Skip to Content

Rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MHE "Grabovica"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-506-6/18/R-115-145
Datum: 20. jun 2019. godine                                                                                                                                                     
 
Na osnovu odredbe člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 23. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19) u postupku po zahtjevu „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac, za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovica“ Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20. juna 2019. godine, u Trebinju, donijela    
 
 
R  J  E  Š  E  NJ E
o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovica“
 
1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac, Drinska bb, Bratunac, odobrava se pravo na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovica“, nominalne aktivne snage na turbini 249,9 kW, planirane neto godišnje proizvodnje 1.655.000 kWh, izgrađenom na Grabovičkoj rijeci, na zemljištu koje je označeno kao k.č. 567 i 227 k.o. Vraneševići (stari premjer), opština Bratunac. 
2. Podnosilac zahtjeva na osnovu ovog rješenja stiče pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom  planirnom godišnjem iznosu od 1.655.000 kWh.  
3. Pravo na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od petnaest (15) godina počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja.
4. Prilikom zaključenja ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuju se cijene za hidroelektrane instalisane snage do 1 MW, utvrđene Odlukom o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora.
5. Podnosilac zahtjeva obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje ugovora o podsticanju, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni.
6. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne podnese zahtjev za zaključenje ugovora sa Operatorom sistema podsticaja u roku propisanom u tački 5. ovog rješenja prestaje da važi rješenje o pravu na podsticaj.
7. Obračun električne energije koju podnosilac zahtjeva isporučuje u elektroenergetsku mrežu i za koju ima pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni vrši se na osnovu očitanja na indirektnom, dvosmjernom mjernom slogu, sa karakteristikama mjernih uređaja kako je navedeno u Sertifikatu za proizvodno postrojenje i Deklaraciji o mjernom mjestu, a sastoji se od:
• mjernog uređaja (brojila električne energije) proizvođača  Meter and Control, tipa: ST300FV, serijskog broja: 00225894, 2016. godina proizvodnje, klase tačnosti 0,5 za mjerenje aktivne energije i snage i klase tačnosti 2 za mjerenje reaktivne energije, nazivnog napona 3h58/100 V; nazivne struje 5 A, a važenje žiga do 2024. godine,
• tri strujna mjerna transformatora proizvođača Schneider, tipa: ARM 3/N2F, klase tačnosti 0,5, prenosnog odnosa 2x15/5 A/A, serijskih brojeva 17088964, 17088965 i 17089181 čiji su primari spojeni u prenosni odnos 30/5 A;
• tri naponska mjerna transformatora proizvođača Schneider, tipa: VRM3n/S2, klase tačnosti 0,5, prenosnog odnosa 10/0,1 kV/kV, serijskih brojeva 17081720, 17081717 i 17081721
• obračunska konstanta je 600.
8. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.12.2018. godine od privrednog društva „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac, Drinska bb, Bratunac, primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE Grabovica, instalisane snage 249,95 kW, ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 1.655.000 kWh, a koje je izgrađeno na zemljištu označenom kao k.č. br. 567 i 227, k.o. Vraneševići, opština Bratunac. Zahtjev je dopunjen 05.03.2019. godine kada je dostavljena nedostajuća dokumentacija, navedena u obavještenju o nekompletnosti, izuzev sertifikata za ovo proizvodno postrojenje..
Regulatorna komisija je, na 114. redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. godine, donijela Rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Grabovica“, broj 01-507-12/18/R-114-135 (u daljem tekstu: Sertifikat), kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, a što je jedan od uslova za odobrenje prava na podsticaj. 
Regulatorna komisija je 11. juna 2019. godine, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), obavijestila javnost o kompletnosti ovog zahtjeva. 
Podnosiocu zahtjeva je rješenjem Regulatorne komisije, broj 01-512-9/17/R-69-22, od 1. februara 2018. godine odobreno preliminarno pravo na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Grabovica“, na osnovu koga je podnosilac zahtjeva zaključio Predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja, broj 1.1/04/1-30-73/18 od 14. marta 2018. godine.  
S obzirom na potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-22/18 od 12. januara 2018. godine i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20. juna 2019. godine, na osnovu odredbi člana 6, 14. i 23. Pravilnika o podsticanju, razmotrila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Grabovica“. Utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava sve kriterijume i uslove u pogledu izvora energije, snage postrojenja, planirane godišnje proizvodnje i količina koje su Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije - u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 111/15, 5/16 i 97/18) određene za podsticanje, te je odlučeno kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja. 
Prilikom utvrđivanja trajanja prava na podsticaj Regulatorna komisija je postupila u skladu sa članom 25. stav (1) i (2) Pravilnika o podsticanju koji se odnosi na nova proizvodna postrojenja po kome se pravo na obavezan otkup električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ostvaruje na period od petnaest (15) godina od dana početka ostvarivanja prava na podsticaj, odnosno, počev od dana početka prodaje električne energije u sistemu podsticaja po garantovanoj otkupnoj cijeni na osnovu zaključenog ugovora sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Na osnovu člana 5, 21. i 26. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. i 29. Pravilnika o podsticanju proizvodno postrojenje podnosioca zahtjeva se svrstava u hidroelektrane instalisane snage do uključivo 1 MW, te se prilikom zaključenja ugovora o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni sa Operatorom sistema podsticaja primjenjuje cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora za tu vrstu proizvodnog postrojenja, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovoga rješenja. Garantovana otkupna cijena se ne mijenja u periodu važenja ugovora, osim u slučaju donošenja posebne odluke zbog većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra.
Na osnovu člana 27. stav (5) Zakona i na osnovu člana 26. stav (2) Pravilnika o podsticanju, proizvođač električne energije dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese zahtjev za zaključenje ugovora o podsticanju sa Operatorom sistema podsticaja, te je odlučeno kao u tački 5. dispozitiva ovog rješenja. 
Odredbama člana 27. stav (8) Pravilnika o podsticanju definisani su razlozi za prestanak važenja rješenja o podsticaju, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na podacima iz Sertifikata, Deklaraciji o mjernim mjestima koju je izdao operator distributivnog sistema, broj 1753-DMM/2019 od 14. maja 2019. godine. 
Tačka 8. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te na odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može  se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.                                                                                                                    
                                                                                                           Predsjednik
 
Vladislav Vladičić