zakupci plaćaju troškove električne energije definiše putem ugovora o zakupu sa "Tržnicom", pri čemu troškovi električne energije predstavljaju varijabilni dio troškova zakupa.