Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након ванредне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Verzija prilagođena za štampanje Број: 01-108-5/09

Датум: 24.03.2009.

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији - Пречишћен текст (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07) и члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04), након извршене ванредне надзорне провјере у МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 42. редовној сједници одржаној 24. марта 2009. године, донијела је

 

 

РЈЕШЕЊЕ

о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере

 

  1. Налаже се предузећу МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, да изврши корекцију обрачуна и висине затезне камате свим крајњим купцима којима салдо дуга по основу обрачунате затезне камате превазилази салдо дуга по основу обрачунате утрошене електричне енергије до 15. априла 2009. године и да о томе без одлагања обавијести Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске, те да и убудуће при обрачуну камата не дозволи да салдо камата пређе главницу дуга.
  2. Утврђује се да предузеће МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом није ажурно извршавао обавезе из тачке 6.1.1. и 6.4.5 Услова дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и члана 10. тачка в. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом у погледу обавезе наплате потраживања за испоручену електричну енергију, па се опомиње да континуирано предузима одговарајуће мјере и радње ради извршења ове обавезе.
  3. Налаже се, кориснику дозволе да до 30. априла 2009. године  Регулаторној комисији за енергетику Репубилке Српске достави извјештај о ненаплаћеним потраживањима, структурисаним према времену настанка, са подацима о промјени укупних потраживања у посљедња три мјесеца.
  4. Ово рјешење је коначно.
  5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Образложење

 

У току мјесеца јануара и фебруара 2009. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС) је достављен већи број поднесака од стране крајњих купаца са подручја РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, која је у саставу МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања Лука, као корисника дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом. Подносиоци су оспоравали обрачун утрошене електричне енергије и камата; истицали приговор застарјелости потраживања; захтијевали од РЕРС-а доставу података из пословних књига о потрошњи електричне енергије, обрачуну потрошње и камата, као и плаћању утрошене електричне енергије; те су захтијевали одлагање најављеног искључења електричне енергије.

Иако поднесци нису били потпуни у смислу члана 75. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске" број 71/05), а имајући у виду да је било оправдано очекивати и даље достављање оваквих поднесака, да су поднесци садржавали исте или сличне наводе и постављене захтјеве, да су подносиоци са подручја једнога снабдјевача, то није тражена допуна поднесака, већ је извршена вандредна надзорна провјера на основу рјешења РЕРС-а број 01-108-1/09 од 30.01.2009. године. Ова провјера је извршена дана 05. и 06. фебруара 2009. године код МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања Лука и РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, а у циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања. Предмет ванредне надзорне провјере је био: контрола обрачуна утрошене електричне енергије подносиоцима захтјева, не искључујући и друге крајње купце; контрола периода и броја крајњих купаца којима је паушално утврђивана потрошња електричне енергије; контрола обрачуна камата; контрола примјене одредаба Општих услова и поштовања услова дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом.

Након обављене провјере сачињен је извјештај са препоруком РЕРС-у за одлучивање, који је достављен кориснику дозволе са могућношћу давања коментара на исти у року од 5 дана од дана достављања.  Корисник дозволе је дана 04.03.2009. године под бројем 1378/09 доставио коментаре под насловом: "Примједбе на предложено рјешење Тима за надзор по рјешењу број 01-108-1/09 од 30.01.2009. године". Иако су коментари неблаговремени, с обзиром на чињеницу да је рок за подношење коментара на Извјештај истекао 28.02.2009. године, а имајући у виду да су достављени прије редовне сједнице, РЕРС их је размотрио. У коментарима је констатовано да је Извјештај са ванредне надзорне провјере квалитетан, те да садржи тачне констатације и податке, осим у дијелу који се односи на опомену кориснику дозволе да извршава обавезе из тачке 6.1.1. и 6.4.5 Услова дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и члана 10. тачка в. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови (Службени гласник Републике Српске број 85/08), односно обавезу наплате потраживања за испоручену електричну енергију. Корисник дозволе образлаже ову примједбу на начин да детаљно описује активности које су предузете од новембра 2008. године у циљу наплате потраживања за испоручену електричну енергију. Ова примједба је без основа јер се тачка два рјешења заснива на потпуно и правилно утврђеном чињеничном стању, како је то и сам корисник дозволе потврдио. Уз примједбе је достављена анализа наплате и извјештај о ефектима обавјештења о искључењу у оквиру "Пројекта наплате потраживања вансудским путем и смањења дистрибутивних губитака". РЕРС је одлуку о овој мјери засновао на чињеници да већи број крајњих купаца регистрованих код корисника дозволе има дуг за утрошену електричну енергију од 2.000 до 7.000 КМ, а у појединим случајевима и до 20.000,00 КМ, што потврђује да се нису ажурно предузимале мјере за наплату ових потраживања у дужем временском периоду. Поред тога, неизвјесна је коначна реализација наплате с обзиром на слабу платежну моћ крајњих купаца. Имајући у виду висину потраживања и вријеме од када су настала потраживања за утрошену електричну енергију, како на подручју РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, тако и на цијелом подручју које покрива корисник дозволе, те могуће негативне посљедице усљед неблаговременог извршавања обавезе наплате потраживања на финансијски положај предузећа, као и по друге дјелатности из електроенергетског сектора, то је мјера опомене кориснику дозволе потребна у циљу указивања на озбиљност наведених посљедица, као и у циљу спречавања њиховог наступања. За одређивање ове мјере нису релевантни наводи корисника дозволе о опсежним активности које предузима у посљедње вријеме за наплату потраживања, када имамо у виду вријеме настанка и висину потраживања, тако да су коментари корисника дозволе неосновани.   

Ванредном надзорном провјером је утврђено да је у децембру 2008. године покренута акција наплате потраживања за утрошену електричну енергију, а на основу Одлуке о усвајању и реализацији пројекта под називом: "Пројекат наплате потраживања вансудским путем и смањење дистрибутивних губитака" број 40/08 од 24.11.2008. године коју је донијела Управа предузећа, на основу одредбе члана 80. алинеја 3. Закона о електричној енергији и члана 98. став 1. тачка и. Општих услова. Такође је донесена и Инструкција за спровођење овог пројекта која је укључивала и примјену мјере обуставе испоруке електричне енергије у складу са прописима и овом инструкцијом.  

Провјером је такође утврђено, да се након  завршетка рата 1995. године, на подручју РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, код одређеног броја крајњих купаца, паушално одређивала потрошња електричне енергије на основу Одлука Управног одбора предузећа. Овим одлукама је одређиван и рок до када крајњи купци морају уградити мјерне уређаје. Рокови за уградњу мјерних уређаја су усљед неизвршења обавеза крајњих купаца продужавани, а посљедњи рок за уградњу мјерних уређаја 30.06.2002. године је утврђен посебном Одлуком, којом је одређено и да се свим купцима који су уградили мјерне уређаје, а којима је претходно потрошња електричне енергије утврђивана паушално, изврши сторнирање паушално обрачунате потрошње за период од 01.04.1999. године до момента уградње бројила и да се уради поновни обрачун на основу стварно измјерене и фактурисане потрошње у љетном и зимском кварталу, према тада важећим тарифним ставовима. Корекција обрачуна и камата је извршена у складу са наведеном одлуком у корист крајњих купаца, што је потврђено увидом у финансијске картице. Крајњи купци нису подносили приговоре на паушално обрачунату потрошњу, нити на извршену корекцију обрачуна.

Увидом у евиденције које води противна страна (картица потрошача, каматни лист, каматна евиденција, мјесечни каматни обрачун) утврђено је да се обрачун камата врши у складу са прописима, те да нема обрачуна камате на камату. Корисник дозволе на каматним листама приказује одвојено основицу за обрачун камате која представља утрошену електричну енергију и салдо камате. Затезна камата се обрачунава множењем главнице дуга са бројем дана кашњења у плаћању и прописаном фиксном стопом од 0,05% на дневном нивоу. Главница дуга се не коригује за стопу раста цијена на мало за период за који се рачуна затезна камата. Поштују се закључци Владе РС у вези са отписом камата у случају поштовања уговора о репрограму. У погледу обрачуна камата на паушално утврђивану потрошњу електричне енергије ове камате су отписане и кориговане, на основу пословних одлука Управе предузећа. Садашњи начин обрачуна и фактурисања утрошене електричне енергије се врши у складу са Општим условима и тарифним ставовима.  

Приликом ове провјере утврђено је и да код појединих крајњих купаца у структури дуга доминира дуг по основу камата, тј. да је износ дуга по основу камата већи од главнице, односно дуга по основу утрошене електричне енергије. Дакле, корисник дозволе у овом погледу се није придржавао одредбе члана 4б. Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" 19/01, 52/06, 103/08) којом је прописано да "износ обрачунате затезне камате не може бити већи од главног дуга", као ни одредбе из тачке 6.1.1. Услова дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом. Од укупног броја поднесених захтјева РЕРС-у од стране крајњих купаца са подручја општине Шипово, код три крајња купца утврђен је већи износ салда дуга по основу камата од салда дуга по основу утрошене електричне енергије, тј. у структури дуга доминира дуг по основу обрачунате камате. Имајући у виду наведени чињенични и правни основ тачком 1. диспозитива овога рјешење  наложено је кориснику дозволе да изврши корекцију обрачуна и висине затезне камате свим крајњим купцима којима салдо обрачунате затезне камате превазилази салдо обрачунате утрошене електричне енергије.   

Имајући у виду чињеницу о висини дуга за утрошену електричну енергију код већег броја крајњих купаца са подучја РЈ "Електродистрибуција"  Мркоњић Град, утврђено је да корисник дозволе није извршавао обавезе у вези са наплатом потраживања, прописане тачком 6.1.1. и 6.4.5 Услова дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и чланом 10. тачка в. Општих услова. Неизвршавање или дјелимично извршавање обавезе наплате потраживања може негативно утицати на финансијски положај предузећа и имати негативне посљедице по друге дјелатности из електроенергетског сектора, као дјелатности у систему јавних служби и дјелатности од општег интереса у смислу члана 2. и члана 4. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број 68/07), те је на основу члана 24. алинеја 1. и 9, члана 63. став 1. Закона о електричној енергији - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08), члана 61. тачка а. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 4/09) одлучено као у тачки 2. диспозитива овога рјешења.

Тачком 5. овог рјешења је одлучено о ступању на снагу овога рјешења на основу одредбе члана 32. став 5. Закона о електричној енергији и о објављивању овог рјешења у "Службеним гласнику Републике Српске" на основу одредбе члана 33. Закона о електричној енергији.   

Поука о правном лијеку је одређена у складу са чланом 29. Закона о електричној енергији, чланом 5. и чланом 15. став 1. и 2. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05), те чланом 27. став 1. тачка г). Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 111/04, 109/05 и 37/06).

Правна поука:

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило