Skip to Content

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-383-3/17/R-54-193
Datum: 03.08.2017.

Na osnovu odredbi člana 4. stav 2. tačka e), a u vezi sa članom 7. Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 86/07 i 121/12) i člana 53. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51/14), postupajući po Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom u Republici Srpskoj, privrednog društva Akcionarsko društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 54. redovnoj sjednici, održanoj 3. avgusta 2017. godine, u Trebinju, donijela je
 

R J E Š E NJ E
o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo


1. Daje se saglasnost na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom sadržane u tabeli ''H3. PREDLOŽENA TARIFA'' Zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj broj 05-81-1372/17 od 28. jula 2017. godine Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo.
2. Tarifni stavovi za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom iz tačke 1. ovog rješenja, primjenjuju se od 1. avgusta 2017. godine. 
3. Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo objavljuje akt o odobrenim tarifnim stavovima, iz tačke 1. ovoga rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.
4. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, dana 31. jula 2017. godine, primila Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnog gasa u Republici Srpskoj podnosioca Akcionarsko društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo broj 05-81-1372/17 od 28. jula 2017. godine.
Zahtjevom se traži davanje saglasnosti na promjenu tarifnog stava za tarifni element "potrošnja" sa 0,67604 KM/Sm3 na 0,65104 KM/Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost, za snabdijevanje kupaca prirodnog gasa, tj. smanjenje tarifnog stava "potrošnja" za snabdijevanje kupaca (domaćinstava) prirodnim gasom od 3,70%, s tim da se za tarifni stav za "mjerno mjesto" ne zahtijeva promjena. Podnosilac zahtjeva je predložio početak primjene novih tarifnih stavova od 01. avgusta 2017. godine. 
Zahtjev je podnesen na osnovu odredbe člana 43. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (u daljem tekstu: Pravilnik), kojom je propisano da snabdjevač može korigovati cijenu prirodnog gasa u slučaju promjene nabavne cijene prirodnog gasa.
Zahtjev za promjenu tarifnih stavova je uzrokovan promjenom nabavne cijene prirodnog gasa sa 520,00 KM/1000 Sm3 na 495,00 KM/1000 Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost. Na naprijed navedenu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa dodaje se cijena distribucije KJKP ''Sarajevo-gas'' d.o.o. Sarajevo od 40,00 KM/1000 Sm3, a u skladu sa obavještenjem KJKP "Sarajevo-gas" d.o.o. Sarajevo o korekciji cijene isporučenog prirodnog gasa broj 010101-10-2162/17 od 27. jula 2017. godine.
Na osnovu naprijed navedenog ukupna novoformirana nabavna cijena prirodnog gasa za podnosioca zahtjeva iznosi 535,00 KM/1000 Sm3, umjesto važeće cijene od 560,00 KM/1000 Sm3 bez poreza na dodanu vrijednost.
O podnesenom Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom u Republici Srpskoj, objavljeno je obavještenje za javnost na osnovu odredbe člana 53. Pravilnika, sa mogućnošću podnošenja komentara zainteresovanih lica do 3. avgusta 2017. godine do 09,00 časova. U ostavljenom roku nije bilo podnesenih komentara.
Na osnovu odredbe člana 61. Pravilnika zahtjev za davanje saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom po zahtjevu podnosioca razmatran je u skraćenom postupku. 
Regulatorna komisija je, na 54. redovnoj sjednici, održanoj 3. avgusta 2017. godine, razmotrila zahtjev podnosioca i priloženu dokumentaciju, te je utvrdila da je opravdana predložena promjena tarifnog stava "potrošnja" za snabdijevanje kupaca iz kategorije korisnika "domaćinstva" u Republici Srpskoj prikazana u tabeli H.3. "PREDLOŽENA TARIFA" iz zahtjeva i to:
 

Rеdni brој

Kаtеgоriје kоrisnikа

Pоtrоšnjа 

[KМ/m3]

Мјеrnо mјеstо

[KМ/Мјеrnо mјеstо/mјеsеčnо]

1.

Dоmаćinstvа

0,65104

3,00U iznos navedenih tarifnih stavova iz prethodne tabele nije uključen porez na dodanu vrijednost.
S obzirom na naprijed navedeno, a na osnovu odredbi člana 4. stav 2. tačka e. Zakona o gasu, te odredbe člana 61. a u vezi sa odredbom člana 43. Pravilnika, Regulatorna komisija je odlučila kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Imajući u vidu opravdanost promjene cijene tarifnog stava "potrošnja", kao i zahtjev podnosioca da se smanjenje cijene primjenjuje od 01. avgusta 2017. godine, odlučeno je kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.
Odredbama člana 5. stav 1. alineja a. i b. Zakona o gasu, propisano je da je Regulatorna komisija nadležna da "usmjerava razvoj tržišta prirodnog gasa na principu nediskriminacije, konkurencije, javnosti i čuvanja poslovne tajne učesnika na tržištu prirodnim gasom, kao i za regulaciju djelatnosti u sektoru prirodnog gasa za zaštitu kupaca prirodnog gasa". Pravilnikom je propisano da cijene prirodnog gasa utvrđuje snabdjevač, a na njih saglasnost daje Regulatorna komisija. 
Članom 40. stav 3. Zakona o gasu i članom 66. Pravilnika propisano je da podnosilac zahtjeva objavljuje akt o odobrenim tarifnim stavovima u Službenom glasniku Republike Srpske, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49/09), s obzirom na konačnost rješenja, na odredbi člana 66. stav 1. Pravilnika, s obzirom na stupanje na snagu, te na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i člana 66. stav 4. Pravilnika, s obzirom na objavljivanje rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 7. stav 3. Zakona o gasu i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić