Skip to Content

Obavještenje o rješavanju spora - Milošević Velibor, Bratunac

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-202-7/19
Datum: 20.06.2019. godine


Na osnovu člana 28. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 73. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o rješavanju spora u skraćenom postupku

Na 115. redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2019. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Milošević Velibora iz Bratunca, zastupanog od strane dr Predraga Baroša, advokata iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom, donijela je Zaključak broj 01-202-6/19/R-115-155 o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku i utvrdila nacrt rješenja ovog spora. Doneseni zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama u postupku, tako da stranke i zainteresovana lica mogu podnijeti Regulatornoj komisiji komentare na ove akte u pismenoj formi, u roku od osam dana od dana dostavljanja, odnosno objavljivanja ovog obavještenja.

                                                                                                       

  Predsjednik

                                                                                                    Vladislav Vladičić