Skip to Content

Zaključak o obustavljanju postupka po Zahtjevu za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje el. energije - MSE "Besjeda 1"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-231-7/19/R-115-148
Datum: 20. jun 2019. godine 
                                                                                     

Na osnovu odredbi člana 119 stav 2. i člana 208. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10) i člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), u postupku po zahtjevu privrednog društva „Besjeda“ d.o.o. Banja Luka za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Besjeda 1“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20. juna 2019. godine, u Trebinju, donijela

Z A К LJ U Č A К

OBUSTAVLJA SE postupak po Zahtjevu za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Besjeda 1“, privrednog društva „Besjeda“ d.o.o. Banja Luka, zbog odustanka stranke od zahtjeva.

 

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo „Besjeda“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Besjeda 1“, instalisane snage 49,5 kW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 65.000 kWh. Zahtjev je u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primljen dana 20. maja 2019. godine.
U toku postupka po ovom zahtjevu, podnosilac je aktom broj 01-06/19 od 5. juna 2019. godine, obavijestio Regulatornu komisiju da povlači podneseni zahtjev za odobrenje preliminarnog prava. Dakle, podnosilac zahtjeva se podneskom u pisanoj formi izričito izjasnio da povlači svoj zahtjev, čime je podnosilac odustao od zahtjeva u smislu odredbe člana 120. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.

Imajući u vidu navedeni činjenični i pravni osnov, ovaj postupak je trebalo obustaviti, zbog odustanka stranke od zahtjeva, kako je odlučeno u dispozitivu ovog zaključka.
Pouka o pravnom lijeku zasniva se na odredbi člana 25. Zakona o energetici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovaj zaključak je konačan. Protiv ovog zaključka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. 


                                                                                                       Predsjednik


Vladislav Vladičić