Skip to Content

Rješenje: Vojislav Nikolić, Vlasenica

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-234-9/18/R-93-235 
Datum: 27.09.2018.

Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 1. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Nikolić Vojislava iz Vlasenice, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 93. redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra .2018. godine, u Trebinju, donijela je 
 

R J E Š E NJ E

1. ODBIJA SE zahtjev Nikolić Vojislava iz Vlasenice od 18.04.2018. godine, u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom objekta na mjernom mjestu ED broj 0044013600011000, koje se nalazi u Vlasenici, Donji Šadići bb, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 03.05.2018. godine, zahtjev za rješavanje spora Nikolić Vojislava (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) iz mjesta Donji Šadići kod Vlasenice protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina (u daljem tesktu: protivna strana), u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom. U zahtjevu podnosilac, između ostalog, navodi da mu je krajem januara ove godine izvršena obustava isporuke električne energije zbog duga u iznosu od 2.062,94 KM. Podnosilac zahtjeva navodi da se, dana 02.02.2018. godine, obratio sa zahtjevom za priključenje MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, ali po ovom zahtjevu još uvijek nije postupljeno. Pored toga, podnosilac zahtjeva navodi da je vođen sudski postupak u vezi sa naplatom duga po osnovu utrošene električene energije, da je podnio žalbu protiv presude zbog propuštanja tražeći povraćaj u pređašnje stanje, da je protivna strana pokrenula izvršni postupak i tražila njegov prekid do donošenja presude u parničnom postupku. Pored toga, podnosilac zahtjeva navodi da redovno plaća račune za utrošenu električnu energiju i da će nastaviti sa plaćanjem računa ukoliko izgubi sudski spor, te traži da mu se omogući ponovno uspostavljanje prava na napajanje električnom energijom.
Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, od protivne strane je, aktom broj 01-234-2/18 od 28.05.2018. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i dostavljanje raspoložive dokumentacije.
Regulatorna komisija je, dana 19.07.2018. godine, te, dana 17.08.2018. godine, primila izjašnjenja protivne strane, sa raspoloživom dokumentacijom. U izjašnjenjima protivne strane je, između ostalog, navedeno da je podnosilac zahtjeva registrovan kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 0044013600011000 koje se nalazi u Vlasenici, Donji Šadići bb. Kao datum uključenja ovog mjernog mjesta je naveden 01.10.2016. godine, kada je izvršena zamjena brojila zbog isteka važenja verifikacionog žiga. Sa podnosiocem zahtjeva je zaključen ugovor o snabdijevanju i izdata deklaracija o priključku kojim je konstatovana odobrena priključna snaga od 8,1 kW. Mjerni uređaj se nalazi u mjerno-razvodnom ormaru postavljenom na zid objekta i redovno je očitavan. Zbog neredovnog izmirenja računa za isporučenu električnu energiju, protivna strana navodi da je Osnovnom sudu u Vlasenici, dana 25.06.2010. godine, podnijela tužbu radi naplate potraživanja po osnovu isporučene električne enegije u iznosu od 2.062,94 KM. Osnovni sud u Vlasenici je, postupajući po ovoj tužbi, dana 17.01.2011. godine, donio presudu zbog propuštanja kojom je tuženi, odnosno podnosilac zahtjeva obavezan na isplatu iznosa od 2.062,94 KM sa kamatama i troškovima postupka. Nakon toga, dana 25.08.2011. godine, podnosilac zahtjeva je podnio prijedlog za povrćaj u pređašnje stanje, a Osnovni sud u Vlasenici je, dana 19.07.2017. godine, donio rješenje kojim se odbija prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje. Protivna strana navodi da je, na osnovu presude zbog propuštanja, podnijela prijedlog za izvršenje, te nakon toga prijedlog za prekid izvršnog postupka, nakon saznanja da je podnosilac zahtjev podnio prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje. Međutim, protivna strana navodi da joj nije poznato da li je podnosilac zahtjeva podnio žalbu na rješenje kojim se odbija prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje. S tim u vezi, protivna strana navodi da je, dana 29.12.2017. godine, primjenom odredbi člana 97. i 98. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom prečišćeni tekst, u daljem tekstu: Opšti uslovi (''Sližbeni glasnik Republike Srpske'', broj 90/12), podnosiocu zahtjeva uručila obavještenje o isključenju, te, dana 29.01.2018. godine, izvršila isključenje mjernog mjesta podnosioca zahtjeva. Nakon isključenja, podnosilac zahtjeva se, dana 02.02.2018. godine, obratio sa zahtjevom za priključenje, na koji mu nije dostavljen odgovor, već je poučen o obavezi da plati dug utvrđen presudom Osnovnog suda u Vlasenici od 17.01.2011. godine, kao i da mu ostaje mogućnost da dug, utvrđen ovom presudom, plati u ratama. Podnosilac zahtjeva ne prihvata da plati dug, te se poziva na činjenicu da je postupak po žalbi na rješenje kojim je odbijen prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje u toku. Ukoliko podnosialc zahtjeva dostavi dokaze za svoje tvrde, odnosno potvrde nadležnog suda, da je žalbeni postupak i dalje u toku, protivna strana navodi da će mjerno mjesto ponovo priključiti na distributivnu mrežu. U suprotnom, uslov za ponovno priključenje je izmirenje duga po osnovu presude i svih drugi troškova predviđenih članom 104. Opštih uslova. Na kraju izjašnjenja, protivna strana predlaže da Regulatorna komisija donese rješenje kojim se odbija zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem isključenja mjernog mjesta podnosioca sa elektrodistributivne mreže, kao neosnovan.
Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza. S obzirom na to, Regulatorna komisija je, na 91. redovnoj sjednici, održanoj 29.08.2018. godine, donijela zaključak da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i na istoj sjednici utvrdila nacrt rješenja u ovom postupku. Ovi akti su dostavljeni strankama, kojima je ukazano da u roku od osam dana od dana prijema mogu dostaviti komentare na dostavljene akte. Takođe, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije je objavljeno i obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, u kojem je takođe ukazano na mogućnost podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja. 
Izvršen je uvid u zahtjev za rješavanje spora od 18.04.2018 kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze podnosioca zahtjeva: potrdu prijema dokumenta od 04.08.2017. godine, žalbu od 04.08.2017. godine, prijedlog za prekid izvršnog postupka od 09.07.2015. godine, zahtjev za priključak električne energije od 02.02.0218. godine i račun za električnu energiju za mjesec mart 2018. godine. Takođe je izvršen uvid u izjašnjenje protivne strane od 13.08.2018. godine, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze protivne strane: izjašnjenje od 10.07.2018. godine i 13.08.2017. godine, karticu tužbu, karticu tekuće potrošnje, račune za električnu energiju za 2016, 2017. i januar 2018. godine, zapisnik o kontroli mjernog mjesta od 10.04.2018. godine, dekalraciju o priključku od 21.03.2016. godine, ugovor o snabdijevanju od 08.03.2016. godine, obavještenje o isključenju sa distributivne mreže od 29.12.2017. godine, nalog za isključenje krajnjeg kupca od 22.01.2018. godine, zapisnik o izvršenom isključenju krajnjeg kupca od 29.01.2018. godine, presudu zbog propuštanja od 17.01.2011. godine, rješenje Osnovnog suda u Vlasenici od 19.07.2017. godine, karticu kupca, karticu obačuna kupca – domaćinstva, listu za očitanje stanja brojila – domaćinstva i arhivu prometa. 
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
 u evidencijama protivne strane, kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', 1. tarifna grupa, na mjernom mjestu ED broj 0044013600011000, koje se nalazi u Vlasenici, Donji Šadići bb, registrovan je podnosilac zahtjeva;
 podnosilac zahtjeva je sa protivnom stranom, dana 08.03.2016. godine, zaključio ugovor o snabdijevanju električnom energijom;
 mjerno mjesto podnosioca je dostupno za očitanje, redovno je očitavana potrošnja električne energije i redovno su ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju;
 zbog neblagovremenog izmirenja obaveza po osnovu isporučene električne energije, protivna strana je Osnovnom sudu u Vlasenici, dana 25.06.2010. godine, podnijela tužbu, radi naplate potraživanja po osnovu isporučene električne enegije u iznosu od 2.062,94 KM;
 Osnovni sud u Vlasenici je, dana 17.01.2011. godine, donio presudu zbog propuštanja br. 92 0 Mal 023517 10 Mal, kojom je podnosilac zahtjeva obavezan da protivnoj strani plati iznos od 2.062,94 KM po osnovu isporučene električne energije, sa kamatama i troškovima postupka;
 dana 25.08.2011. godine, podnosilac zahtjeva je Osnovnom sudu u Vlasenici podnio prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje;
 dana 09.07.2015. godine, protivna strana je, zbog podnesenog prijedloga za povraćaj u pređašnje stanje, od Osnovnog suda u Vlasenici tražila prekid izvršnog postupka; 
 Osnovni sud u Vlasenici donio je, dana 19.07.2017. godine, rješenje br. 92 0 Mal 023517 10 Mal kojim se odbija prijedlog podnosioca za povraćaj u pređašnje stanje;
 dana 04.08.2017. godine, podnosilac zahtjeva je Osnovnom sudu u Vlasenici podnio žalbu na rješenje br. 92 0 Mal 023517 10 Mal, kojim je odbijen prijedlog podnosioca za povraćaj u pređašnje stanje, o kojoj će odlučiti Okružni sud u Istočnom Sarajevu;
 protvina strana je, dana 29.12.2017. godine, zbog duga po osnovu isporučene električne energije, izdala i podnosiocu zahtjeva dostavila obavještenje o isključenju sa distributivne mreže, sa periodom planiranog isključenja 22.01. – 25.01. 2018. godine;
 kako podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje duga, ovlašćeni radinici protivne strane su, na osnovu naloga za isključenje od 22.01.2018. godine, dana 29.01.2018. godine izvršili isključenje objekta podnosioca zahtjeva sa elektrodistributivne mreže, o čemu su sačinili sačinjen zapisnik o izvršenom isključenju krajnjeg kupca po nalogu za rad broj 63/18;
 podnosilac zahtjeva se, dana 02.02.2018. godine, obratio protivnoj strani sa zahtjevom za priključenje;
 povodom ovog zahtjeva, protivna strana podnosiocu zahtjeva nije dostavila odgovor, već ga je obavijestila da je obavezan da plati dug utvrđen presudom Osnovnog suda u Vlasenici od 17.01.2011. godine, te o mogućnosti da dug utvrđenovom presudom plati u ratama;
 podnosilac zahtjeva nije platio dug utvrđen presudom i njegov objekat se ne napaja električnom energijom.
Na osnovu navedenih činjenica, nesumnjivo je utvrđeno da je protivna strana, zbog postojanja duga po osnovu utrošene električne energije, ovlašćena da na osnovu odredbe člana 80. alineja 3. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), kao i odredbe člana 97. stav 1. tačka i. Opštih uslova, izvrši obustavu isporuku električne energije, uz prethodno dostavljanje obavještenja o isključenju. Protivna strana je, dana 29.12.2017. godine, zbog duga po osnovu isporučene električne energije, izdala i podnosiocu zahtjeva dostavila obavještenje o isključenju sa distributivne mreže. S obzirom da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje duga, ovlašćeni radinici protivne strane su, dana 29.01.2018. godine, izvršili isključenje objekta podnosioca zahtjeva sa elektrodistributivne mreže.
U prethodnom periodu, protivna strana je preduzela mjere za naplatu potraživanja, kada je zbog neblagovremenog izmirenja obaveza po osnovu isporučene električne energije Osnovnom sudu u Vlasenici, dana 25.06.2010. godine, podnijela tužbu, radi naplate potraživanja po osnovu isporučene električne enegije na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva u iznosu od 2.062,94 KM. Osnovni sud u Vlasenici je, dana 17.01.2011. godine, donio presudu zbog propuštanja br. 92 0 Mal 023517 10 Mal, kojom je podnosilac zahtjeva obavezan da protivnoj strani plati iznos od 2.062,94 KM po osnovu isporučene električne energije, sa kamatama i troškovima postupka. Pored toga, protivna strana je nakon donošenja ove presude Osnovnom sudu u Vlasenici podnijela prijedlog za izvršenje. 
Dakle, za odlučivanje u ovom sporu je relevantno postojanje duga po osnovu utrošene električne energije, kao osnova za obustavu isporuke električne energije. Ovo dodatno potvrđuje činjenica da je dug podnosioca po osnovu utrošene električne energije utvrđen presudom Osnovnog suda u Vlasenici. U situaciji postojanja duga po osnovu utrošene električne energije, podnosilac zahtjeva ne može ostavariti pravo na napajanje električnom energijom njegovog objekta, sve dok se taj dug ne izmiri prema protivnoj strani.
Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa zahtjevom za ostvarivanje prava na napajanje električnom energijom u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja. 
S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: 
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić