Skip to Content

Rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE "Torič 2"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-243-4/19/R-115-146
Datum: 20. jun 2019. godine                                                                  
                                                   
Na osnovu odredbe člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 23. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), u postupku po zahtjevu privrednog društva "PPA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Torič 2", Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20. juna 2019. godine, u Trebinju, donijela
 
R  J  E  Š  E  NJ E
o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Torič 2"
 
1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu "PPA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, Gundulićeva br. 86 Banja Luka, odobrava se pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Torič 2", instalisane snage – fotonaposnki moduli 167,2 kW, invertori 160 kW i ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 243.000 kWh, izgrađenom na zemljištu označenom kao k.č. br. 479/1 К.O. Bileća (novi premjer), Opština Bileća. 
2. Podnosilac zahtjeva na osnovu ovog rješenja stiče pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 243.000 kWh. 
3. Pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od petnaest (15) godina počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja.
4. Prilikom zaključenja ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuju se cijene za solarne elektrane izgrađene na zemlji, instalisane snage do uključivo 250 kW, utvrđene Odlukom o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora. 
5. Podnosilac zahtjeva obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje ugovora o podsticanju, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni. 
6. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne podnese zahtjev za zaključenje ugovora sa Operatorom sistema podsticaja u roku propisanom u tački 5. ovog rješenja, prestaje da važi rješenje o pravu na podsticaj.
7. Obračun električne energije koju podnosilac zahtjeva isporučuje u elektroenergetsku mrežu i za koju ima pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni vrši se na osnovu očitanja na mjernom mjestu smještenom u proizvodnom postrojenju sa karakteristikama mjernih uređaja kako je navedeno u Sertifikatu za proizvodno postrojenje i Deklaraciji o mjernom mjestu. Na mjernom mjestu za prijem/predaju električne energije u mrežu, koje je locirano u novoizgrađenoj TS, instalisana je poluindirektna dvosmjerna mjerna grupa koja se sastoji od:
• mjernog uređaja na kome se vrši mjerenje i registracija električne energije isporučene u elektroenergetsku mrežu proizvođača Landys&Gyr, tipa: ZMG410CR4.041b.37; BA-F-6-1059, serijskog broja 40703222, godina proizvodnje 2018, klase tačnosti 1 za mjerenje aktivne energije i snage i klase tačnosti 2 za mjerenje reaktivne energije, nazivnog napona 3x58/100...277/480 V i nazivne struje 5(6) A, a period važenja žiga je dvanaest godina;
• tri strujna mjerna transformatora proizvođača Elektrosklop d.o.o. tipa: STV-2, klase tačnosti 0,5, prenosnog odnosa 300/5 A, serijskih brojeva 1114112/16, 1114113/16 i 1114114/16;
• obračunska konstanta je 60.
8. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 4. juna 2019. godine od privrednog društva "PPA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu` Banja Luka, Gundulićeva br. 86 Banja Luka, primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj solarnoj elektrani „Torič 2“, instalisane snage – fotonaposnki moduli 167,2 kW, invertori 160 kW i ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 243.000 kWh, koja je izgrena na na zemljištu označenom kao k.č. br. 479/1 К.O. Bileća (novi premjer), Opština Bileća. 
Regulatorna komisija je, na 112. redovnoj sjednici, održanoj 14. maja 2019. godine, donijela Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Torič 2" broj 01-134-13/19/R-112-119 (u daljem tekstu: Sertifikat), kojim se potvrđuje da se u ovom postrojenju proizvodi električna energija koristeći obnovljivi izvor energije, a što je jedan od uslova za odobrenje prava na podsticaj. 
U skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), Regulatorna komisija je 7. juna 2019. godine obavijestila javnost o kompletnosti ovog zahtjeva.
Za ovo proizvodno postrojenje je rješenjem Regulatorne komisije broj 01-300-7/18/R-92-220 od 13. septembra 2018. godine, odobreno preliminarno pravo na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Torič 2'', na osnovu koga je zaključen Predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, broj 1.1/04/1-30-291/18 od 10. oktobra 2018. godine. 
U skladu sa odredbama članova 6, 14. i 23. Pravilnika o podsticanju razmotren je zahtjev podnosioca za odobrenje prava na podsticaj i utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava sve kriterijume i uslove u pogledu izvora energije, snage postrojenja, planirane godišnje proizvodnje i količina koje su Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije - u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 111/15, 5/16 i 97/18) određene za podsticanje. S obzirom na naprijed navedeno podnosiocu zahtjeva odobreno je pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za neto proizvedenu električnu energiju koja se isporučuje u mrežu u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 243.000 kWh, odnosno odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja. 
Prilikom utvrđivanja trajanja prava na podsticaj Regulatorna komisija je postupila u skladu sa članom 21. stav (1) i članom 25. stav (1) i (2) Pravilnika o podsticanju koji se odnosi na nova proizvodna postrojenja po kome se pravo na obavezan otkup električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ostvaruje na period od petnaest (15) godina od dana početka ostvarivanja prava na podsticaj, odnosno, počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Na osnovu člana 5, 21. i 26. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. i 29. Pravilnika o podsticanju proizvodno postrojenje podnosioca zahtjeva se svrstava u solarne elektrane izgrađene na zemlji instalisane snage do uključivo 250 kW, te se prilikom zaključenja ugovora o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuje cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora za tu vrstu proizvodnog postrojenja, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovoga rješenja. Garantovana otkupna cijena se ne mijenja u periodu važenja ugovora, osim u slučaju donošenja posebne odluke zbog većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra.
Na osnovu člana 27. stav (5) Zakona i na osnovu člana 26. stav (2) Pravilnika o podsticanju, proizvođač električne energije dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese zahtjev za zaključenje ugovora o podsticanju sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 5. dispozitiva ovog rješenja. 
Odredbama člana 27. stav (8) Pravilnika o podsticanju definisani su razlozi za gubitak prava na podsticaj, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na Sertifikatu i Deklaraciji o mjernom mjestu izdatoj od strane operatora sistema broj 030230-326-01/19 od 19. februara 2019. godine.
Tačka 8. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog Zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može  se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
                                                                                                     
 Predsjednik
 
                                                                                             
                                                                                               Vladislav Vladičić