Skip to Content

Zaključak o rješavanju spora - Milošević Velibor, Bratunac

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-202-6/19/R-115-155
Datum: 20.06.2019. godine                                                                     
 
Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d). Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10 i 7/19) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Milošević Velibora iz Bratunca, zastupanog od strane dr Predraga Baroša, advokata iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, u Trebinju, donijela je 
 
 
Z A К LJ U Č A К
 
Spor pokrenut zahtjevom Milošević Velibora iz Bratunca, zastupanog od strane dr Predraga Baroša, advokata iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom, rješavaće se u skraćenom postupku.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Dana 11.04.2019. godine, od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektor tržišne inspekcije – odjeljenje Bijeljina, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), kao stvarno nadležnom organu, dostavljen je zahtjev za rješavanje spora Milošević Velibora iz Bratunca (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom. Podnosilac zahtjeva, koji je u ovom postupku zastupan od strane dr Predraga Baroša, advokata iz Banje Luke, obratio se i neposredno Regulatornoj komisiji, dana 14.05.2019. godine, sa istim zahtjevom. U svom zahtjevu podnosilac je prigovorio na obustavu isporuke električne energije od 05.03.2019. godine, koja je izvršena na mjernom mjestu ED broj 000042010300219005, koje se nalazi u objektu u ulici Cara Lazara bb u Bratuncu, a koji podnosilac zahtjeva koristi. Dalje je navedeno da je protivna strana neosnovano izvršila obustavu isporuke električne energije na zahtjev Neđeljka Banduke, koji nije vlasnik, niti posjednik navedenog objekta i pored toga što je podnosilac zahtjeva imao zaključen ugovor o snabdijevanju. Podnosilac zahtjeva je naveo da je Neđeljko Banduka registrovan kao krajnji kupcac, nakon što je protivnoj strani dostavio Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske od 09.11.2017. godine i Rješenje RUGIP od 07.02.2018. godine. Međutim, dalje je ukazao i da navedenom presudom Vrhovnog suda Republike Srpske nije ustanovljeno nikavo pravo Neđeljku Banduki, kao i da je Rješenje RUGIP od 07.02.2018. godine poništeno Rješenjem drugostepenog organa dana 25.12.2018. godine, a što je bilo poznato i protivnoj strani. Dalje je ukazano da je podnosilac zahtjeva izgradio i opremio objekat u kome se nalazi predmetno mjerno mjesto, da je redovno izmirivao obaveze za isporučenu električnu energiju, te da je on još uvijek posjednik objekta. Takođe, podnosilac zahtjeva je naveo da mu je isključenjem električne energije pričinjena i materijalna šteta. S obzirom na navode iz zahtjeva i dokumentaciju koju je priložio, podnosilac traži da se ponovo uspostavi napajanje električnom energijom na predmetnom mjerom mjestu. 
Protivna strana je, na zahtjev Regulatorne komisije, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, dana 07.06.2019. godine, u kome je navedeno da je na mjernom mjestu ED broj 0042010300219005, koje se nalazi u objektu u ulici Cara Lazara bb u Bratuncu, kao krajnji kupac registrovan Neđeljko Banduka iz Bratunca, a na osnovu njegovog zahtjeva od 11.02.2019. godine. Do tada je na mjernom mjestu bio registrovan podnosilac zahtjeva, koji je od 10.01.2014. godine imao zaključen ugovor o snabdijevanju. Кako protivna strana navodi, promjena krajnjeg kupca je izvršena nakon što je Neđeljko Banduka dostavio validnu dokumentaciju i to Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske broj 82 0 P 013468 17 Rev od 09.11.2017. godine i Rješenje RUGIP broj 21.14-952.1-37/2918 od 07.02.2018. godine, na osnovu koga je Neđeljko Banduka upisan kao korisnik zemljišta i objekta sa navedenim mjernim mjestom. Dalje je navedeno da je nakon toga zaključen ugovor o snabdijevanju sa Neđeljkom Bandukom, te je na njegov zahtjev, dana 05.03.2019. godine, izvršena i obustava isporuke električne energije mjernom mjestu ED broj 0042010300219005. U izjašnjenju se navodi da je podnosilac zahtjeva podnio prigovor na promjenu krajnjeg kupca i isključenje električne energije, ali da je prigovor odbijen i pored toga što je podnosilac redovno izmirivao obaveze za isporučenu električnu energiju. Protivna strana strana je istakla da je promjena krajnjeg kupca i isključenje na mjernom mjestu izvršeno u skladu sa propisima, te predlaže da se zahtjev podnosioca odbije kao neosnovan.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.
 
Pravna pouka: 
Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.
 
 
         
   Predsjednik   
 
                                                                                               Vladislav Vladičić