Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "CNG ENERGY" d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-460-10/17/P-73-66
Datum: 15.03.2018. 

Na osnovu odredbi člana 5. tačka đ. Zakona o gasu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/07 i 121/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u Društvu sa ograničenom odgovornošću "CNG ENERGY" Banja Luka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 73. redovnoj sjednici, održanoj 15. marta 2018. godine, u Trebinju, donijela je
 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere


I NALAŽE SE Društvu sa ograničenom odgovornošću "CNG ENERGY" Banja Luka, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, po tačkama kako slijedi:

6.5. Obaveze prema kupcima i tržištu 
Mjere i preporuke: 
U roku od 30 dana dostaviti Regulatornoj komisiji obrasce zahtjeva za zaključenje, produženje i raskid ugovora o snabdijevanju, te ih učiniti dostupnim kupcima i snabdjevačima na svojoj internet stranici i u uslužnom centru nakon formiranja.

6.7.Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije 
Mjere i preporuke:
Voditi odvojene računovodstvene evidencije za djelatnost trgovine i snabdijevanja prirodnog gasa od ostalih djelatnosti kojima se korisnik dozvole bavi, bez odlaganja. 

6.9.Finansijske obaveze korisnika dozvole
Mjere i preporuke:
1) Dostaviti Regulatornoj komisiji, u roku od 90 dana, plan aktivnosti za poboljšanje finansijskog položaja privrednog društva. 
2) Korisnik dozvole je dužan da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost. 

6.14. Pružanje informacija kvalifikovanim kupcima
Mjere i preporuke:
Oformiti uslužni centar i internet stranicu za ispunjavanje obaveza koje se odnose na pružanje informacija kupcima u skladu sa uslovima dozvole, a dokaze o uspostavljanju dostaviti Regulatornoj komisiji najkasnije do 30.06.2018. godine.

6.17. Izvještavanje Regulatorne komisije 
Mjere i preporuke:
Izvještavanje vršiti u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju Regulatorne komisije, kao kontinuiranu aktivnost.

6.19. Uvođenje i primjena sistema kvaliteta 
Mjere i preporuke:
Uvesti, sertifikovati i primjeniti sistem upravljanja kvalitetom po ISO standardima u svoj poslovni sistem, a dokaz o uvedenom sistemu dostaviti Regulatornoj komisiji, najkasnije do 30.09.2018. godine. 

II Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Društvo sa ograničenom odgovornošću "CNG ENERGY" Banja Luka je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, registarski broj dozvole 01-321-04-2/15/15, koja je izdata Rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), broj 01-321-9/15/R-110-121 od 24.06.2015. godine.
U skladu sa članom 5. tačka đ. Zakona o gasu i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je dana 17. oktobra 2017. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-460-2/17 od 05.10.2017. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, koji je istekao dana 09.03.2018. godine, korisnik dozvole je dostavio dopis u kome navodi da nema komentare na izvještaj. 
Na 73. redovnoj sjednici, održanoj 15. marta 2018. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera po pojedinim tačkama uslova dozvole, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.
Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09), te članu 5 i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: 
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić